YouVersion Logo
Search Icon

JUAN 3

3
Te jNicodemoe tal skꞌopon te Jesuse
1Ay jtul fariseo, jNicodemo sbiil, te ay yaꞌtel yuꞌun te juriyoetike, 2tal skꞌopon ta ajkꞌubal te Jesuse. La yalbe:
—Maestro, jnaꞌojtik te jaꞌ stikonejat tal ta pꞌijuteswanej te Diose, porke maꞌyuk machꞌa ya xjuꞌ yuꞌun spasel te milagroetik te yipalat ta spasele te jichuk ma soyinejuk te Diose —xchi.
3Te Jesuse la yalbe:
—Jamal ya kalbeyat, te machꞌa ma xchaꞌayin ta achꞌe ma xjuꞌ ya yajwalin te Diose —xchi.
4Te jNicodemoe la sjojkꞌobe:
—Pero, ¿tutꞌil kꞌan chaꞌayinuk ta achꞌ te jtul winik te mamalixe? ¿Me ya wan spas te ya xchaꞌoch xan ta smeꞌ te ya xchaꞌayin xan ta achꞌe? —xchi.
5Te Jesuse la sjakꞌbe:
—Jamal ya kalbeyat: Te machꞌa ma xchaꞌayin ta jaꞌe y sok ta skuenta te Espiritue ma spas ya xꞌoch te ba ay ta ajwalil te Diose. 6Te machꞌa ayinem nax ta skuenta stiꞌbalul te smeꞌ-state, kuxulix ta stiꞌbalul nax abi. Yan te machꞌa ayinem ta skuenta Espiritue, jaꞌ kuxulix ta skuenta te Espiritue. 7Ma me lom chamuk ya awaꞌi te tuti kalbeyate te puersa me ya xchaꞌayin ta achꞌ spisil te genteetike. 8Te ikꞌe chikan bayuk nax ya skꞌan ya xbajt, y manchuk me ya awaꞌi te xixet nax ya xbeene, pero ma xꞌanaꞌ ba ya xtal, ni ma xꞌanaꞌ ba ya xbajt. Jich ay spisil te machꞌatik ya xꞌayin ta skuenta Espiritue —xchi.
9Te jNicodemoe la xchaꞌjojkꞌobe xan:
—¿Tutꞌil ya xkꞌot ta pasel tsꞌin to? —xchi.
10Te Jesuse la sjakꞌbe:
—Te jaꞌate maestroat yuꞌun te Israele, y ¿ma xꞌanaꞌbe sluwar te tut ya kalbeyate? 11Jamal ya kalbeyat, te joꞌotike jaꞌ ya kaltik te tut jnaꞌojtike, y joꞌotik testigootik yuꞌun te tut kilojtike. Pero te jaꞌexe ma xꞌachꞌuunik te tut ya kaltike. 12Teme ma xꞌachꞌuunik te tuti kalbeyex te tut skuenta te balmilale, ¿jaꞌukix kꞌan achꞌuunik a teme ya kalbeyex te tut skuenta te chꞌulchane?
13“Maꞌyuk machꞌa sujtem tal ta chꞌulchan, jaꞌ nax te machꞌa koem tal ta chꞌulchane. Jaꞌ bi, jaꞌ te Nichꞌanile. 14Jich tutꞌil te jMoises te la sjojkꞌan chan ta teꞌ te ba jojchol tꞌantꞌan luwar, jich mismo puersa me ya yichꞌ jojkꞌanel euk te Nichꞌanile, 15para ke yuꞌun spisil te machꞌa ya xchꞌuune makꞌ xchꞌay. Ya sta xkuxlejal sbajtel kꞌinal —xchi te Jesuse.
Te slekil yoꞌtan Dios ta stojol te genteetike
16Porke te Diose bayal a xpichꞌin yoꞌtan te genteetike. Jaꞌ yuꞌun la stikon tal te úniko jtul Xnichꞌane, para ke yuꞌun spisil te machꞌa ya xchꞌuune makꞌ xchꞌay. Ya sta xkuxlejal sbajtel kꞌinal. 17Porke te Diose ma lauk stikon tal Xnichꞌan ta balmilal yuꞌun ya yakꞌ bael ta chꞌayel te genteetike; jaꞌ a stikon tal yuꞌun te tal skoltay te genteetike.
18Te machꞌa ya xchꞌuun te xNichꞌan Diose maꞌyukix ta chꞌayel. Pero te machꞌa ma xchꞌuune, ayix bael ta chꞌayel ta skꞌaj te ma xchꞌuun te úniko jtul Xnichꞌan Diose. 19Te machꞌatik ma xchꞌuunike, ayikix bael ta chꞌayel, yuꞌun te kꞌalal tal te machꞌa ya sakub kꞌinal ta stojolik yuꞌune, la spꞌajik. Jaꞌ ben skꞌanojik te ijkꞌal kꞌinale, skaj te ma tsaꞌamuk yaꞌtelike. 20Spisil te machꞌatik ma tsaꞌamuk te tut ya spasike, ya spꞌajik te machꞌa ya sakub kꞌinal yuꞌune. Y ma xtijilajik te ba sakil kꞌinale, yuꞌun ma xyakꞌ chiknajuk te tut ma tsaꞌamuk yipalik ta spasele. 21Pero te machꞌa ya skꞌayes sba ta spasel te tut batsꞌi jiche, ya xtijilajik ta sakil kꞌinal stukel, para ke jich ya xchiknaj ta ilel spisil te yaꞌtelike te jich ya skꞌan te Diose.
Te Juan Akꞌichꞌjaꞌe la yalbe xan skꞌoplal te Jesuse
22Ta patil tsꞌin to, te Jesuse bajt sok te jnopojeletik yuꞌun te ba estado yuꞌun Judeae. Teꞌ jalaj sok ta yakꞌel ichꞌjaꞌ a. 23Jich euk te Juane yipal ta yakꞌel ichꞌjaꞌ te ba Enon nopol ay sok Salim, yuꞌun beno jaꞌ teꞌa. Te gentee laj tal, y la yakꞌtalanbe yichꞌjaꞌ. 24Jaꞌ to jaꞌ a kꞌot ta pasel a te ma to xꞌoch ta prexo a te Juane.
25Pero ay jnopojeletik yuꞌun te Juane lijk kꞌop yuꞌunik sok te jtul juriyo te tutꞌil ay skꞌoplal te chꞌulutesele. 26Ba yalbeyik te Juane:
—Maestro, ila awil te machꞌa ajoyinej aba sok tal ta stojil ba xlokꞌ tal kꞌajkꞌal ta jejch Jordane, te machꞌa la awalbotik skꞌoplale. Te ora to yipalix ta yakꞌel ichꞌjaꞌ, y spisil te genteetike ya stsꞌakliyik bael —xchiik.
27Te Juane la yaltalanbe:
—Maꞌyuk tut ya xjuꞌ yuꞌun spasel jtul winik teme ma jaꞌuk ya xꞌaꞌbot spas yuꞌun te Diose. 28Kalojbeyex ta jamal te ma joꞌukon te Cristoe; jaꞌ nax kichꞌoj tal nalajtesel yuꞌun. 29Jich tutꞌil te jnupunele. Te machꞌa ya xnujpun sok te achꞌixe jaꞌix smamlal abi. Yan te yamigo te winik te teꞌey ae, jaꞌ ben kontento yuꞌun te ya yaꞌiybey skꞌop te machꞌa ya xnujpune. Jichon euk ora to ben jun koꞌtan ta stojol te Jesuse. 30Jaꞌ me kꞌunkꞌun moel ay bael skꞌoplal stukel; yan te joꞌone yanyan me ya xlaj bael jkꞌoplal —xchi te Juane.
Te machꞌa talem ta ajkꞌole
31Te machꞌa talem ta ajkꞌole jaꞌ mas mukꞌ stukel ke te spisil tutik aye. Te machꞌa skuenta nax balmilale ay nax ta skuenta balmilal, sok jaꞌ nax ya snaꞌ yalel te tut skuenta nax balmilale. Pero te machꞌa talem ta chꞌulchane, jaꞌ mas mukꞌ ke te tutik aye. 32Jaꞌ ya yal stukel te tutik yiloje sok te tutik yaꞌiyeje. Pero maꞌyuk machꞌa ya xchꞌuun te tut ya yale. 33Pero te machꞌa ya xchꞌuune ya yakꞌ chiknajuk te tut batsꞌil jich ya yal te Diose. 34Yuꞌun te machꞌa tikonbil tal yuꞌun te Diose jaꞌ ya yal te skꞌop Diose, porke te Diose ma pꞌisbiluk nax ya yakꞌ te Espiritue. 35Te Tatile kꞌux ta yoꞌtan te xNichꞌane; jaꞌ yakꞌojbe ta skꞌab spisil te tutik aye. 36Te machꞌa ya xchꞌuun te Nichꞌanile ay xkuxlejal sbajtel kꞌinal; pero te machꞌa ma skꞌan xchꞌuun te Nichꞌanile, makꞌ xkuxuyin sbajtel kꞌinal. Ja nax ya yichꞌ tulan kastigo te ya xꞌakꞌtalanbot yuꞌun te Diose.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy