YouVersion Logo
Search Icon

Cɑ̈gø 1

1
Wɑ́ji Cwɑ̈ji Lɑ̈bø
1Kì ri cɑ̈gø cøn, Jwøk ɑ́cwɑ̈j-ɑ mɑl kí piny. 2O piny ɑ́bëëd e bong ngïje o bɑ ölø, o wɑ̈thi pï bɑ muudhø yøw, o wëyi Jwøk kwöd ɑ́ yømø kì kömi pï. 3#2 Kör 4.6 Akööb Jwøk kinni, “Wiy bëëd e dɑ cɑr.” Kɑ dɑ cɑr. 4Kɑ lidh yi Jwøk kinni cɑr døøj, ɑdɑ̈ɑ̈nge cɑr geki muudhø. 5Kɑ cɑr cɑg yi Jwøk ɑ́ “Dicɑ̈ng,” kɑ muudhø cɑge ɑ́ “Wɑ̈r.” Kɑ böörø obëënø kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene cyɑ̈ng-ɑ mɑl.
6Akööb Jwøk kinni, “Wiy bëëd e dɑ kɑɑm me dɑ̈ɑ̈ng pï gɑ kɑ̈jj ɑ́ryew.” 7#2 Pït 3.5 Codhe, ɑgwøøg kɑɑmɑni yi Jwøk, kɑ kwï pï cïbe wïj kɑɑmɑni, kɑ møg-ɑ kyeelø cïbe piny. 8Kɑ kɑɑmɑni cɑg yi Jwøk ɑ́ “Mɑl.” Kɑ böörø obëënø, kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene ryeew cyɑ̈ng.
9Akööb Jwøk kinni, “Wiy pïg-ɑ thɑ mɑl cøng gen ri gen kej ɑ́kyel, o bëëd e dɑ keny thwøwø me nënni.” Kɑ pï ri gen cøng gen. 10Kɑ keny-ɑ thwøwø cɑg yi Jwøk ɑ́ “Piny,” kɑ pïg-ɑ ɑ́cøng ri gen kej ɑ́kyel cɑge gɑ “Nɑ̈mmì.” Kɑ lidh yi Jwøk kinni gïgɑni døøj. 11Akööb Jwøk kinni, “Wiy piny twïye ki lùm kí yenh, o kwï gen nywøl gen kí nying mø bɑ köödh. O köödhi lùm geki yenh bënn, nyi nywøl gen ki nywøl mø bɑ kïddi gen ceth.” Kɑ løg-ɑ kinøw. 12Piny ɑ́twïy ki lùm mø ri gen di nywøl mø bɑ köödh, kí yenh mø nywøl ki nywøl mø ri gen di köödh. Köödhø nyi twïy ɑ́ kïdi yɑdh, wɑlɑ̀ kïdi lum-ɑ di köödhe. Kɑ lidh yi Jwøk kinni gïgɑni døøj bënn. 13Kɑ böörø obëënø, kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene dɑ̈ɑ̈g cyɑ̈ng.
14Akööb Jwøk kinni, “Wiy bëëd e dɑ gïg mënyø kì mɑl, o ge dɑ̈ɑ̈ng gen dicɑ̈ng geki wɑ̈r. O ge bëëd gen gɑ ngïjji møg nyi kwɑɑn cyɑ̈ng geki runn kí cyɑ̈nggi kwër. 15Ge óying mɑl, o ge nëngi gen piny ki cɑr.” Kɑ løg-ɑ kinøw. 16Kinøw, ɑgöög Jwøk ki cɑrr mø døngø gɑ ɑ́ryew. Agwøge cɑr-ɑ dwøng o jɑɑge dicɑ̈ng, o cɑr-ɑ thinh jɑɑge wɑ̈r. Kɑ kyell gwøge thyew. 17Kɑ ge cïb mɑl yi Jwøk o ge meny gen piny. 18O ge jyɑ̈ɑ̈g gen kì kömi dicɑ̈ng kí wɑ̈r, o ge dɑ̈ɑ̈ng gen cɑr geki muudhø. Kɑ lidh yi Jwøk kinni møgɑni døøj bënn. 19Kɑ böörø obëënø, kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene ngween cyɑ̈ng.
20Akööb Jwøk kinni, “Wiy yethi pï pɑ̈ng gen yi gïg nëënø, kɑ winy pɑ̈rri gen kì yij yømø kì kömi piny.” 21Codhe, kɑ lɑ̈yy-ɑ døngø kì nɑm geki gïg-ɑ nëënø kì yije bënn, cwɑ̈j yi Jwøk. Kɑ nɑm opɑ̈ngø yi wɑ̈thi gïg-ɑ nëënø møgɑni, kɑ wɑ̈thi winyyi obërr bënn cwɑ̈j yi en. Kɑ lidh yi Jwøk kinni gïgɑni døøj. 22Kɑ ge kwëng yi Jwøk kinni, “Nywøl wun kɑ wu ngënyi wun kɑ pï pɑ̈ng wun kì nɑm, kɑ winy ngënyi gen kì kömi piny.” 23Kɑ böörø obëënø, kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene bïïj cyɑ̈ng.
24Akööb Jwøk kinni, “Wiy piny pɑ̈nge yi lɑ̈yy geki dhög kí dyëg, e men nywøl-ɑ kïde. Wiy bëëd e dɑ lɑ̈yy-ɑ døngø, kí lɑ̈yy-ɑ thønhø, kí møg-ɑ mulli; men dɑ kïde.” Kɑ løg-ɑ kinøw. 25Codhe, kɑ lɑ̈yy-ɑ døngø gwøg yi Jwøk geki lɑ̈yy-ɑ thønhø, kí møg-ɑ mulli, men nywøl-ɑ kïde. Kɑ lidh yi Jwøk kinni gïgɑni døøj bënn.
26 # 1 Kör 11.7 Akööb Jwøk kinni, “Gwøg wɑ dhɑnhø e bɑ ngïjee, e pɑ̈r ki kïddee. O ójyɑ̈ɑ̈ge kì kömi rijji nɑm, kí kömi winyyi mɑl, kí lɑ̈yy geki dhög kí dyëg kì piny bëne, kí gïg-ɑ mulli kì kömi piny.” 27#Mt 19.4; Mk 10.6 Kɑ dhɑnhø cwɑ̈j yi Jwøk e bɑ ngïje, pɑ̈r ki kïdi Jwøk keny-ɑ ɑ́cwɑ̈je gøn. Dhɑnhø ɑ́cwɑ̈j yi en ɑ́ jɑlø kí dhɑjø. #Cɑ̈gø 5.1-2 28Kɑ ge kwëng yi Jwøk kinni, “Nywøl wun, kɑ wu ngënyi wun; pɑ̈ng wun piny, kɑ jɑɑg wun, kɑ rijji nɑm jɑɑg wun, kí winyyi mɑl, kí gïg-ɑ nëënø bënn møg-ɑ mulli kì kömi piny.” 29Kɑ gï köbbe kinni, “Wu ɑ́mëggɑ lùm-ɑ nyi nywøl ki nying bënn, kí yenh-ɑ nyi nywøl bënn, ge ɑ́mëggɑ wun gɑ gïncɑm. 30Kɑ lɑ̈yy geki winyyi mɑl kí gïg-ɑ mulli kì piny bënn møg-ɑ nëënø, mëggɑ lùm-ɑ mɑr bënn gɑ gïncɑɑm gen.” Kɑ løg-ɑ kinøw. 31Kɑ Jwøk gïg-ɑ ɑ́gwøg yi en lidhe bënn, kɑ gï yode ge døøj cɑrø. Kɑ böörø obëënø, kɑ mwøl ólunyø bëënø, bene bïkyeel cyɑ̈ng.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy