YouVersion Logo
Search Icon

File 1

1
1Se mwen menm Pòl ak frè Timote k ap salye w, Filemon, bon zanmi ak kolaboratè nou.
2Nou voye salitasyon tou pou sè Afya ak Achip k ap mennen menm konba avèk nou nan ministè n ap fè pou Kris la. Nou voye salitasyon pou legliz ki lakay ou a tou. Nou tout konnen m nan prizon paske m ap sèvi Jezikris.#1:2 Jezikris Oubyen “Wa Jezi”. Tèm “Kris” se tradiksyon Grèk de yon mo Ebre “Mesi”, yon tit wayal. Gade nan Mak 15:32; Lik 23:2. Gade tou Kris ak Mesi nan Lis Mo yo.
3Se pou Bondye Papa a ak Jezikris Senyè nou an beni nou epi ban nou kè poze.
Lafwa ak lanmou Filemon genyen
4Mwen toujou di Bondye mèsi pou ou, lè m ap priye, 5paske m tande kijan w montre lafwa ou genyen nan Jezi Senyè a, ak lanmou ou montre pou tout pèp Bondye a. 6M ap priye pou menm lafwa nou gen nan Bondye a bay bon rezilta, epi pou l fè nou konnen tout bon bagay nou ka fè nan jan n ap sèvi Kris la. 7Frè mwen, lanmou ou te montre pou pèp Bondye a te ankouraje kè yo. Sa te ban m anpil kè kontan ak ankourajman tou.
Aksepte Onezim tankou yon frè
8Antan gran frè w nan Kris la, m te ka pase w lòd pou w fè sa k dwat, 9men m pito mande w fè sa ak lanmou. Paske m konnen ki sousi ou genyen pou mwen, Pòl, ki fin granmoun epi ki nan prizon poutèt m ap sèvi Kris la. 10Demann m ap fè w la, se pou Onezim ki vin tankou yon pitit pou mwen pandan m nan prizon an. 11Yon lè li pa t itil ou, men kounye a li itil#1:11 pa t itil … itil Pòl ap jwe ak mo yo nan pasaj sa a paske non Onezim vle di “itil”. nou toulède.
12M ap voye l tounen ba ou. Men m pa kache di w, se zantray mwen m ap voye ba ou. 13M ta byen renmen kenbe l toujou pou l ta sèvi m nan plas ou, pandan m nan prizon pou koz Levanjil la. 14Men, m pa t vle fè anyen san ou pa t dakò, paske m pa vle ou fè okenn bon bagay nan fòse. M pito w aji ak pwòp volonte w.
15Sa k pou di w si se pa pou w te ka gen Onezim pou tout tan ki fè l te separe avè w pou yon ti tan? 16Kounye a, pa resevwa l tankou yon senp esklav, men plis pase yon esklav, resevwa l tankou yon frè byenneme. Li vin chè pou mwen tankou yon frè. M konnen li vin gen plis valè pou ou toujou, paske li se manm fanmi w epi kounyea li vin yon manm nan fanmi Senyè a.
17Alò, si ou konsidere m kòm zanmi w, resevwa Onezim menm jan w ta resevwa m. 18Epi si l te fè w yon bagay ki mal osinon si l ta gen yon dèt anvè w, mete l sou kont mwen. 19Mwen menm Pòl k ap ekri w ak pwòp men pa m, m ap ranbouse w. M pa kwè m ta bezwen di ou menm tou, ou gen dèt anvè m, ou dwe m lavi w. 20Tanpri frè m, fè sa pou mwen,#1:20 Tanpri frè m, fè sa pou mwen Pòl ap fè yon lòt jwèt ak mo yo pandan l ap fè referans ak non Onezim. Li sèvi ak yon vèb ki soti nan menm non Onezim nan. paske w konnen se sa Senyè a vle. Poutèt se nan fanmi Kris la nou ye, sa ta ankouraje kè m anpil si w ta fè sa pou Onezim. 21Mwen ekri w, paske m konnen ou ap fè sa m mande w la, epi menm plis pase sa.
22M ap tou pwofite di w pare yon chanm pou mwen, paske, mwen sèten Bondye ap reponn priyè nou yo, y ap lage m pou m vin jwenn nou.
Salitasyon
23Epafras ki nan prizon ansanm avè m, paske l ap sèvi Jezikris, voye salye w. 24Mak, Aristak, Demas, Lik, k ap travay ansanm avè m nan lèv la, yo tout voye bonjou pou ou tou.
25Se pou Jezikris, Senyè a, vide benediksyon l sou nou tout.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy