YouVersion Logo
Search Icon

sēnt lok 2

2
1ēkosi ki otihcipayiw ēkospi ē kakisikāk ki sipwēpayiw oyasowēwin sisar ākastas ohci, kahkiyaw misiwēskamik kita masinaikāsocik. 2ēwako nistam masinaikāsowin ē ki tocikātēk mēkwāc kwayriniyas ē tipēyitahk siria. 3ēkosi kahkiyaw awiyak ki natawi masinaikāso, kahkiyaw awiyak tipiyawē ot otēnāhk. 4ēkosi cosip wista ki sipwētēw kalalihk ohci otēnāhk nasaritihk ohci, cotiaihk ē itohtēt, ot otēnayihk tēpita, anima pētliim kā itamihk, tēpit cikēmā o wāskāhikaniyihk mina ot awāsimisiyihk ē ki ohcit; 5kita masinaikāsot kiki mēriwa kā ki asotamat kita wiwit āsay ē misikitit ē kikiskawāt awāsisa. 6ēkosi ki ayikin, mēkwāc ēkota ē ayācik, ki tipipayiyiwa kisikāwa ita anima kita wāpamāwasot. 7ki nihtāwikihēw māka o nistamosana ēkosi ē ki wēwēkināt takopitāasoayānihk, pisiskiwiyākanihk māka ē ki pimisimāt, cikēmā ēkā ē ki tawāyik micisowikamikohk.
8ēkota māka ē ki ayācik okanawimāyatihkwēwak wayawitimihk ē ayācik, ē nipā kanawēyimācik o māyatihkomiwawa. 9okisikoma māka kā tipēyihcikēt ki wicikapawistakwak, o manitowāstēwiniyiw kā tipēyihcikēyit ki wasēskamakwak ēkosi naspic ki sēkisiwak. 10ēkosi okisikowa ki itikwak, ēkāwiya sēkisik, cikēmā cist ki pētamatināwāw ēsi miywātotākwahk kihci miyawātamowin anima kē ayācik kahkiyaw ayisiyiniwak: 11cikēmā anohc kā kisikāk kiyawāw ohci nihtāwikiw ot otēnāhk tēpit, opimaciiwēw, ēwako Christ kā tipēyihcikēt. 12oma māka ki ka okiskinawacicikanināwāw, ki ka miskawāwāw oskawāsis ē wēwēkinit takopitāwasoayānihk, mina ē pimisihk ita pisiskiwak ē asamihcik. 13ēkosi sisikoc ki wicēwēwak okisikowa ē mihcēticik kisikohk ē ohcicik ē mamicimācik kisēmanitowa omisi ē itwēcik,
14kistēyitākosiwin kita ayāw kisēmanito māwaci ispimihk kā ayat, askihk pēyatakēyimowin ayāwak ayisiyiniwak anihi ka miyoyawēhikot.
15ēkosi ki ati ispayiw ispi okisikowa ē ki nakatikocik kihci kisikohk isi okanawimāyatihkwēwak ki ititowak, ēkwa pētliamihk itotētāk mina wāpahtatāk oma kā ikihk, kā tipēyihcikēt kā ki kiskēyitamoikoyahk 16ēkosi ki pē itohtēwak ē kakwēyāocik, ki miskawēwak māka mēriwa mina cosipa, asici anihi oskawāsisa ē pimisiniyit ita pisiskiwa kā micisoyit. 17mina ispi kā wāpahtahkik ki kiskēyitamoiwēwak anima pikiskwēwin kā ki isi wihtamācik ohi ohci awāsisa. 18kahkiyaw māka kā ki pēhtahkik ki māmaskātamwak anihi kēkwaya kā ki wihtamakocik okanawi mayatikwēwa. 19mēri māka ki kanawēyitam kahkiyaw ohi ayamiwina, ē mamitonēyitahk otēhihk. 20ēkosi okanawimāyatihkwēwak ki kiwēwak ē mamicimācik mina ē nikamostawācik kisēmanitowa, kahkiyaw anihi ohci kā ki pēhtahkik mina kā ki wāpahtahkik, mwēhci kā ki isi wihtamacik.
21 # lipitikas 12:3; lok 1:31 ēkosi ispi ayinānēw kisikāwa ē ki tipipayiki, kita kiskinawacisawatit, cisas ki isiyihkātaw, anima kā ki isiyihkātikot okisikowa ē mwayē kikiskākot okāwiya.
22ēkosi ispi o pēkiisowi kisikama kā tipipayiniyiki kā ki itasowēt mosis, cērosalamihk ki pē itohtahēwak kita pakitinamawācik kā tipēyihcikēyit. 23#ēksatas 13:2,12kā itasinahikātēyik oyasowēwinihk kā tipēyihcikēt, tahto napēaya nistam kā nihtāwikit kita kanatēyitamawāw kā tipēyihcikēt, 24#lipitikas 12:6-8mina kita pakitinamihk pakitinasowin kā ki isi itwēhk oyasowēwinihk kā tipēyihcikēt, pēyakwēwan omimiwak, awēkā niso omimisisak.
25cist māka ki ayāw ēkota pēyak ayisiyiniw cērosalamihk simian ē isiyihkāsot ēkosi awa nāpēw ki kwayaskwātisiw mina ki ayamiēwatisiw ē ki pēhtāt o miyotēēikowiniyiw isrēila, kanaci ahcāhkwa māka ki kikiskāk. 26o ki kiskēyitamoiko māka kā kanātisit acāhk ēkā nipowin kita wāpahtahk mwayēs ki wāpamāt kā tipēyihcikēyit o Christimiyiwa. 27acāhkohk māka ki pē ohci pihtokēw kihci ayamihēwikamikohk: ispi māka onikiikoyiwa ē ki pitokaayit awasisa cisasa kita totamawāyit anima kā itastēk oyasowēwinihk 28ki otinēw ospitonihk, ē ki nanaskomāt kisēmanitowa, mina ē ki itwēt.
29ēkwa kiyām, kā tipēyihcikēyan, pahkihtin kit atoskēyākan kita sipwētēt, pēyatakēyimowinihk, kā ki isi wihtamawiyan;
30cikēmā niskisikwa ki wāpahtamomakanwa ki pimācihiwēwin,
31anima kā ki kwayācihtamawacik kahkiyaw ayisiyiniwak;
32 # aysāya 42:6; 49:6; 52:10 wāstēw kita wastēnamākocik cēntailak mina o mamahtākosiwiniwāw kit ayisiyinimak isrēil.
33ēkosi otāwiya mina okāwiya ki mamaskātamiyiwa anihi kēkwaya kā ki tasitamot wiya ohci. 34ēkosi simian ki miyo kiswātēw mina ki itēw mēriwa okawiyiwa, cist awa awasis itayaw kita pahkisihkik mina kita waniskācik mihcēt isrēilihk mina kiskinawacicikēwin, kā atawēyitamowi kiswatamihk; 35ēhā, isawēsk ki ka sāpostaokon kiya kit acāhkohk, mamitonēyicikana mihcēt mitēihk kita ohci kiskēyitakotahk.
36ēkota māka ki ayāw pēyak āna ē isiyihkāsot okiskiwēhikēwiskwēw, otānisa panoil āsar ē ohtaskanēsit (ki kihci kayatēyātisiw mina tēpakop aski ē ki wikimat onapēma ē oskinikiskwēwit ohci, 37ē ki sikāwiskwēwit māka ēkwa ayinānēmitanaw nēosap aski) ēkā ē nakatahk kihci ayamihēwikamik, ē ayamihāt, ē iyiwanisiisot, mina ē mawimoscikēt ē tipiskāyik mina ē kisikāyik. 38wiya māka ē pē pitokēt ēkospi mwēhci, ki nanāskomēw kisēmanitowa, ē āyimotamawāt kahkiyaw anihi kā asawapatamiyit kita isi pimacitāwiht cērosalam. 39#mātyo 2:23ispi māka kā kisitācik kahkiyaw kēkwaya kā ki itastēyik oyasowēwinihk kā tipēyihcikēyit, kalalihk ki isi kiwēwak, tipiyawē ot otēnawiwahk nasaritihk.
40ēkosi awāsis ki opikiw, mina ki ati maskawisiw, ē ki sakaskinēskakot iyinisiwin: mina o kisēwātotākēwiniyiw kisēmanitowa ki wicēwik.
41 # ēksatas 12:1-27; tiyotaranami 16:1-8 onikiikwa māka ki itohtēyiwa tahto aski cērosalamihk mayāskatāto wihkohtowinihk. 42ēkosi ispi mitātaht nisosāp ē tahto piponwēt ki ohtohtēwak wihkohtowinihk ē ki māna isihcikēhk. 43ēkosi ispi kā tipipayitacik kisikāwa mēkwāc ē ati kiwēcik napēsis cisas otanahk ki ayāw cērosalamihk; ēkosi namawiya onikiikwa ki kiskēyitamiyiwa; 44māka ē ayayit ita kā māmawēyatiwit ē itēyimācik, pēyak kisikāw ki pimohtēwak ēkosi ki nanātonawēwak mēkwāc ita ē ayayit o wakomākaniwāwa mina o totēmiwawa; 45ēkosi ispi ēkā ē miskawacik, ki kiwēwak cērosalamihk isi ē nanātonawācik.
46ēkosi ki ati ispayiw māka ē nisto kisikāyik iyikohk ē ki miskawācik kihci ayamihēwikamikohk, ē apiyit mēkwāc ita ē ayāyit okiskinohamākēwiyiniwa ē natotawāt, mina ē kakwēcimat kakwēcikēmowina: 47kahkiyaw māka tahto kā pēhtākot, ki mamaskātamwak o nisitohtamowiniyiw mina anima ē isi naskwēwasiiwēyit. 48ēkosi ispi ē wāpamacik ki mamaskatēyitamwak, ēkosi okāwiya ki itik, nikosis, tanēhki kā ohci totawiyāhk! cist, kotawi mina niya ki ki natonātinān ē kisinātēyitamāhk. 49ēkosi ki itēw, tānēki kā nanātonawiyēk? nama ci ki kiskēyitēnāwāw ē itastēk notāwi o wāskāhikanihk kita ayāyān? 50māka namawiya ki nisitohtamwak anima kā ki isi naskwēwasimikocik. 51ki kiwē wicēwēw māka, ēkosi ē ki pē itohtēcik nāsaritihk; ēkosi ē ki nanaitawāt: okāwiya māka ki kanawēyitamiyiwa kahkiyaw ohi pikiskwēwina otēhihk.
52 # 1 sāmyoil 2:26; kakēhtāwēwina 3:4 ēkosi cisas ki ati yakotēw iyinisiwinihk mina ē ki ati kinokāpawit, ē ki miyokānawapamikot kisēmanitowa mina ayisiniwa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy