YouVersion Logo
Search Icon

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 32:8

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 32:8 ՆՎԱԱ

Նրա հետ մարմնեղեն բազուկ կա, իսկ մեզ հետ է մեր Աստվածը՝ Տերը, որ մեզ օգնի և մեր պատերազմն ինքը մղի»։ Եվ ժողովուրդը քաջալերվեց Հուդայի երկրի թագավոր Եզեկիայի խոսքերից։

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy