YouVersion Logo
Search Icon

Jan 4:31-54

Jan 4:31-54 VKF

Pandan fanm nan te nan vil la, disip Jezi yo t ap ankouraje Jezi konsa: “Mèt, manje yon bagay non!” Men Jezi reponn: “Mwen gen yon manje pou m manje nou pa konnen.” Disip yo t ap mande antre yo: “Èske gen yon moun ki ta gentan pote manje ba li?” Jezi di: “Manje m se fè volonte moun ki voye m nan, manje m se fini travay li te ban m fè a. Lè nou fè jaden, nou toujou di nan kat mwa ankò n ap gen rekòt. Men m ap di nou, leve je nou gade jaden yo. Yo gentan bon pou rekòt la. Moun k ap ranmase rekòt la ap touche salè yo. Y ap rasanble fwi pou lavi etènèl. Konsa moun k ap plante a ak moun k ap ranmase rekòt la kapab rejwi ansanm. Nan ka sa a, sa yo di a se vre: Youn plante, yon lòt rekòl te. Mwen voye n al ranmase rekòt kote nou pa t plante. Gen lòt moun ki te plante, epi se nou menm k ap pwofite travay yo.” Anpil Samariten nan vil la te kwè nan Jezi. Yo te kwè poutèt sa fanm nan te di yo sou Jezi a. Li te di yo: “Li di mwen tout sa m fè.” Samariten yo ale kote Jezi. Yo mande Li rete ak yo. Konsa, Jezi te pase de jou ak yo. Anpil lòt moun te kwè nan Li poutèt sa Li t ap di. Moun yo di fanm nan: “Anvan, nou te kwè poutèt sa ou te di nou. Men kounye a, nou kwè paske nou tande Li ak pwòp zòrèy nou. Kounye a, nou konnen se li menm ki gen pou sove lemonn.” Apre de jou, Jezi kite zòn nan, l al nan teritwa Galile. Jezi te di yon pwofèt pa gen okenn respè nan peyi li. Lè l rive Galile, moun yo te byen resevwa li, paske yo te ale nan fèt Pak la, Jerizalèm, epi yo te wè tout sa Li t ap fè nan fèt la. Jezi te ale Kana nan Galile ankò. Kana se kote li te fè dlo tounen diven an. Youn nan gwo ofisye gouvènman wa Ewòd yo te rete lavil Kapènawòm. Pitit gason nonm sa a te malad. Nonm nan te tande Jezi soti nan teritwa Jide pou vin Galile. Konsa, li ale kote Jezi epi li mande l si l ka vini Kapènawòm pou geri pitit li a ki te prèske mouri. Alò, Jezi di li: “Nou menm, tout tan nou pa wè gwo mirak ak mèvèy nou p ap janm kwè.” Ofisye wa a di: “Mèt, vini vit non, anvan pitit gason m nan mouri.” Jezi reponn li: “Ou mèt ale, pitit ou a geri.” Nonm nan te kwè sa Jezi te di l la, li retounen lakay li. Etan l te sou wout ap retounen lakay li, sèvitè l yo vin rankontre l. Yo di li: “Pitit ou a geri.” Ofisye a mande: “Bò ki lè kon sa li te kòmanse fè mye?” Yo reponn li: “Ayè, a inè apremidi, lafyèv la te tonbe.” Papa pitit la te konnen se te nan menm lè sa a Jezi te di l: “Pitit ou a geri.” Se kon sa li menm ak tout moun lakay li te kwè nan Jezi. Se te dezyèm mirak Jezi te fè apre li te fin soti Jide rive Galile.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy