YouVersion Logo
Search Icon

Yohane 3

3
Yesu na Nikodemo
1Sono kukaŵa munthu zina lakhe Nikodemo, murongozgi wa mu mphara ya ŵaYuda uyo wakaŵa yumoza wa ŵaFarisi. 2Usiku umoza wakiza kwa Yesu ndipo wakamuphalira wakati, “Musambizgi, tikumanya kuti ndimwe musambizgi wakufuma kwa Chiuta. Chifukwa kulije munthu uyo wangamanya kuchita vimanyikwiro ivi mukuchita imwe, kwambula kuti Chiuta waŵe nayo.”
3Yesu wakamuzgora wakati, “Inya, inya nadi, nkhukunenera kuti kwambula kuti munthu wababika muphya#3.3 wababika muphya: Panji “wababika kufuma kuchanya”. wangamanya kuwona Ufumu wa Chiuta chara.”
4Nikodemo wakafumba wakati, “Kasi kungaŵa uli kuti munthu wababikeso uku ndi murara kale? Kasi wanganjiraso mu nthumbo ya ŵanyina na kubabikaso?”
5Yesu wakazgora wakati, “Inya, inya nadi, nkhukunenera kuti kwambula kuti munthu wababika na maji na Mzimu wangamanya kunjira mu Ufumu wa Chiuta chara. 6Icho nchakubabika na thupi ncha thupi, ndipo icho nchakubabika na Mzimu ncha Mzimu. 7Ungazizwanga chara apo ndakuphalira kuti ukwenera kubabika muphya. 8Mphepo yikuputira kose uko yikukhumba, ndipo iwe ukupulika kamphomezi kakhe, kweni kuti ukumanya chara uko yikufuma na uko yikuya. Ntheura ndimo waliri yose uyo ngwa kubabika na Mzimu.”
9Nikodemo wakafumba wakati, “Kasi ichi chingaŵa uli?”
10Yesu wakazgora wakati, “Ndiwe musambizgi mu Israele, mbwenu ukupulikiska ichi chara? 11Inya, inya nadi nkhukunenera kuti, tikuyowoya icho tikuchimanya, ndipo tikuphara icho tachiwona, kweni kulije na yumoza uyo wakupokerera chipanikizgo chithu. 12Usange nkhukuphalira vinthu vya mu charu, ndipo ukupulikana chara, kasi ungapulikana uli usange nkhukuyowoyera vinthu vya kuchanya? 13Kulije munthu na yumoza uyo wali kuruta kuchanya, kweni Mwana wa Munthu uyo wakafuma kuchanya.”
14Nga ndi umo Mozesi wakatumphuskira njoka ya mkuŵa mu mapopa, ntheura kukwenera kuti Mwana wa Munthu nayo watumphuskike,#Kup 21.9 15mwakuti yose uyo wakupulikana mwa iyo waŵe na umoyo wa muyirayira. 16Pakuti Chiuta wakatemweska charu, rekani wakapereka Mwana wakhe yekha na yekha, mwakuti yose uyo wakupulikana mwa iyo wareke kutayika, kweni waŵe na umoyo wa muyirayira. 17Chiuta wakatuma Mwana wakhe mu charu kwiza keruzga charu chara, kweni kuti charu chiponoskekere mwa iyo.
18Yose uyo wakupulikana mwa iyo kuti wakweruzgika chara, kweni yose uyo wakuwura kupulikana, weruzgika kale, chifukwa walije kupulikana mu zina la Mwana wa Chiuta yekha na yekha. 19Pakuti uwu ndiwo weruzgi, kuti ungweru uli kwiza mu charu, kweni ŵanthu ŵakutemwa mdima kuruska ungweru, chifukwa milimo yawo njiheni. 20Pakuti yose uyo wakuchita uheni wakutinkha ungweru ndipo kuti wakwiza ku ungweru chara, mzire milimo yakhe yiwonekere pakweru. 21Kweni yose uyo wakuchita icho ncha unenesko, ndiyo wakwiza ku ungweru, mwakuti milimo yakhe yiwonekere pakweru kuti yachitikira mwa Chiuta.
Yesu na Yohane Mubapatizi
22Pamanyuma pa vyeneivi Yesu na ŵasambiri ŵakhe ŵakaruta ku charu Yudeya ndipo wakakhara nawo kwenekura na kubapatiza. 23Yohane nayoso wakabapatizanga ku Ayenoni pafupi na Salimu, chifukwa kwenekura ndiko kukaŵa maji ghanandi. Ŵanthu ŵakizanga ndipo iyo wakaŵabapatizanga. 24Apa ndipo Yohane wakaŵa wachali wandaŵikike mu gadi.#Mat 14.3; Mrk 6.17; Luk 3.19-20
25Mphindano yikawuka pakati pa ŵasambiri ŵa Yohane na mu Yuda yunji pa maluso ghakujiphotora. 26Ntheura ŵakiza kwa Yohane ŵakati, “Musambizgi, munthu yura mukaŵa nayo ku sirya linyakhe la mronga wa Yorodani, mweneuyo mukamuchitira ukaboni, sono nayo wakubapatiza ndipo ŵanthu wose ŵakuruta kwa iyo.”
27Yohane wakaŵazgora wakati, “Kulije munthu uyo wangapokera kanthu kalikose kwambula kuti kaperekeke kwa iyo kufuma kuchanya. 28Imwe mwekha ndimwe ŵakaboni ŵane apo nkhayowoya kuti, ‘Ine ndine Mesiya chara, kweni ndatumika panthazi pakhe.’#Yoh 1.20 29Uyo wali na mlowokazi ndiyo mwene-nthengwa. Kweni mubwezi wa mwene-nthengwa uyo wakwimilira na kumupulika wakusekerera chomene pakupulika mazgu gha mwene-nthengwa. Pa ichi sono chimwemwe chane chafiskika. 30Iyo wakwenera kuti wakulenge kweni ine nkhwenera kuti ndichepenge.”
Wakufuma kuchanya na wakufuma mu charu
31“Uyo wakufuma kuchanya ngwa pachanya pa wose. Uyo ngwa mu charu, ngwa mu charu mbwenu. Vya mu charu ndivyo wakuyowoya. Uyo wakufuma kuchanya, ngwa pachanya pa wose. 32Ndiyo wali na ukaboni wa icho wachiwona na kuchipulika, ndipouli palije na yumoza uyo wakupokerera ukaboni wakhe. 33Uyo wakupokera ukaboni wakhe, wakakhozgera ichi kuti Chiuta ngwa kuneneska. 34Pakuti uyo Chiuta wali kumutuma, wakuyowoya mazgu gha Chiuta, chifukwa Chiuta wakupereka Mzimu kwambula mweso. 35Dada wakutemwa Mwana, ndipo wali kupereka vinthu vyose mu woko lakhe.#Mat 11.27; Luk 10.22 36Uyo wakupulikana mu Mwana wali na umoyo wa muyirayira. Kweni uyo wakureka kupulikira Mwana kuti wamkuwona umoyo chara, kweni ukari wa Chiuta uli pa iyo.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy