YouVersion Logo
Search Icon

Tuk 1

1
Ca̱k ŋɔaani diaal
1Ni tukädɛ Kuoth cɛ Nhial kɛnɛ piny cak. 2Kä wi̱c muɔ̱ɔ̱n ɛ day, te ni muth wi̱i̱ pi̱i̱ni tin kuɔ̱mkɛ gua̱th diaal, kä yiëë Kuɔth te ni jɛn ɛ juät juät wi̱i̱ pi̱i̱ni. 3Kä cu Kuoth wee i̱, “A ɣɔw tekɛ buay,” kä cuɛ cua̱ buay. 4Kä cu Kuoth buay nɛn gɔaaɛ. Cuɛ buay kɛnɛ muth da̱a̱k. 5Cuɛ buay cɔl i̱ cäŋdäär, kä cuɛ muth cɔl i̱ wäär. Cuɛ cu tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, cuɛ cua̱ cäŋ in jio̱l.
6Kä cu Kuoth wee i̱, “A jɛ tekɛ dääk ni däär pi̱i̱ni, bɛ kam pi̱i̱ni da̱a̱k kɛnɛ pi̱ tin kɔ̱ŋ.” 7Kä cu Kuoth ɛ lar ɛn ɣöö bi pi̱ tekɛ dääk, kä cuɛ kam pi̱i̱ni piɛny da̱a̱k kɛnɛ pi̱ tin te nhial. Kä cuɛ cua̱ jɛn. 8Cu Kuoth dääk ɛmɔ cɔl i̱ Pua̱a̱r. Kä cuɛ tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, cuɛ cua̱ cäŋ in rɛwdɛ.
9Cu Kuoth wee i̱, “A pi̱ diaal tin te piny puɔ̱rä matkɛ guäth kɛl, kä bi mun mi kööt cu jɔɔc.” Kä cuɛ cua̱ jɛn. 10Cu Kuoth mun in kööt cɔl i̱ Piny, kä cuɛ pi̱ diaal tin ca ruɔl guäth kɛl cɔl i̱ Bäpdiitni. Cu Kuoth ɛ nɛn gɔaaɛ. 11Kä cuɛ wee i̱, “A wi̱c muɔ̱ɔ̱n ku do̱ny kɛ wal diaal, juaac ti kuɛrkɛ dɛy ti gööl, kɛ jiɛn ti kuɛrkɛ dɛy ti gööl kä te roŋkiɛn rɛydiɛn.” Kä cuɛ cua̱ jɛn. 12Cu wi̱c muɔ̱ɔ̱n cu do̱ny kɛ wal diaal, juaac tin kuɛrkɛ kuay ti gööl kɛ jiɛn tin kuɛrkɛ dɛy ti gööl tin te roŋkiɛn rɛydiɛn. Cu Kuoth ɛ lɛni nɛn gɔaaɛ. 13Kä cuɛ tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, cuɛ cua̱ cäŋ in diɔ̱ɔ̱kdiɛn.
14Kä cu Kuoth wee i̱, “A jɛ tekɛ ti nööŋkɛ buay rɛy puɔ̱rä nhial tin ba ŋäc ni cäŋdäär kä wäär, kä akɛ la nyuuthni ti nyuɔthkɛ ciɛŋ runi, kɛ dääk ni̱ni kɛnɛ dääk runi. 15Kä akɛ la tin buɔy puɔ̱rä nhial kä mɛ̈rkɛ wi̱c muɔ̱ɔ̱n.” Kä cuɛ cua̱ jɛn. 16Kä cu Kuoth buay buaay da̱ŋ rɛw tin di̱t cu täth, cuɛ min di̱t ni buaydɛ täth kɛ ɣöö bɛ la buay ca̱ŋda̱a̱r, kä cuɛ min kuiy buaydɛ täth kɛ ɣöö bɛ la buay wa̱r kɛnɛ ciɛr diaal. 17Kä cuɛ kɛ la̱th puɔ̱rä nhial kɛ ɣöö bikɛ wi̱c muɔ̱ɔ̱n riaw, 18kä bikɛ cäŋdäär ciɛŋ kɛnɛ wäär, kä bikɛ buay da̱a̱k kɛnɛ muth. Kä cu Kuoth nɔmɔ nɛn gɔaaɛ. 19Kä cuɛ tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, cuɛ cua̱ cäŋ in ŋuaandiɛn.
20Cu Kuoth wee i̱, “A yiër thiäŋ kɛ rual le̱e̱yni ti tëk rɛy pi̱i̱ni, kä a ɣɔw tekɛ diit ti pär wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n rɛy puɔ̱rä nhial.” 21Kä cu Kuoth le̱y bäpdiitni tin di̱t ni kɛn cu cak kɛnɛ le̱y diaal tin tëk rɛy pi̱i̱ni, mɔ kɛ cätdɛ, kɛ diit diaal tin pär, mɔ kɛ cätdɛ. Kä cu Kuoth ɛ nɛn gɔaaɛ. 22Kä cuɛ kɛ cu poth wee i̱, “Ta̱yɛ kɛ gaat kä diëthɛ rɔ̱ kä thia̱ŋɛ pi̱ yiëri, kä a diit diëthkɛ rɔ̱ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n.” 23Kä cuɛ tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, cuɛ cua̱ cäŋ in dhieecdiɛn.
24Kä cu Kuoth wee i̱, “A wi̱c muɔ̱ɔ̱n tekɛ le̱y diaal mɔ kɛ cätdɛ, ɣɔ̱k kɛ muɔɔl piɛny kɛ le̱y dɔaar mɔ kɛ cätdɛ.” Kä cuɛ cua̱ jɛn. 25Cu Kuoth le̱y dɔaar diaal cak mɔ kɛ cätdɛ mi göl, kɛ ɣɔ̱k mɔ kɛ cätdɛ mi göl, kɛnɛ muɔɔl piɛny mɔ kɛ cätdɛ mi göl. Kä cu Kuoth ɛ nɛn gɔaaɛ.
26Cu Kuoth cu wee i̱, “Kuanɛ raan cak kɛ cätdan, banɛ jɛ cal ni kɛ cätdan, kä bi rɛc yiëri ruac kɛnɛ diit nhial kɛ ɣɔ̱k kɛ muɔɔl piɛny amäni wi̱c muɔ̱ɔ̱n kɛɛliwdɛ.” 27Cu Kuoth raan cu cak nikɛ cätdɛ pa̱ny, kɛ cät Kuɔth puɔ̱nydɛ cuɛ raan cak nikɛ jɛ. Cuɛ jɛ cak tuut kɛnɛ ŋuɔ̱ɔ̱t. 28Kä cuɛ kɛ poth, jio̱kɛ kɛ i̱, “Ta̱yɛ kɛ gaat kä diëthɛ rɔ̱, kä thia̱ŋɛ wi̱c muɔ̱ɔ̱n kä ruacɛ jɛ, kä ta̱yɛ kɛ ruec kɛ rɛc yiëri kɛnɛ diit nhial amäni le̱y diaal tin jäl wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n.” 29Cu Kuoth cu wee i̱, “Guɛcɛ jɛ, cä yɛ ka̱m wal wec muɔ̱ɔ̱n diaal tin kui̱r kɛ kuay, kɛ jiɛn diaal ti te dɛykiɛn kɛ roŋ, cä kɛ ka̱m yɛ ala mi̱thkun. 30Kä cä le̱y diaal kɛ diit nhial diaal kɛnɛ muɔɔl piɛny, kɛn diaal tin te wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, cä kɛ ka̱m juaac diaal tin tɔ̱ɔ̱c ala mi̱thkiɛn.” Kä cuɛ cua̱ jɛn. 31Täämɛ, cu Kuoth nyinkɛ diaal tëë cɛ cak cu guic, cuɛ kɛ nɛn gɔwkɛ ɛpuc. Cuɛ tekɛ thiaŋ kɛnɛ runwaŋ, kä cuɛ cua̱ cäŋ in bäkɛliɛn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy