YouVersion Logo
Search Icon

1 Tim 5

5
1Pa pale di ak granmoun gason yo. Men pale avè yo menm jan ak papa w. Mesye ki pi jèn yo, pale avèk yo menm jan ou ta pale ak frè w. 2Medam ki granmoun yo, pale ak yo menm jan ak manman w. Medam ki pi jèn yo, trete yo menm jan ak sè w, ak yon kè ki pwòp.
Pran swen vèv yo
3Okipe vèv ki vrèman vèv yo ak respè. 4Men si yon vèv gen pitit oubyen pitit pitit, fòk timoun yo konnen sa: se yo ki dwe pran swen fanmi yo an premye. Nan fason sa a, y ap rekonpanse paran ak gran paran yo pou sa yo te fè pou yo. Sa a se yon bagay ki fè Bondye plezi. 5Vèv ki vrèman vèv la, se sila a ki pa gen pèsòn pou pran swen l, ki mete konfyans li nan Bondye, ki toujou gen abitid priye lajounen kou lannuit ap pote rekèt bay Bondye. 6Men si l ap viv nan pran plezi l, se yon moun mouri li ye, menm si l vivan. 7Se sa ou dwe egzije pou vèv yo, pou moun pa jwenn anyen pou repwoche yo. 8Si yon moun pa pran swen pwòp fanmi li, sitou paran pwòch li yo, se yon moun ki abandone lafwa, li pi mal pase yon payen.
9Pou yon moun antre sou lis vèv yo, yon madanm dwe genyen 60 an. Li dwe yon madanm ki te marye epi ki rete fidèl ak mari l.#5:9 fidèl ak mari l Literalman, “madanm yon sèl mesye”, sa te kapab tradui tou, “madanm yon sèl mesye” oubyen “marye yon sèl fwa”. 10Fòk tout moun konnen valè bon bagay li te fè: li te elve timoun li, li te konn byen resevwa moun lakay li, li te konn rann lòt kretyen sèvis nan fason yon sèvant konn fè sa,#5:10 fason yon sèvant konn fè sa Literalman, “lave pye sen yo”, se te yon koutim nan sosyete, nan premye syèk la. Nan tan sa a, yo te konn mete yon kalite sandal, mache nan labou sal. Lè yon moun kon sa rive lakay ou, ou te dwe ede l, retire sandal la, lave pye l epi fè l antre lakay ou pou resevwa l. li te konn ede malere yo epi li te konn fè tout kalite bon bagay.
11Men, pa mete yon madanm ki pi jèn sou lis vèv yo. Paske lè bezwen fizik yo debranche yo nan angajman ak Kris, yo pral vin vle remarye. 12Konsa, yo vin koupab nan renonse yo renonse ak premye pwomès yo te fè a. 13Pi plis ankò, jèn vèv sa yo vin ap gaspiye tan yo nan mache de kay an kay. Epi, pi plis toujou, yo vin renmen pale anpil epi foure bouch nan sa k pa mele yo epi rakonte sa yo pa dwe rankonte. 14Poutèt sa, mwen vle pou jèn vèv yo marye, fè pitit, epi pou yo pran swen kay yo. Si yo fè sa konsa, lènmi nou yo p ap jwenn anyen mal pou yo di sou nou. 15Men kèk nan vèv ki pi jèn yo gentan vire do yo ale jwenn Satan.
16Lè yon dam ki kretyen genyen vèv nan fanmi li, li#5:16 dam … li Kèk kopi Grèk genyen “mesye ou dam … li.” dwe pran swen yo, li menm. Konsa, legliz p ap bezwen pran responsabilte a. Legliz va kapab pran swen vèv ki pa gen pèsòn pou ede yo.
Pi plis sou ansyen yo ak lòt bagay ankò
17Lidè yo k ap dirije legliz la byen, yo merite resevwa yon salè ki de fwa plis, sitou sa yo k ap preche ak sa yo k ap anseye. 18Men sa Bib la di, “Lè w ap fè yon bèt travay pou rekòlte, pa mare bouch li pou l pa manje nan rekòt la”#Det 25:4.. Epi ankò, “Moun k ap travay la merite gen yon salè.”#Lik 10:7.
19Pa aksepte akizasyon moun ap pote kont yon ansyen. Fòk ta gen de ou twa temwen pou akize yon lidè. 20Lidè ki komèt yon move bagay, se pou w reprann li devan tout kongregasyon an. Sa va fè lòt yo gen krentif.
21Men sa m ap kòmande w fè ak tout fòs mwen, devan Bondye, devan Jezikris, ak devan zanj Bondye chwazi yo: Se pou w respekte tout sa m di w la a, san komèt lenjistis, san patipri nan mitan moun yo.
22Pa prese pou poze men w sou tèt pèsòn. Pa vin konplis nan peche moun. Ou menm, kenbe tèt ou pwòp.
23Timote, sispann bwè dlo sèlman, pran ti diven tou. Sa va ede w, pou w pa toujou ap soufri ak vant ou.
24Gen kèk moun, menm anvan ou jije, peche yo parèt aklè. Poutan, pou kèk lòt, ou pral dekouvri sa nan byen ta. 25Bon bagay yon moun fè, tout moun wè yo trapde. Menm sa moun pa wè touswit yo, yo pa ka toujou rete kache.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy