YouVersion Logo
Search Icon

1 Kor 16

16
Ofrann pou legliz Jide yo
1Kounye a, konsènan ofrann n ap ramase pou pèp Bondye a, m ap mande nou pou nou fè menm jan m mande legliz Galasi yo fè. 2Chak dimanch, se pou chak moun kontribye ak yon pati nan sa Bondye ba li kòm benediksyon, epi mete l apa nan yon plas espesyal. Fè l kon sa pou nou pa oblije ramase tout ofrann nan yon sèl kou lè m vini. 3Lè m vini, m ap voye don nou yo Jerizalèm. Se nou menm k ap chwazi moun ki pou pote l. M ap ba yo lèt rekòmandasyon. 4Epi si se nesesè pou m ale tou, n a vwayaje ansanm.
Pòl ap fè kèk plan
5Mwen fè plan pou m pase Masedwàn anvan m vini lakay nou. 6Mwen ka byen rete pou yon ti tan. Li menm posib mwen ka menm pase tout livè avèk nou. Apre sa nou va ban m mwayen pou m kontinye wout mwen, nenpòt kote m prale. 7Mwen pa vle annik fè yon ti pase lakay nou epi pou m al lòt kote. Mwen ta vle fè plis tan avèk nou si Senyè a vle. 8Men, pou kounye a, mwen ap rete Efèz jiska fèt Pannkot la, 9paske Bondye ouvri devan m kèk pòt opòtinite pou yon ministè ki gran epi efikas. An menm tan tou gen anpil opozisyon.
10Nenpòt lè Timote vin lakay nou, fè sa nou kapab pou nou mete l alèz. Menm jan avè m, li se yon moun ki angaje l nan travay Senyè a. 11Mwen pa vle tande okenn moun ta refize ede l. Okontrè ba li tout mwayen ki nesesè pou l ka tounen vin jwenn mwen anpè. M ap tann li ansanm ak lòt frè yo.
12Kanta Apolòs, frè nou an, malgre tout ankourajman mwen eseye ba li pou l ta vizite nou ansanm ak lòt frè yo, li prefere pa fè l pou kounye a. L ap tann yon lòt opòtinite.
Pòl ap fè konklizyon lèt la
13Kenbe je nou louvri! Kenbe fèm nan lafwa nou! Se pou ou aji ak kouraj! Fòtifye w! 14Se pou lanmou anvayi tout sa n ap fè.
15Nou konnen Estefanas ak fanmi li pami premye moun ki te aksepte Kris nan pwovens Akayi. Yo konsakre lavi yo pou yo sèvi pèp Bondye a. Konsa, sa m ap mande nou, frè m ak sè m yo, 16swiv direktiv moun konsa, ansanm ak tout lòt moun ki pa fatige pou travay avèk yo.
17Mwen kontan pou m wè Estefanas, Fortinatis, ak Akayikis. Se vre nou pa la nan prezans mwen, men yo reprezante nou valableman. 18Yo se gwo sous ankourajman ni pou nou ni pou mwen. Nou dwe montre apresyasyon pou kalite moun konsa.
19Legliz ki nan pwovens Lazi yo voye salitasyon pou nou. Akilas ak Prisil salye nou nan non Senyè a. Legliz ki reyini lakay yo a voye salitasyon pa yo tou. 20Tout frè ak sè yo voye salitasyon. Se pou nou salye youn lòt ak bèl akolad.#16:20 bèl akolad Literalman, “ak yon bo ki sen”.
21Salitasyon sa a, se mwen menm Paul, ki ekri l ak pwòp men mwen.
22Nenpòt moun ki pa renmen Senyè a, se yon moun ki modi nèt.
Senyè, ou mèt vini!#16:22 Senyè, ou mèt vini Se yon tradiksyon mo arameyen marana tha.
23Gras Senyè Jezi nou an avè w!
24Mwen renmen nou tout nan Jezikris.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;