YouVersion Logo
Search Icon

JOHANISI 3

3
Ṋegodima a tshi dalela Yesu vhusiku
1 Zwino ho vha hu na muṅwe munna wa tshigwada tsha Vhafarisei a no pfi Ṋegodima. O vha e muṅwe wa vhahulwane vha Majuda. 2 Onoyo o vhuya a ya ha Yesu vhusiku a ri, “Vhafunzi vhanga, ri a zwi ḓivha uri vhone vho tou ruṅwa nga Mudzimu u ḓa u funza vhathu, ngauri a hu na muthu ane a nga kona u ita haya maḓembe ane vhone vha ita arali Mudzimu a si nae.” 3 Yesu a fhindula a ri, “Zwino kha vha pfe-ha: a hu na muthu ane a nga kona u vhona muvhuso wa Mudzimu arali a songo tou thoma a bebwa nga huswa, zwi tshi bva ṱaḓulu.” 4Ṋegodima a fhindula a ri, “Nṋa zwi nga itea hani uri muthu a dovhe a bebwe o no ḓi vha mukalaha? Kani-ha zwi a konadzea uri a vhuelele muvhilini wa mme awe a bebwe lwa vhuvhili?” 5 Yesu a ri, “Zwino kha vha dzou pfa: a hu na ane a ḓo dzhena muvhusoni wa Mudzimu arali a sa athu bebwa zwi tshi bva kha maḓi na Muya Mukhethwa. 6 Muthu wa ṋama u beba muthu wa ṋama ngae; Muya ndi Ene a bebaho muthu lwa muya. 7Vha songo kanuka ndi tshi ri inwi ni fanela u tou bebwa nga huswa. 8 Muya u vhudzula u tshi ya hune wa funa. U unga hawo muthu u a hu pfa, hone ha ḓivhi hune wa bva na hune wa ya. Zwo ralo na kha muṅwe na muṅwe o bebwaho nga Muya.” 9Ṋegodima a vhudzisa a ri, “Nṋa zwenezwo zwi nga konadzea hani?” 10Yesu a mu fhindula a ri, “Nṋa vhone izwi vha kundwa ngani u zwi ḓivha ngeno vhe vhone mufunzi wa Israele? 11 Zwino kha vha dzou pfa-ha: riṋe ri amba tshine ra tshi ḓivha nahone ri ṱanzilela zwe ra tou vhona; hone inwi a no ngo ṱanganedza vhuṱanzi hashu. 12Nṋa arali ni sa tendi ndi tshi ni vhudza zwa fhano shangoni, nda ni vhudza zwa ṱaḓulu ni ḓo tenda hani? 13 A hu na muthu o no gonyaho ṱaḓulu arali e si onoyo we a tou tsa a tshi bva hone, ndi amba Ene Mubebwa-nga-muthu.
14 “U nga Mushe o imisela ṋowa nṱha sogani yó fhahewa kha thanda, na Mubebwa-nga-muthu o fanela u ḓo imiselwa nṱha nga u ralo, 15 uri muṅwe na muṅwe ane a mu fulufhela a vhe na vhutshilo vhu sa gumi nga Ene. 16 Mudzimu shango o ḽi funa zwihulu lwe a vhuya a kumedza Murwa wawe muthihi fhedzi, uri muṅwe na muṅwe ane a mu fulufhela a si lovhe, tshawe hu vhe u wana vhutshilo vhu sa gumi. 17 Mudzimu a tshi ruma Murwa shangoni o vha a sa khou itela u haṱula shango, ho vha hu uri a tshidze shango ngae.
18 “Ane a mu ṱanganedza ha nga haṱulwi; ane a mu landula, Ene o no ḓi haṱulwa nge a landula Murwa muthihi fhedzi wa Mudzimu. 19 Ndi uri mafhungo a khaṱhulo o tou rali: Tshedza tsho ḓa shangoni, vhathu vhone vha takalela swiswi u fhira tshedza nge mishumo yavho ya vha i mivhi. 20 Ndi uri vhaitazwivhi vha vhenga tshedza nahone a vha ḓi khatsho, ngauri vha ofha uri mishumo yavho i nga ḓo vhonololwa; 21 ane a ita zwi re zwone, ene u a ḓa tshedzani, uri hu vhonale uri zwe a ita o zwi ita zwi tshi bva ha Mudzimu.”
Yesu na Johanisi Mulovhedzi
22 Ngavhuya Yesu a ṱuwa na vhafunziwa vhawe vha ya vunduni ḽa Judia, zwa ita maḓuvha vhe henefho, a tshi khou lovhedza. 23 Johanisi na ene o vha a tshi khou lovhedza Ainoni hune hu si vhe kule-kule na Salimu, ngauri ho vha ho ḓala maḓi henefho. Vhathu vho vha vha tshi khou ḓi ya khae henefho a tshi vha lovhedza. 24 (Nga tshifhinga itsho Johanisi o vha a sa athu kudzwa dzhele.)
25Zwino ha vuwa khani vhukati ha vhafunziwa vha Johanisi na muṅwe Mujuda vha sa anḓani kha zwa mulayo wa u ḓikumulula. 26 Ndi hone vha tshi ya ha Johanisi vha mu vhudza vha ri, “Vhafunzi, vha kha ḓi humbula uḽa munna we vha vha vhe nae zwiḽa ri ngei seli ha Jorodani? Ri amba uḽa we vha mu ṱanziela. Zwino onouḽa munna u khou lovhedza-vho nahone vhathu vhoṱhe vha vho khunyelela khae!”
27 Johanisi a fhindula a ri, “A hu na muthu ane a nga sokou wana tshithu arali a songo tou tshi fhiwa nga Mudzimu. 28 Inwi vhaṋe ni dziṱhanzi dza zwiḽa ndi tshi ri, ‘Nṋe a si nṋe Mesia, nṋe tshanga ndi tou vha muthu o rumiwaho u ḓivhadza u ḓa hawe.’ 29 Muselwa ndi wa mukwasha; khonani ya mukwasha tshayo i takadzwa nga maanḓa nga u pfa ipfi ḽa mukwasha, yone yo ḓiimela zwayo yo thetshelesa. Nṋe na ḽanga dakalo ḽo tou ralo; ndi hone zwino ḽo khunyelela. 30Ene u fanela u ḓi hula a tshi ya, nṋe ngeno ndi tshi ḓi ṱukufhala.”
A bvaho ṱaḓulu
31 A khou ḓaho a tshi bva ṱaḓulu ndi Ene a re muhulwane kha zwoṱhe, hone wa ḽino shango ndi wa shango, na zwine a amba ndi zwa fhano shangoni. A bvaho ṱaḓulu ndi muhulwane kha zwoṱhe. 32 Ene u ṱanzilela zwe a tou zwi vhona na zwe a tou zwi pfa, hu ro sa vha na ane a tenda vhuṱanzi hawe. 33Hone we a tenda vhuṱanzi hawe o khwaṱhisa uri Mudzimu u a fulufhedzea. 34O ruṅwaho nga Mudzimu ndi Ene a ambaho maipfi a Mudzimu, ngauri Mudzimu u mu ṋea Muya wawe nga vhuḓalo. 35 Khotsi u funa Murwa; o mu kumedza zwoṱhe. 36 Ane a fulufhela Murwa u na vhutshilo vhu sa gumi, hone ane a sa mu pfe ha nga tshili; ṱhamu ya Mudzimu a i mu ṱutsheli.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy