YouVersion Logo
Search Icon

Ёханна 3

3
3‑нҗи бап
Иса билен Никодим
1Фарисейлериң арасында Никодим атлы бир адам барды, ол яхудыларың меҗлисиниң бир агзасыды. 2Ол бир гүн гиҗе Исаның янына гелип: «Я Рабби, биз сениң Худайдан гелен бир мугаллымдыгыңы билйәрис. Чүнки Худайың Өзи сениң билен болмадык болса, бейле гудратлы аламатлары гөркезип билмездиң» дийди. 3Иса оңа: «Хакыкатдан хем, гайтадан догулмадык#3:3 Гайтадан догулмадык – 3‑нҗи ве 7‑нҗи аятларда гайтадан догулмадык диен сөзлер ёкардан догулмадык диен маныда хем гелйәр. адам Худайың Шалыгыны гөрүп билмез» дийип җогап берди. 4Никодим Оңа: «Гарран адам нәдип гайтадан доглуп билер? Ол ене-де энесиниң гөвресине гирип, тәзеден доглуп билмез ахыры!» дийди. 5Иса шейле җогап берди: «Хакыкатдан хем, сувдан ве Мукаддес Рухдан догулмадык адам Худайың Шалыгына гирип билмез. 6Беденден доглан бедендир, Мукаддес Рухдан доглан рухдур. 7Саңа гайтадан догулмалысың диййәниме гең галма. 8Ел ислән тарапына өвүсйәр, сен онуң шуввулдысыны эшидйәрсиң-де, ниреден гелип, нирә баряныны билмейәрсиң. Мукаддес Рухдан догланлар хем шейледир». 9Никодим Ондан: «Бу нәхили бейле болуп билйәр?» дийип сорады. 10Иса оңа шейле җогап берди: «Сен Ысрайылың мугаллымы болубам, булары билеңокмы?! 11Хакыкатдан хем, биз биленимизи айдярыс, гөренимизе шаятлык эдйәрис, эмма сиз бизиң шаятлыгымызы кабул этмейәрсиңиз. 12Мениң ердәки затлар барада айдянларыма ынанмасаңыз, онда гөкдәки затлар барада айтсам, нәхили ынанаркаңыз? 13Хич ким гөге чыкан дәлдир; оңа диңе гөкден инен#3:13 Кәбир голязмаларда гөкден инен ве гөкде болан. Ынсан Оглы чыкандыр. 14#Чөл 21:9.Мусаның чөлде йыланы ёкары гөтериши ялы, Ынсан Оглы-да ёкары гөтерилмелидир. 15Шоңа гөрә Оңа иман эден хер бир адам бакы яшайша говшар#3:15 Оңа иман эден хер бир адам бакы яшайша говшар – кәбир голязмаларда Оңа иман эден хер бир адам хеләк болман, эйсем бакы яшайша эе болар.».
16Худай дүнйәни өрән сөендиги себәпли Өзүниң еке-тәк Оглуны берди. Ол муны Оглуна иман эденлериң хич бири хеләк болман, бакы яшайша говушмагы үчин этди. 17Худай Оглуны дүнйәни хөкүм этмек үчин дәл-де, эйсем дүнйә Ол аркалы халас болсун дийип иберди. 18Оңа иман эден хөкүм эдилмез. Эмма иман этмедик эййәм хөкүм эдилендир, себәби ол Худайың еке-тәк Оглуна иман этмеди. 19Хөкүм, ине, шейле субутнама эсасланяр: дүнйә Нур гелди, эмма адамлар гараңкылыгы Нурдан хас говы гөрдүлер, себәби оларың ишлери яманлыкды. 20Яманлык эдйән адам Нуры йигренйәндир, өз эдйән писликлериниң әшгәр болмагындан горкуп, Нура якынлашян дәлдир. 21Эмма хак иш эдйән адам Нура якынлашяр. Шейдип, онуң ишлериниң Худайың хакы үчин эдилйәндиги әшгәр боляр.
Яхяның Иса барадакы шаятлыгы
22Шундан соң Иса шәгиртлери билен Яхудыя этрабына гитди. Иса олар билен бирнәче вагтлап шол ерде галды ве ол ерде адамлары сува чүмдүрди. 23Шол вагт Салимиң голайындакы Энонда болса халк Яхя тарапындан чүмдүрилйәрди. Ол ерде сув көпди ве чүмдүрилмек үчин ол ере гелйән адамларың ызы үзүленокды. 24Бу вакалар Яхя зындана салынмаздан өң болуп гечди.
25Шол махал Яхяның шәгиртлери билен бир яхудының#3:25 Бир яхудының – кәбир голязмаларда кәбир яхудыларың. арасында ювнуп-пәкизленме дессуры барада җедел турды. 26Олар Яхяның янына гелип: «Эй, мугаллым, Иорданың бейлеки тарапында сен бир Адам барада шаятлык эдипдиң, ине, шол Адам халкы сува чүмдүрйәр. Хеммелер Онуң янына барярлар» дийдилер. 27Яхя олара шейле җогап берди: «Гөкден берилмесе, ынсан хич зат эдип билмез. 28„Мен Месих дәл, мен диңе Онуң өңүнден иберилдим“ диениме сизиң өзүңиз шаятсыңыз. 29Гелин гиеве дегишлидир. Гиевиң досты болса, гиевиң гелерине гарашып, онуң сесини эшиденинде җуда шатланяндыр. Хут шонуң ялы мениң шатлыгым-да инди хасыл болды. 30Ол бейгелмелидир, мен песелмелидирин.
31Ёкардан гелен хеммеден ёкарыдыр. Ерден болан ериңкидир, ердәки затлар барада геплейәндир. Гөкден гелен хеммеден үстүндир. 32Ол гөренине, эшиденине шаятлык эдйәр, йөне Онуң шаятлыгыны хич ким кабул этмейәр. 33Эмма Онуң шаятлыгыны кабул эден киши Худайың хакдыгыны тассыклаяндыр. 34Худайың Иберени Худайың сөзлерини сөзлейәндир, себәби Худай Оңа Мукаддес Рухы өлчегсиз берйәр. 35Ата Оглы сөййәр ве Ол хемме зады Онуң элине табшырандыр. 36Огла иман эдйән адам бакы яшайша эе боляр, эмма Оглы рет эден адам бакы яшайша говушмаз, ол Худайың газабына дучар боляр».

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy