YouVersion Logo
Search Icon

Иоанн 3

3
Иисуста Никодим ерэбэ
1Еврейнүүдэй ахамадай нэгэн болохо Никодим гэжэ фарисей хүн байгаа ха. 2Тэрэ нэгэ һүни Иисуста ерээд:
– Рабби, ши хадаа Бурханай эльгээһэн багша гээшэш гэжэ бидэ мэдэнэбди. Хэрбээ Бурханай үршөөгөөгүй һаа, ши иимэ гайхамшагта үзэгдэлнүүдые харуулжа шадахагүй һэнши, – гэжэ хэлээ һэн.
3– Дахин түрэһэн лэ хүн Бурханай хаан орониие үзэхэ гэжэ би шамда үнэниие хэлэнэб! – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба.
4– Наһаяа хүсэһэн хүн яагаад дахин түрэхэ юм? Тиимэ хүн эхын умайда дахин орожо, хоёрдохиёо түрэхэгүй бшуу.
5– Би шамда үнэниие хэлэнэб: уһанһаа, Һүлдэһөө түрэһэн хүн лэ Бурханай хаан орондо орожо шадаха! 6Хүнэй бэеһээ түрэһэн юумэн бэе махабад мүн, имагтал Һүлдэһөө Һүлдэ түрэдэг юм. 7«Таанар дахин дээрэһээ түрэхэ ёһотойт», – гэжэ минии хэлэхэдэ бү гайхаарайт. 8Һалхин дуратайл газартаа һалхилдаг#Еврей ба грек хэлэн дээрэ «һалхин» ба «һүлдэ» гэһэн ойлгосонууд нэгэ үгөөр, «үлеэхэ» ба «амилха» гэһэн ойлгосонууд баһа нэгэ үгөөр тэмдэглэгдэдэг. . Һалхинай һалхилхые мэдэбэшье, хэзээ, хайшаа үлеэхыень таанар мэдэдэггүйт, Нангин Һүлдэһөө түрөөшэд энээндэл адли юм.
9– Тиимэ юумэ байжа болохо аал? – гэжэ Никодим һураба.
10– Ши Израилиин багша аад, энээниие мэдэнэгүй аалши? – гэжэ Иисус харюудань хэлэбэ. – 11Бидэ өөһэдынгөө мэдэхэ, хараһан үзэһэн юумэн тухайгаал гэршэлнэбди гэжэ үнэн зүбые хэлэнэб, харин таанар бидэнэй гэршэ баримта буруушаанат. 12Газар дэлхэй дээрэхи юумэн тухай минии хэлэхэдэ намда этигэхэгүй аад, тэнгэриин юумэн тухай хэлэхэдэмни яагаад таанар этигэхэбта даа? 13Тэнгэриһээ буужа ерэһэн Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнһээ ондоо хэншье Тэнгэридэ гаража үзөөгүй ха юм. 14-15Моисей сүл губяар ябахадаа зэдээр бүтээһэн могой өөдэнь үргөө бэлэй#Моисейн еврей зонтой Египедһээ гаража сүл губяар ябахадань, харгы замай хүндэһөө боложо, арад зон Моисей ба Бурхан хоёрые зэмэлэн гэмэрэлдэбэ. Тиихэдэнь Бурхан тэдэн тээшэ олон хорото могойнуудые эльгээбэ. Могойдо хадхуулжа, олон хүнүүд үхөө. Хүн зон өөһэдынгөө гэмые һүүлдэ мэдэржэ, Моисейдэ ерэжэ гуйба: «Маанадһаа могойнуудые зайлуулхыень Бурханиие гуйгыш!» Моисейн Бурханда зальбархадань, Бурхан иимэ харюу үгөө: «Зэдээр могой бүтээжэ, ута модондо үлгөөд, тэрэнэй өөдэнь үргэ. Хорото могойдо хадхуулһан хэн нэгэн энэ зэд могойе харабал, амиды үлэхэ». Баран хэлэһээрнь лэ бүтэбэ. . Тэрээндэл адляар, тэрээндэ этигэһэн бүхы хүнүүдэй хэтэ мүнхэдөө амидархын тула Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн өөдөө дэгдэгдэхэ юм. 16Бурхан газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, тэдэнэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархын тула өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу. 17Юундэб гэбэл, Бурхан газар дэлхэйнхидые зэмэлхын тула бэшэ, харин тэдэниие абархын тула Хүбүүгээ газарта эльгээгээ ха юм. 18Тэрэ Хүбүүндэнь этигэдэг хүн гэмнүүлхэгүй, харин этигэдэггүй хүн мүнөөшье гэмнүүлээд байна, юундэб гэбэл, тиимэ хүн Бурханай ганса Хүбүүндэ этигээгүй бшуу. 19Гэмнэлгын удхань иимэ: газар дэлхэйдэ Гэрэл туяагай ерэхэдэнь, хүнүүд шэг харанхы байдалда Гэрэл туяаһаа үлүү ехээр дурлаа, ушарынь гэхэдэ, хүнүүдэй үйлэ хэрэг муу муухай ха юм. 20Муу юумэ хэдэг хүн гэрэл туяа үзэн ядадаг, муу муухай үйлэ хэрэгни элирэн мэдэгдэхэ гэжэ айгаад, гэрэл туяада ошодоггүй юм. 21Харин үнэн сэхээр ажаһуудаг хүн гэрэл туяа тээшэ эрмэлзэнэ, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй үйлэ хэрэгынь Бурханай урда хэгдэнэ гэжэ элирнэ бшуу.
Иисус ба Уһаар арюудхагша Иоанн тухай
22Удаань Иисус шабинартаяа хамта Иудей ошожо, тэндэ хэдэн сагай үргэлжэдэ хүнүүдые уһаар арюудхан байба. 23Харин Иоанн тэрэ үедэ Салимай хажуудахи Энон голой уһаар арюудхажа байгаа. Тэрэ газарта уһан ехэ элбэг байһан юм. Хүнүүд Иоаннда ерэжэ, уһаар арюудхуулдаг һэн. 24Энэнь Иоаннай түрмэдэ хаагдахын урдахана болоһон ушар. 25Нэгэтэ Иоаннай шабинар еврейнүүдэй арюудхалгын заншал тухай асуудалаар нэгэ еврейтэй арсалдаба. 26Тэдэ Иоаннда ерээд:
– Рабби аа, Иордан голой саада бэедэ байхадаа, нэгэ хүн тухай хэлэһэнээ һанана гүт? Тэрэтнай баһал уһаар арюудханал, хүнүүд тэрээндэ барандаа ошожо байнал! – гэбэд.
27– Тэнгэриин үршөөгөөгүй юумэ хэншье абажа шадахагүй, – гэжэ Иоанн харюусаба. – 28«Би Бурханай табисуурта бэшэб, би миин лэ тэрээнһээ урда эльгээгдэһэн байнаб», – гэжэ минии хэлээшые таанар өөһэдөөшье баталха байхат. 29Хадамда гараха басага гэртээ асарһан хүн тэрэ басаганай нүхэрынь гээшэ. Гэрлэхэ хүнэй хажууда зогсожо байһан дүтынь нүхэр хүбүүниинь тэрэнэй хэлээшые шагнан баясадаг. Тиин намдашье тиимэ ехэ баяр баясхалан тудаа. 30Гэрлэхэ хүбүүнэй алдаршаха саг ерээ. Харин минии саг дүүрэжэ байна.
31Дээдын тэнгэриһээ ерэгшэ газарайхидһаа бултанһаань дээгүүр байна. Газар дэлхэйн хүн газар дэлхэйһээ байжа, газарайхяар лэ хэлэдэг юм. Харин дээдын тэнгэриһээ ерэһэн хүн бултанһаа дээгүүр юм. 32Тэрэ хүн нюдөөрөө хараһанаа, шэхээрээ дуулаһанаа өөрөө гэршэлэн хэлэнэ, теэд тэрэнэй гэршэ баримтада хэншье этигэнэгүй. 33Тэрээндэ этигэһэн хүн Бурханай үнэн зүб байдагыень гэршэлнэ. 34Бурханай эльгээһэн хүн Бурханай үгэ номноно, юундэб гэбэл, Бурхан тэрээндэ Нангин Һүлдэ хизааргүй ехээр үршөөнэ. 35Эсэгэ Бурхан болбол Хүбүүндээ дуратай байжа, бүхы юумэ тэрээнэйгээ мэдэлдэ үгөө. 36Бурханай Хүбүүндэ этигэдэг хүн хэтэ мүнхын ажамидаралда хүртэбэ, харин энэ Хүбүүниие буруушааһан хүн хэтын амидарал үзэхэгүй, теэдшье Бурханай уур сухал хододоо хүргэжэ байха.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy