YouVersion Logo
Search Icon

JOHANESE 3

3
Tša Jesu le Nikodemose
1Go be go na le leloko le lengwe la Kgorokgolo ya Bajuda yo leina la gagwe e bego e le Nikodemose, e le yo mongwe wa Bafarisei. 2O kile a ya go Jesu e le bošego, a fihla a re go yena: “Moruti, re a tseba gore o moruti yo a tšwago go Modimo, gobane ga go motho yo a ka kgonago go dira mehlolo ye o e dirago ye, ge Modimo a se na le yena.”
3Jesu a mo fetola ka go re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe gape, e ka se be wa mmušo wa Modimo.”
4Nikodemose a mmotšiša a re: “Motho a ka tswalwa gape bjang e šetše e le mokgalabje? Kgane a ka boela ka popelong ya mmagwe, a tswalwa?”
5Jesu a mo fetola a re: “Ruri, ruri, ke go botša gore ge motho a sa tswalwe ka meetse le ka Moya e ka se be wa mmušo wa Modimo. 6Gape nameng motho o tswalwa ke batswadi ba nama, mola moyeng a tswalwa ke yena Moya. 7O se makale ge ke go botša gore le swanetše go tswalwa gape. 8Moya o fokela mo o ratago gona; wa kwa modumo wa wona, fela wa se tsebe mo o tšwago goba mo o yago gona. Go bjalo ge le go bohle ba ba tswetšwego ke Moya.”
9Nikodemose a mmotšiša a re: “Go ka kgonega bjang?”
10Jesu a mo fetola a re: “Mmalo! Wa re o le moruti yo mokaaka wa Israele wa nama wa se tsebe? 11Ruri, ruri, ke go botša gore rena re le botša se re se tsebago, ebile re hlatsela se re se bonego, fela ga le amogele bohlatse bja rena. 12Ge le sa nkgolwe mola ke le botša tša mo lefaseng, ge ke le botša tša legodimong gona le tla nkgolwa bjang? 13Gape ebile ga go yo a kilego a rotogela legodimong, ge e se yena Morwamotho yo a theogilego gona.
14 “Bjalo ka ge Moshe a kile a fega noga ya mphiri koteng kua lešokeng, Morwamotho le yena o swanetše go fegwa bjalo, 15gore mang le mang yo a dumelago go yena a tle a be le bophelo bjo bo sa felego.
16“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a le fa Morwa wa gagwe a le noši, gore mang le mang yo a dumelago go yena a se lahlege, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego. 17Gape Modimo ga se a roma Morwagwe lefaseng gore a tle a le ahlole, o mo romile gore a tle a le phološe.
18“Yo a dumelago go Morwa wa Modimo a ka se ahlolwe, eupša yo a sa dumelego, yena o šetše a ahlotšwe, ka ge a sa dumele go Morwa a le noši wa Modimo. 19Kahlolo ya Modimo e tla ka mokgwa wo: Seetša se tlile lefaseng, fela batho ba ratile leswiswi go feta sona seetša, ka ge mediro ya bona e le ye mebe. 20Gape motho yo a dirago tše mpe o hloile seetša gomme ga a tle go sona, ka ge a sa nyake gore mediro ya gagwe e bonwe. 21Yo a dirago tša nnete yena o tla seetšeng gore mediro ya gagwe e bonwe e le ye e dirilwego ka go theeletša Modimo.”
Tša Jesu le Johanese Mokolobetši
22Ka morago ga moo Jesu le barutiwa ba gagwe ba ya nageng ya Judea, moo a ilego a fihla a dula nabo lebakanyana a kolobetša. 23Johanese le yena ke ge a kolobetša motseng wa Enone, kgauswi le Salime, ka ge felo moo go be go na le meetse a mantši. Batho ba be ba eya go yena gomme a ba kolobetša. 24 Ke pele ga ge a išwa kgolegong.
25Barutiwa ba gagwe ba phegišana le Mojuda yo mongwe mabapi le taba ya go itlhwekiša. 26Ka gona ba ya go Johanese, ba fihla ba re: “Moruti, monna yola a bego a na le wena ka mošola wa Jordane, yola o bego o bolela ka yena, le yena o a kolobetša gomme batho ka moka ba ya go yena!”
27Johanese a ba fetola a re: “Gape ga go se motho a ka se dirago a se a laelwa ke Modimo. 28 Lena beng le ka ntlhatsela gore ke be ke bolela ke re: ‘Nna ga ke Mesia, ke dio ba ke romilwe go mo kgorela tsela.’ 29Mong wa monyadiwa ke monyadi. Phelesi yena sa gagwe ke go ema a theeleditše ge monyadi a etla, gomme ge a ekwa lentšu la gagwe o thaba kudu. Ke ka mo le nna lethabo la ka bjale le phethagetšego ka gona. 30Gape yena setumo sa gagwe se swanetše gore se gole, sa ka se fokotšege.”
Motšwalegodimong
31Motšwagodimo ke wa maemo a go feta a bohle. Motšwalefaseng ke wa lefase gomme o bolela tša lefaseng, kganthe motšwalegodimong yena ke wa maemo a go feta a bohle. 32O hlatsela tše a di bonego le tše a di kwelego, eupša bohlatse bja gagwe ga bo amogelwe ke motho. 33Fela yo a amogelago bohlatse bja gagwe o tiiša gore Modimo ke yo a rerešago. 34Yo a romilwego ke Modimo o bolela mantšu a Modimo, ka gobane Modimo o mo fa Moya wa gagwe ka botlalo. 35 TatagoMorwa o rata Morwagwe gomme o gafetše tšohle diatleng tša gagwe. 36Yo a dumelago go Morwagwe o na le bophelo bjo bo sa felego; yo a hlomphollago Morwagwe yena a ka se be le bophelo, eupša o tla otlwa ke Modimo go ya go ile.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy