YouVersion Logo
Search Icon

約翰 3

3
耶穌㧯尼哥德慕
1有一個法利賽人,名安到尼哥德慕,係猶太人个領袖。 2佢在暗晡時來見耶穌,講:「先生,𠊎等知你係對上帝該位來个教師。你所行个神蹟,若毋係有上帝同在,無人能行。」
3耶穌應講:「𠊎實在㧯你講,人若係無重生 #3:3 「人若係無重生」抑係譯做「人若係無對上帝該位領受新生命」。「重」字在希臘文也有「對頂高」个意思。,就看毋到上帝个國實現。」
4 尼哥德慕問講:「人只有緊來緊老,樣會重生呢?佢能倒轉母胎再𫱔出來係麼?」
5耶穌應講:「𠊎實在㧯你講,人若毋係對水㧯聖靈來重生,就無可能成做上帝國个子民。 6人个肉身係對爺𡟓𫱔个,佢个靈性係對聖靈𫱔个。 7毋好因為𠊎講『你等一定愛重生 #3:7 「你等一定愛重生」抑係譯做「你等一定愛對上帝該位領受新生命」。』感覺奇怪。 8#3:8 「風」原文同時有「風」㧯「靈」个意思。照自家个意思吹,你聽到它个聲,總係毋知它對㖠位來,愛去㖠位。每一個對聖靈𫱔个,也係恁樣。」
9 尼哥德慕問佢講:「樣會有恁樣个事呢?」
10耶穌應講:「你係以色列个教師,連這兜事也毋會明白嗎? 11𠊎實在㧯你講,𠊎等講論𠊎等所知个,𠊎等見證𠊎等所看到个;總係你等偏偏毋肯領受𠊎等个見證。 12𠊎㧯你等講這世間个事,你等都毋信;𠊎若係㧯你等講天頂个事,你等樣會信哪? 13除了對天頂降下來个人子,從來毋識有人上過天。 14就像摩西在曠野擎起銅蛇,人子也一定愛被人擎起來, 15使所有信佢个人得到永遠个生命。
16「因為上帝痛惜世間人,所以將佢獨一个孻仔 #3:16 「佢獨一个孻仔」抑係譯做「佢个獨生子」。賜給佢等,愛使一切信佢个人毋會滅亡,反轉得到永遠个生命。
17「因為上帝差佢个孻仔到世間來,毋係愛定世間人个罪,係愛通過佢來拯救世間人。 18信孻仔个人毋會受定罪;毋信个人已經受定罪,因為佢毋信上帝獨一个孻仔 #3:18 「上帝獨一个孻仔」抑係譯做「上帝个獨生子」。19光來到世界,世間人因為自家个壞行為,毋愛光,反轉愛烏暗;佢等受定罪个原因就在這位。 20做壞事个,全部恨光,毋愛接近光,因為驚佢个壞行為顯明出來。 21總係,照真理做事个,就接近光,愛俾光顯明佢所做个一切係照上帝个旨意做个。」#3:21 有兜解經家認為這段个括弧到 15 節結束。
耶穌㧯施洗約翰
22這事以後,耶穌㧯學生到猶太地區去。佢在該位㧯佢等住一站時間,又行洗禮。 23約翰在離開撒冷無幾遠个哀嫩也行洗禮,因為該位水盡多;大家接等去領洗禮。 24(該時約翰還吂被人關起來。)
25 約翰个幾個學生㧯一個猶太人為潔淨禮開始辯論。 26佢等去見約翰,對佢講:「先生,你看,以前㧯你在約旦河東片、你為佢做見證个,這下也行洗禮,大家全部去就佢囉!」
27 約翰講:「若毋係天賜下个,人就無法度得到麼介。 28𠊎識講過:『𠊎毋係基督;𠊎不過係奉差派做佢个先鋒。』這話你等可以為𠊎做證。 29討新娘个係新郎;新郎个朋友企在塍頭,一聽到新郎个聲就歡喜快樂。像恁樣,𠊎已經得到完全个喜樂。 30佢一定會一日一日興旺,總係𠊎會一日一日衰微。」#3:30 有兜解經家認為這段个括弧愛到 36 節。
從天頂來个
31從天頂來个,超過萬有。從地上來个,係屬於地,佢所講个也係地上个事;總係從天頂來个,超過萬有。 32佢為所看到㧯所聽到个做證,總係無人接受佢个見證。 33該接受厥見證个,就係證明上帝係信實个。 34上帝所差派个,傳上帝个話,因為上帝豐豐富富將聖靈賜給佢。 35阿爸惜佢个孻仔,已經將萬有交在厥手中。 36信孻仔个,就有永遠个生命;毋信從孻仔个,毋會有生命,會繼續留在上帝个憤怒之下。

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy