YouVersion Logo
Search Icon

Yohana 3

3
Yesu o Nikodemo
1Etii apa oltung'ani loo Lfarisayo oji enkarna Nikodemo, aitoriani loo Lyahudi. 2Nelotu ele tung'ani enetii Yesu kewarie, nejoki ninye, “Rabbi, kiyiolo aajo ira iyie olaiteng'enani oing'uaa Enkai: amu meetae oltung'ani oidim ataasa kuna kitoduaat nias iyie te nemeboitare Enkai ninye.” 3Newaliki Yesu ninye, “Esipa, esipa, aajoki iyie, te neitu eini oltung'ani aaigil te inoto naing'uaa shumata, nemeidim atoduaa Enkitoria e Nkai.” 4Nejoki Nikodemo ninye, “Kaji eiko pee eidimi aatoiu oltung'ani etaa moruo? Keidim ninye atushukokinoyu eniare enkoshoke e ng'otonye metoini?” 5Newaliki Yesu ajoki, “Esipa, esipa, aajoki iyie, te neitu eini oltung'ani te nkare o te Nkiyang'et, nemeidim atijing'a Enkitoria e Nkai. 6Ore ina natoiwuoki to sesen, naa osesen, ore enatoiwuoki te Nkiyang'et naa enkiyang'et. 7Ming'asia te naajoki iyie, ‘Meeta nchere pee miking'ili aaiu.’ 8Eisiusiu enkijape nelo eneyieu, nining oltoilo lenye, nimiyiolo eneing'uaa, aashu enelo: neijia etiu pooki ng'ae oini te Nkiyang'et.” 9Newaliki Nikodemo ajoki ninye, “Kaji eiko pee eidim aataa kuna baa?” 10Newaliki Yesu ajoki ninye, “Amaa, aa ira iyie olaiteng'enani le Siraeli nimiyiolo kuna baa? 11Esipa, esipa, aajoki iyie, inikiyiolo kilimu, nikinchakenoki inikitoduaa niming'amaa intae shakenisho ang. 12Amaa te natolikio intae mbaa e nkop nimirukuruku, kaji nkoko pee irukuruku te naliki intae mbaa e shumata? 13Meetae oloilepa shumata, leme ilo otadowuo aing'uaa shumata.” 14#Enki 21.9 Ore anaa enailepie Musa olasurai ti ong'ata meeta nchere pee eitu eilepieki Enkerai e Tung'ani aaiko neijia, 15paa ore pooki ng'ae oiruk ninye netum enkishui nemeish. 16Amu etonyorra Enkai enkop aiko nji o meishoru Enkerai enye nabo, paa ore pooki ng'ae oiruk nemeimin kake netum enkishui nemeish.
17Amu eitu erriu Enkai Enkerai enye enkop, meeu aiguanare enkop, kake pee etum enkop atajeunye. 18Ore ilo oiruk ninye; nemeiguanareki, ore ilo lemeiruk neidipaki aaiguanare, amu eitu eiruk enkarna e Nkerai inoti nabo e Nkai. 19Naa ena enkiguana, eewuo ewang'an enkop, kake etonyorra iltung'ana enaimin aaitalang ewang'an amu ai torrok iasat enye. 20Ore pooki ng'ae oas ntorrok naa keiba ewang'an, nemelotu enewang pee meibalieki iasat enyena, 21kake ore oloas esipata, kelotu enewang pee eibalayu iasat enyena inchere etaasaki ti atua Enkai.
Yesu o Yohana
22Ore te siadi kuna baa nelotu Yesu o looiteng'eni lenyena enkop e Yudea, nebik te ine te nebo ninche olorere. 23Eibatisa sii apa ninye Yohana olorere te Enon nataaniki Salim, amu ai sapuk enkare te ine; naa kepuonu ninche ine meibatisae; 24#Mat 14.3; Mk 6.17; Lk 3.19-20 amu eton eitu epiki Yohana korokoroni. 25Nepuku enchankar oo looiteng'eni le Yohana o Lyahudi obo too mbaa e nkitukuo enkitisinyare. 26Nepuonu enetii Yohana nejoki, “Rabbi, ore olapa liboitare te lido kekun le Yordan, liimaka aishakenoki, ing'ura, eibatisisho, nepuonu pooki enetii ninye.” 27Newaliki Yohana ajo, “Meidim oltung'ani atang'amai hoo toki te neme keishooki eing'uaa keper. 28#Yhn 1.20 Kinchakenokiki intae maate nchere atejo, ‘Mara nanu Kristo, kake kaairriwuaki te dukuya ninye.’ 29Ore olorikito esiankiki e nkiyama, ninye oyamisho; kake ore olchore lo loyamisho, oitashe ainining, neshipakino oleng oltoilo lo loyamisho. Etaboreyia naa ena shipai ai. 30Meeta nchere pee mebul ninye nang'oroo nanu.”
Oloewuo eing'uaa keper
31Ore oloewuo eing'uaa keper netii shumata e pooki; ore oloing'uaa enkop naa enkop eing'uaa neiro ninye ine nkop. Ore ilo oing'uaa keper netii shumata pooki. 32Eishakenu ninye ina natoduaa, o enatoning'o ore ake eyia, nemeetae olong'amaa shakenisho enye. 33Ore olotang'amayie shakenisho enye netipika olmishire lenye ena nchere asipani Enkai. 34Ore ilo oirriwua Enkai ninye oiro orerei le Nkai, amu meishoru Enkai Enkiyang'et te ntemakinoto. 35#Mat 11.27; Lk 10.22 Enyor papa Enkerai, neishoo intokitin pooki metijing'a atua enkaina enye. 36Ore oloiruk Enkerai eeta enkishui oo ntarasi; ore ologolong'aki Enkerai nemedol enkishui: kake keipirare ninye enkiguana e Nkai.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy