YouVersion Logo
Search Icon

2 Kor 6

6
1Nou menm k ap travay ak Bondye, n ap priye w angras, pa gaspiye don ou te resevwa nan men Bondye. 2Bondye di:
“Nan pi bon moman an, mwen te tande w
nan jou delivrans lan mwen te pote w sekou.”#Eza 49:8.
Ebyen, kounye a menm se moman favorab la. Kounye a menm se jou delivrans lan.
3Nou fè sa nou kapab pou nou pa fè sa k pa sa devan okenn moun, paske nou vle fè yon travay san repwòch. 4Okontrè, nou fè tout bagay yon jan ki montre nou se sèvitè Bondye vre. Nou sipòte avèk pasyans moman tristès, moman lapenn yo ak tout kalite kalamite. 5Nou pran baton, nou pran prizon, lapopilas atake nou. Nou sipòte tout kalite fatig, nou pase nuit san somèy, nou sibi grangou. 6Nou montre nou se sèvitè Bondye vrèman nan jan nou mennen yon lavi san detou ak konpreyansyon, ak pasyans, ak jantiyès. Nou montre li ak prezans Sentespri nan lavi nou, ak yon lanmou otantik, 7nou di verite a pou tout moun tande, se sou puisans Bondye nou konte. Lavi dwat n ap mennen se zam nou pou n defann tèt nou kont tout kalite atak.
8Gen moun ki fè lwanj pou nou, gen lòt ki kouvri nou ak wont. Gen moun ki di bon bagay sou nou, gen lòt ki di move bagay. Gen moun ki trete nou de blofè, menmsi nou di verite a. 9Yo trete nou kòm enkoni, poutan yo byen konnen nou. Yo trete nou tankou moun ki prèske mouri poutan nou byen vivan. Yo pini nou men yo pa touye nou. 10Yo gade nou tankou moun ki gen anpil tristès, men poutan nou toujou gen jwa nan kè nou. Yo gade nou tankou pòv, men nou fè anpil moun rich ak lafwa. Yo gade nou tankou moun ki pa gen anyen, men poutan nou posede tout bagay.
11Zanmi m yo nan Korent, nou pale ak senserite. Nou louvri kè nou ba ou. 12Wi, plas ou toujou nan kè nou. Se ou menm ki sanble ou pa gen plas nan kè w pou nou. 13M ap pale ak nou tankou papa ak pitit. Fè menm jan ak nou, louvri kè w byen laj ba nou!
Nou se Tanp Bondye vivan an
14Pa fè ekip ak moun ki pa kwè nan Bondye. Byen ak mal pa ka viv ansanm. Limyè ak tenèb pa ka rete nan menm chanm. 15Èske w panse ap janm gen inite ant Kris ak dyab la?#6:15 dyab la Literalman, “beliar”, se yon fòm pou mo Ebre “belyal”, ki vle di “san diyite” yo te sèvi ak mo sa a kòm yon referans pou dyab la ou byen lènmi Kris la. Kisa yon kwayan gen pou l wè ak yon enkwayan? 16Tanp Bondye pa gen anyen pou l wè avèk zidòl, epi nou se tanp Bondye#6:16 tanp Bondye Kay Bondye, kote pèp Bondye a vini pou adore Bondye. Nan kontèks sa a li vle di kretyen yo se tanp espirityèl kote Bondye ap viv. vivan an. Se Bondye menm ki di l:
“Mwen pral rete ansanm avèk yo.
Mwen pra l mache avèk yo.
Se mwen menm ki va Bondye yo
epi se yo menm k ap pèp mwen.”#Lev 26:11-12.
17“Se sa k fè pawòl Senyè a di:
Soti nan mitan yo.
Separe w, retire kò w sou yo.
Pa touche anyen ki pa pwòp,
epi m ap aksepte ou.”#Eza 52:11.
18“M va yon papa pou ou
ou menm, ou va pitit gason ak pitit fi pou mwen,
se sa Senyè ki toupisan an di.”#2 Sa 7:14; 7:8.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;