YouVersion Logo
Search Icon

Cäk 1

1
Alɛɛŋ ë Cäk
1Të ɣɔn thɛɛr gɔl ë käŋ, Nhialic ë tënhial cak kekë piny.#1:1: Ɣɔn gɔlë käŋ...piny nɔm; nɔn ee Wään gɔlë käŋ Nhialic ë piny nɔm cak; ku nɔn ee Wään gɔlë Nhialic piny nɔm në cäk. 2Ku piny acï nuɔɔn, ku acïn kë ë nu thïn ee piëëu kapäc. Ku mɔ̈ɔ̈th dïït lɔcɔ̈t acï piëëu paat piny, ku wëi ke Nhialic#1:2: Wëi ke Nhialic; nɔn ee Riɛl de Nhialic; nɔn ee yom bɔ̈ tëde Nhialic; nɔn ee yom dïït agök. aake ye cath në pïïu nïïm. 3#2 Kor 4:6. Ago Nhialic lueel an, “Ɣɛɛr ë bɔ̈”, go ɣɛɛr bɛ̈n. 4Go Nhialic ɣɛɛr tïŋ ke piɛth, go ɣɛɛr pääk ke mɔ̈ɔ̈th. 5Ku ciëk Nhialic ɣɛɛr an aköl, ku ciëk mɔ̈ɔ̈th an wakɔ̈u. Ku kënë aaye cool, ku wɛ̈ɛ̈r de kööl tueŋ.
6-7 # 2 Pet 3:5. Ku lueel ë Nhialic an, “Gëlgël ë bɔ̈ në pïïu yiic cil, ku ë tek pïïu yiic.” Ago Nhialic gëlgël looi, ku pɛ̈ɛ̈k pïïu ke wɛ̈ɛ̈r nu ë gëlgël thar, në pïïu ke deŋ nu në gëlgël kɔ̈u nhial. Go rɔt looi cït man cï Yen e lueel. 8Go Nhialic gëlgël cäk an paannhial. Ku kënë aaye cool, ku wɛ̈ɛ̈r de kööl ë rou.
9Ago Nhialic lueel an, “Pïïu nu piny ë ke mɛt röt tëtök kedhie, ku të cï dëu ë tiëc.” Go rɔt looi cït man cï Yen e lueel. 10Ago Nhialic të cï dëu cäk an piny, ku ciëk pïïu cï kenïïm mat tëtök an wɛ̈ɛ̈r. Go Nhialic ë kënë tïŋ ke piɛth. 11Go Nhialic lueel an, “Piny ë cil nɔm në ka ye cil kedhie, wal ee luɔk në nyïïn, ku tiim ee luɔk në mïth ëbɛ̈n, cït man ë nyïïnken kedhie, ë ke cil në piny nɔm.” Agokï cil cït man cï Yen e lueel. 12Ago piny nɔm cil në ka ye ciɛl ëbɛ̈n, wal ee luɔk në nyïïn, ku tiim ee luɔk në mïth cït man ë nyïïnken. Go Nhialic ë kënë tïŋ ke piɛth. 13Ku kënë aaye cool, ku wɛ̈ɛ̈r de kööl ë diäk.
14Go Nhialic lueel an, “Kake ɣɛɛr ë ke bɔ̈ në gëlgël paannhial, ke ke bï aköl pääk kekë wakɔ̈u. Ku bïk akööl aa nyuɔɔth, ku nyoothkï run, ku nyoothkï mäi, ku rut ku ruël #1:14: akööl ke dhuëŋ; nɔn ee akööl. röt gɔl 15Ku ë ke ye ruɛl në gëlgël de paannhialic ke ke bï piny aa meer nɔm.” Go rɔt looi cït man cï Yen e lueel. 16Go Nhialic ɣɛɛr dït kaarou looi. Gök dïït ë ɣɛɛr bïï ya tɔ̈u aköl, ku ee ɣɛɛrë ee yen akɔ̈l. Ku ɣɛɛr koor ë määth bï ya tɔ̈u wakɔ̈u, ku yen aye pɛɛi. Ku looi kuɛl ayadäŋ. 17Ku tɛ̈ɛ̈u ë Nhialic ke në gëlgël de paannhialic, ke ke bï piny aa meer nɔm 18aköl ku wakɔ̈u, ku bïk ɣɛɛr pääk në mɔ̈ɔ̈th. Go Nhialic ë kënë tïŋ ke piɛth. 19Ku kënë aaye cool ku wɛ̈ɛ̈r de kööl de ŋuan.
20Ago Nhialic lueel an, “Wɛ̈ɛ̈r ë de yic kajuëc pïïr ëbɛ̈n, ku diɛt juëc ë ke pär ë piny nu ë gëlgël nu paannhial.” 21Go Nhialic kake gäi ke wɛ̈ɛ̈r cak, ku ciɛk ka ye cath kedhie, kapïr wïïr cït man ë nyïïnken, ku diɛt kedhie cït man ë nyïïnken. Go Nhialic ë kënë tïŋ ke piɛth. 22Ago Nhialic ke thieei lueel an, “Dhiëthkï röt ku jakï röt ŋuak, ku thiäŋkï wɛ̈ɛ̈r, ku diɛt ë ke thiäŋ piny nɔm.” 23Ku kënë aaye cool ku wɛ̈ɛ̈r de kööl de dhïc.
24Ago Nhialic lueel an, “Piny ë de nɔm läi nyïïn kedhie, läi wut ku läi roor, län koor ku län dït, ku ka ye mol piny kedhie cït man ë nyïïnken.” Go rɔt looi cït man cï Yen e lueel. 25Go Nhialic läi roor cak cït man ë nyïïnken, ku ciɛk läi wut cït man ë nyïïnken, ku ka ye mol piny kedhie cït man ë nyïïnken. Go Nhialic ë kënë tïŋ ke piɛth.
26 # 1 Kor 11:7. Ago Nhialic bɛ lueel an, “Loiku raan cït man ë wok, ku abïk dɛ riɛl në rec nïïm ku diɛt nïïm, ku läi, ku piny nɔm ëbɛ̈n,#1:26: Gäär thɛɛr tök läi, wut ku roor; Ɣeberuu läi wut ku piny nɔm ëbɛ̈n. ku ka ye mol piny kedhie.” 27#Cäk 5:1,2. #Math 19:4; Mak 10:6. Go Nhialic raan cak ke thöŋ rɔt, në täu de Nhialic Yen aciɛk en raan. Ciɛk moc kekë tik. 28Go Nhialic ke thieei, ku lëk keek an, “Jakï röt dhiëëth ku kɛɛrkï, thiäŋkï piny nɔm, ku jakï cieŋ nɔm. Ku yïn tääu ee kakë nïïm kedhie, rec ku diɛt, ku kapïr ë piny nɔm ëbɛ̈n.” 29Ku lueel ë Nhialic an, “Yïn cä gäm kɔ̈th ke wal kedhie, ku mïth ke tiim nu ë piny nɔm kedhie ke ke ye kacaamku. 30Ku këriëëc de piny nɔm ëbɛ̈n, këpïïr, ku diɛt, ku ka ye mol piny kedhie, acä ke gäm wɛ̈ɛ̈l tɔ̈c, ku yïth ke tiim ëbɛ̈n, ke ye kacaamken.” Go rɔt looi cït man cï Yen e lueel. 31Ago Nhialic ka cï looi tïŋ kedhie ke ke piɛth aläl. Ku kënë aaye cool ku wɛ̈ɛ̈r de kööl de dhetem.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy