YouVersion Logo
Search Icon

Jan 2

2
Maryaj nan ti vil Kana
1Apre de jou, te gen yon maryaj nan ti vil yo rele Kana a, nan teritwa Galile. Manman Jezi te la. 2Yo te envite Jezi ak disip li yo nan maryaj la tou. 3Pandan fèt la, diven an vin fin i. Manman Jezi di l konsa: “Yo pa gen diven ankò non.”
4Jezi reponn: “Chè madam, pou kisa ou di m sa? Lè m poko rive.”
5Manman l di moun ki t ap sèvi yo: “Fè sa l di nou fè.”
6Te gen sis gwo ja an wòch ki te la, Jwif yo te konn itilize yo pou mete dlo pou seremoni pirifikasyon#2:6 seremoni pirifikasyon Jwif yo te genyen yon bann prensip nan relijyon yo pou fè seremoni pirifikasyon avèk dlo anvan yo manje, anvan yo adore nan tanp lan ak yon bann lòt okazyon espesyal. Gade tou nan chapit 3:25. yo. Chak ja te kapab kenbe 20 pou rive 30 galon konsa.#2:6 20 pou rive 30 galon konsa Literalman, “2 oubyen 3 metretas”, anviwon 80 a 120 lit konsa.
7Jezi di moun ki t ap sèvi yo: “Plen ja yo dlo.” Yo te plen yo dlo ra bouch.
8Lè l fin i, li di yo: “Pran tigout nan dlo a pote bay responsab fèt la.”
Yo te fè sa l te di yo fè a. 9Epi, responsab fèt la goute dlo ki te tounen diven an. Li pa t konnen ki kote li soti, men sèvitè yo ki te pote dlo a te konnen. Apre sa, responsab la rele mesye marye a. 10Li di l: “Nòmalman tout moun toujou sèvi pi bon diven an anvan. Pita, lè tout envite yo fin sou, yo sèvi diven ki pa twò chè a. Men, ou menm, ou kite bon diven an epi se kounye a ou ap sèvi li.”
11Se te premye mirak Jezi te fè. Sa te pase nan Kana, yon ti vil, nan teritwa Galile. Konsa, Jezi te montre grandè li epi disip li yo kwè nan li.
12Apre sa Jezi ale lavil Kapènawòm. Manman li, frè li yo ak disip li yo te ale avèk li. Epi yo te pase de twa jou la.
Jezi mete lòd nan tanp lan
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Lik 19:45-46)
13Fèt Pak Jwif yo te prèske rive, kon sa Jezi t al Jerizalèm. 14Li jwenn nan tanp lan yon bann moun ki t ap vann bèf, mouton ak pijon. Li jwenn lòt moun ki te chita bò tab yo ap chanje lajan tou. 15Jezi fè yon fwèt ak plizyè kòd. Li te chase yo tout nan tanp lan ansanm avèk mouton yo ak bèf yo. Li chavire tab moun ki t ap chanje lajan yo. Li jete tout lajan yo atè. 16Epi li di moun ki t ap vann pijon yo: “Wete bagay sa yo isit la. Nou pa dwe fè kay Papa m nan tounen yon mache pou moun ap vann epi pou y ap achte.”
17Disip li yo sonje sa k te ekri sou li nan Bib la:
“Lamou m genyen pou tanp ou a ap boule nan mwen tankou yon dife.”#Sòm 69:9.
18Jwif yo te reponn li konsa: “Fè yon mirak kòm yon siy ki soti nan Bondye. Ban nou prèv ou gen dwa fè bagay sa yo.”
19Jezi reponn yo: “Detwi tanp sa a, epi m ap rebati l nan twa jou.”
20Jwif yo reponn li: “tanp sa a pran karannsizan (46) pou yo bati l, epi ou menm, nan twa jou ou ap rebati l!”
21Men, tanp Jezi t ap pale a, se te pwòp kò li. 22Lè Jezi resisite, disip yo sonje li te di sa. Yo te kwè nan sa ki te ekri nan Bib la epi nan pawòl Jezi te di yo.
23Pandan Jezi te lavil Jerizalèm, nan fèt Pak la, anpil moun te kwè nan li, paske yo te wè mirak li t ap fè yo. 24Men Jezi pa t fè yo konfyans, paske li te konnen ki moun yo ye. 25Li pa t bezwen pèsonn di l kijan lòm ye. Li menm li te konnen sa ki nan lòm.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy