YouVersion Logo
Search Icon

Luk 4

4
Híluuŋuyee ha hiti Yéesu
1Yéesu naameeŋ niŋ Kunuu ka keenape ka, náafulii ti musuu ma miti Jordan. Kunuu ka nkiyeniyoo kátintiŋan pati káahaaŋ ka tes. 2Naayeno po fo kunoom áwii ésupak, Seetaani ya ti hiŋes híluuŋuyoo. Aliit waah ti oom kunoom púlooŋ, ti pikelan, peep mpucokoo.
3Seetaani ya neesokoo: “Niŋ awe yem Añii Pútuun, sok énankiin eyye eyeso hímpuul.” 4Yéesu naañahan yo: “Kiiceekiic ti hilim ha hiti Pútuun pa: 'An ataloŋ niŋ hímpuul lamma.'#Kakaman 8:3
5Seetaani ya neecoopoo patiila la haane, néeyisanoo mpacas cáwii ca citi mah ma púlooŋ. 6Neesokoo: “Inci fawufani kayine enke púlooŋ niŋ hamake ha hiti cáwii ca, kaatuko inci nkuwufanee, yíniyini kawufan etenko an óo an aŋa ínsuumaam. 7Fiye, náakilipiyaa hátikinam ti hímulu, efikiyeno púlooŋ kitii.” 8Yéesu naañahan yo: “Kiiceekiic ti hilim ha hiti Pútuun pa: 'Hátikin Ateeteyo Pútuun pa pitii áafakilipo ti hímulu, niŋ pikina lamma aññaŋe hítuulu.'#Kakaman 6:13
9Seetaani ya néetintiŋanoo Jerusalem episilanoo la haŋe la pahaan ti ekumpaan ya enfakat ya eti Pútuun pa. Nene esokoo: “Niŋ awe yem Añii Pútuun, fúl le cípo t’etaam. 10Kamma nkiicee ti hilim ha hiti Pútuun pa:
'Efipusok pumaleekoo etempo pumankooli;
11 niŋ sipees etempo éfipiseepini,
eeha efihiwun ha kooti etikilooŋoolo ti énankiin.' # Kícimu 91:11-12
12Yéesu naañahan yo: “Kiiceekiic ti hilim ha hiti Pútuun pa: 'Aañaŋut puwinko Ateeteyo Pútuun pa pitii.'#Kakaman 6:1613Ta Seetaani ya neepaye ta hiŋes híluuŋuyoo ha púlooŋ, neekatanoo fo ti cikee caanak.
Píyaañ páhin pa piti Yéesu
14Toko fúle, Yéesu naañoho Kalilee, niŋ pameeŋ sempe sa siti Pútuun pa séefulii sa ti Kunuu ka keenape ka. Pakan paka nkáyaañ káakup kiteyoo ti pisaatee pa púlooŋ péekinkoolii pa. 15Naayeno kakalaŋan ti púluumuma pa piteyii, pakan paka púlooŋ nkayeniyoo hímulu.
Hipookuyee ha hiti Yéesu Naasalet
16Púful toko, Yéesu naakaay Naasalet pa náakulee pa. Ti hinoom ha hiti kayeno ka kiti Pusuwif pa naanako ti éluumuma ya eteyii samat nii fa naasale fa íhinu. Naalito apisiiŋo kati akalaŋ. 17Nkañaakanoo kaahit ka kiti ayaamakoola ya Esaya. Apúpoonin ko, naacuk la nkakiice la:
18 “Kunuu ka kiti Ateeteyo unka t’inci
kamma nkimamalaam
kati túunan ekooŋan éesuume ti keeleke ka.
Kúpoñiyaampoñ kati kaman keekulee ka nii éfikafulii,
niŋ kéefuume ka nii éfikañohoonii ti hicuku,
kati fúlan keekallanee ka ti kúnuul,
19 nkaman etiil eyya Ateeteyo áfaayisan pásuum pa piteyoo. # Esaya 61:1-2
20Naapoon kaahit ka naañaakan ko áhina ya naacaayeno. Keeyeniye ka ti éluumuma ya púlooŋ cew ñíkinii iññiya teyoo. 21Náayaañ hisokuyii: “Fíyooy, heekiicee eehe hitaakiyaa ti pásiyal aluu.” 22Pakan paka púlooŋ nkákup héesuume teyoo, ínnimii ti kilim ka kéesuume ka kéefulii ka ti putumoo. Nkacakan: “Fo aŋe tom ayem Josef añiinoo?” 23Yéesu naasokii: “Híiniyaamhiini nii efinifinam ti kusoku enke: 'Akúuñana kúuñanoolo! Hín le ti saatee ya etii, samat nii eeha núusiye ha ánhine Kafaanawum.'”
24Naapenan hisokuyii: “Pánipani, ayaamakoola asayanantee ti saatee ya eteyoo. 25Píhiiniyan aluu nii ti caanak ca citi ayaamakoola ya Elí, etiil ya enuput fo sitiil síhaaciil niŋ kiim isak niŋ hoonool, épankul neeyeno ti mah ma púlooŋ. Tempo, intaako piyaaŋat peemeeŋe Israyel payenka pákayiinii keekete. 26Pútuun pa pupoñut Elí ti akee ti payenkuu, pale ti ekee eyaaŋat aŋa áyiinoo eekete ati saatee ya eti Salepat pukol saatee ya eti Siton.#1 Pumansa 17:7-24 27Ti caanak ca citi ayaamakoola ya Elise, intaako lompo kayoŋ púkuuña pakati kanuk ti mah ma miti Israyel, pale háati oonool teyii akuulanutee fo Neeman lamma ati Siriya.#2 Pumansa 5:1-14
28Pakan paka púlooŋ keeyeniye ka ti éluumuma ya, kiiñii nkili ta nkásiye ta enke fiye. 29Nkayito, nkáfulanoo ti saatee ya. Nkacoopoo patiila kanaac cítintiŋ ca la saatee ya neelutee la, kati káhalapiyoo t’etaam. 30Pale Yéesu náanapii ti pututa kayoŋ ka naakaay pítinoo.
Hiyaanu hísaalumant seetaani
31 Yéesu náawanoonii Kafaanawum, saatee eti Kalilee, naayeno kakalaŋan pakan paka ti hinoom ha hiti kayeno ka kiti Pusuwif pa. 32Innímii ti pakalaŋanal pa piteyoo, kamma hilim ha hiteyoo nihitaake sempe.
33Intaako la ti éluumuma ya áyiin aŋa hísaalumant seetaani nihinakiye. Náaceekii niŋ kaawiiluyoo: 34“Katan unii! Weyme uyem ti pututa unaa, Yéesu ati Naasalet? Fo áakeyyookey aakati púcalool unii? Inci méyimeyi awe yem ayme: Eesampanee ya ati Pútuun pa!”
35Yéesu naafet teyyo: “Fatan! Fúlii teyoo!” Hísaalumant ha nihitah áyiin a t’etaam hátikin pakan paka púlooŋ, níhiful teyoo peekuumutoo.
36Pakan paka púlooŋ nkaŋaŋo nkayeno picakanool: “Hilim eehe, hilim puume? Ti kayine niŋ sempe nasok kísaalumant ka kúfulii, nkúful!” 37Kiti Yéesu nkísiyo ti pisaatee pa péekinkoolii pa púlooŋ.
Káakuuñan ka kiti keemeeŋe ka
38Yéesu ápufulii la ti éluumuma ya naanako la ti ekumpaan ya eti Simon. Simon aasonoo aal naayeno niŋ káakuuñu kiti pasowe-enii kenfakat, nkaluum Yéesu apiyankananoo. 39Naañeeho toko teyoo naafet ti pasowe-enii ya mpúful. Tokotoko náayitoonii, naamankoolii.
40Ti panowal caanak ca, pakati káakuuñu óo káakuuñu nkácoopiyee ti Yéesu, naalemp sipeesoo ti an óo an teyii, náakuuñanii. 41Kísaalumant lompo nkúfulii ti pakan keemeeŋe, nkiyeno hiceeku: “Awe yem Añii ya ati Pútuun pa!” Pale naafet tenko naakit ko káakup kamma nkimeya nii akina ayem Eenucee ya ati Pútuun pa.
42Cipilap, Yéesu naañako apiyeno lamayoo. Kayoŋ ka nkiyeniyoo hiŋes, ta nkítookiyoo ta la naayeniye la, nkílafiyoo hicoku tikimpi akatanii. 43Pale naasokii: “Inci ñaŋaa káatuunan ekooŋan ya éesuume ya eti cáwii ca citi Pútuun pa ti pikee pisaatee pa lompo, heewune ha inci ímpoñiyee.” 44Naayeno káatuunan eteeho ti púluumuma pa piti Yutaay.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy