YouVersion Logo
Search Icon

Yuhanna 3

3
BAP 3
1 NİKODİMOS adlı, Ferisilerden bir adam, Yahudilerin bir reisi, vardı. 2Bu adam geceleyin İsanın yanına gelip dedi: Rabbi, senin Allahtan gelmiş bir muallim olduğunu biliyoruz; zira Allah kendisi ile olmadıkça, kimse senin yaptığın alâmetleri yapamaz. 3İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden#3:3 Yahut, yukarıdan. 31 inci âyet ve 19:11 e bak. doğmadıkça, Allahın melekûtunu#3:3 Kırallık, saltanat. göremez. 4Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi? 5İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez. 6Bedenden doğan bedendir, Ruhtan doğan ruhtur. 7Sana: Yeniden doğmalısınız, dediğime şaşma. 8Yel istediği yerde eser, onun sesini işitirsin, fakat nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin; Ruhtan doğan her adam böyledir. 9Nikodimos cevap verip ona dedi: Bu şeyler nasıl olabilir? 10İsa cevap verip ona dedi: Sen İsrailin muallimisin de, bunları bilmiyor musun? 11Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bildiğimizi söyliyoruz, gördüğümüze şehadet ediyoruz; ve bizim şehadetimizi kabul etmiyorsunuz. 12Eğer size dünya işleri söylediğim zaman iman etmezseniz, gök işleri söylersem, nasıl iman edeceksiniz? 13Hiç kimse göke çıkmamıştır; ancak gökten inmiş olan İnsanoğlu çıkmıştır; o ki, göktedir. 14Ve Musanın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, böylece İnsanoğlu da yukarı kaldırılmak gerektir, 15ta ki, iman eden her adamın onda ebedî hayatı olsun.
16Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun. 17Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi. 18Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir. 19Ve hüküm budur ki, dünyaya nur geldi; ve insanlar karanlığı nurdan daha çok sevdiler; zira işleri kötü idi. 20Çünkü her kötülük işliyen nurdan nefret eder; ve işleri ayıplanmasın diye nura gelmez. 21Fakat, işleri Allahta işlemiş olduğu gösterilsin diye, hakikati yapan nura gelir.
22Bundan sonra, İsa ve şakirtleri Yahudiye diyarına geldiler; ve orada İsa onlarla kalıyor, ve vaftiz ediyordu. 23Yahya da Salim yakınında, Aynunda vaftiz ediyordu, çünkü orada çok sular vardı; ve gelip vaftiz ediliyorlardı. 24Zira Yahya henüz zindana atılmamıştı. 25Ve Yahyanın şakirtleri ile bir Yahudi arasında temizlenme hakkında bir mesele çıktı. 26Onlar Yahyaya gelip dediler: Rabbi, Erden ötesinde senin yanında olan, kendisi için şehadet ettiğin adam, işte, o zat vaftiz ediyor, ve herkes ona geliyor. 27Yahya cevap verip dedi: İnsan kendine gökten verilmedikçe, hiç bir şey alamaz. 28Ben Mesih değilim, ancak onun önünce gönderildim, dediğime siz kendiniz bana şehadet edersiniz. 29Gelin kiminse, güvey odur; fakat ayakta duran, ve onu işiten güveyin dostu güveyin sesinden çok sevinir; bunun için benim bu sevincim tamam oldu. 30Ona büyümek, bana da küçülmek gerektir.
31Yukarıdan gelen hepsinden üstündür; yerden olan yerdendir, ve yerden söyler; gökten gelen hepsinden üstündür. 32Ne görmüş ve işitmişse, ona şehadet eder; ve şehadetini kimse kabul etmez. 33Onun şehadetini kabul eden, Allahın gerçek olduğuna mühür basmıştır. 34Zira Allahın gönderdiği kimse Allahın sözlerini söyler; çünkü o, Ruhu ölçü ile vermez. 35Baba Oğlu sever ve her şeyi onun eline vermiştir. 36Oğula iman edenin ebedî hayatı olur; fakat Oğula itaat etmiyen hayat görmiyecektir, fakat Allahın gazabı onun üzerinde kalır.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy