YouVersion Logo
Search Icon

Yoane 3

3
1Kwali umuntu uwamu Afaliseo, izina lyakwe a Nikodemo, intunguluzi ya Ciyuda. 2Wene waile kuli Yesu usiku, amunena ati, “Kasambilizya, twamanya vino wewe Kasambilizya wino wafuma kuli Leza. Pano pasi umuntu angacita vilangililo vino wemo ukacita, suka Leza ali nawe.”
3Yesu nawe amunena ati, “Cumi, nakunena vino umuntu ndi atavilwe iila lyakwe ciili atangalola Uwene wakwe Leza.”
4Nikodemo amuuzya ati, “Uzye umuntu wikolo angavyalwa uli? Uzye angaswilila liili mu ndilwa yakwe nyina, nga nupya avyalwe?”
5Yesu aasuka ati, “Cumi, nakunena vino, umuntu ndi atavilwe ku manzi na kuli Mupasi Wamuzilo, wene atangingila mu Wene wakwe Leza. 6Cino cavyalwa nu muntu umwili, lelo cino cavyalwa na Mupasi Wamuzilo, umupasi. 7Utazunguka pano nakunena vino mwensi kwene mulinzile muvyalwe iila lyakwe ciili. 8Umuza ukapungila kuno ukasi, nga nawe ukauvwa ciunda cauko, lelo utangamanya kuno ukufuma na kuno ukuya. Avino cikaya kuli wensi wino wavyalwa kuli Mupasi Wamuzilo.”
9Nikodemo nawe amuuzya ati, “Uzye cii cingacitika uli?”
10Yesu amunena ati, “Wewe kasambilizya mukalamba uwa ina Izlaeli, uzye utamanyile vintu vii? 11Cumi, nakunena vino swemo tukavwanga cino twamanya, nupya tukalanda cino twalola. Lelo kusi umwi uwa munomuli akataila umboni witu. 12Ndi namunena pamulandu ni vintu vino vikacitika muno nsi, musyataila. Uzye lyene mungataila uli, ndi namunena pamulandu ni vintu vino vikacitika mwiyulu? 13Pasi umuntu watala wakwela kwiyulu, suka sile Mwana wa Muntu wino uwisile kufuma kwiyulu.”
14 # Mpe 21:9 Wakwe vino Mose wasamike inzoka ya mukuwa pa cimuti mu lwanga, avino nu Mwana wa Muntu ali nu kusamikwa pa cimuti 15pakuti wensi wino wataila munoli aye nu umi wape. 16Pano acino Leza watemilwe amu nsi nga apeela Mwana wakwe wino uwavilwe wenga, kuti wensi wino wataila munoli atakalowe, lelo aye nu umi wape. 17Pano Leza atatumile Mwana wakwe muno nsi kuti aiize apingule amu nsi, lelo kuti atuule umi wao.
18Wino wensi uwataila mu Mwana wene asyakupingulwa, lelo wino wensi asyataila mu Mwana wene wapingulwa mpiti, pano wene atataile Mwana wakwe Leza wino wavilwe wenga. 19Luswepo lwiza mu nsi, lelo antu yakacita viipe. Acino yapingulwa pano yatemwisya mfinzi kuluta luswepo. 20Pano wensi wino akacita vicitwa vyankota wene wapata luswepo, nupya atangiza ku luswepo, pano asyalonda kuti vicitwa vyakwe vyankota visokololwe. 21Lelo wino wensi akacita vya cumi, wene akaiza ku luswepo pakuti luswepo lungasokolola ukuti vino akacita vyene vikacitwa mu kuyela Leza.
Yesu na Yoane Kawatizya
22Pacisila cakwe cii Yesu na alondezi yakwe yaya ku mpanga ya Yudeya, kuko kuno watenzi pa nsita imwi nu kuwatizya antu. 23Yoane nawe kwene wawatizyanga ku Enoni, pipi nu ku Salimu, pano ku ncende ilya kwali manzi avule. Na antu aingi yayanga kunoli ku kuwatiziwa nawe. (24#Mat 14:3; Mk 6:17; Luk 3:19 Cii, cali lino Yoane atali ayalilwe mu ng'anda yaminyololo.)
25Alondezi yakwe Yoane yamwi yatandika kupazyanya nu Muyuda umwi pamulandu wa lutambi lwa mifulalile. 26Caleka yaya kuli Yoane, yamunena yati, “Kasambilizya, Uzye ukwiusya umuntu wiya wino wali nawe lwaku ufumondaka wakwe Yodani? Ndakai nawe akuwatizya, na antu yonsi yakuya kunoli.”
27Yoane nawe aasuka ati, “Kusi cimwi wakwe cii cingacitikila umuntu, suka Leza ndi waleka kuti cicitike. 28#Yoa 1:20 Mweisikulu mwemwe yakambone yane pali vino navwanga nati, ‘Nemo nsi Katuula uwalavilwe, lelo natumilwe sile kuti mukolelele.’ 29Nawinga uwakwe siwinga, lelo cuza wakwe siwinga wene akaimilila pipi, nu kuvwa kunoli, nupya akazanga cuze lino uvwa izwi lyakwe siwinga. Vii avino nkazanga cuze. 30Wene alinzile akule mu ucindami nu kunduta, lelo nemo namacepanga mu ucindami.”
Wino uwafuma kwiyulu wene waluta onsi
31Wino uwafuma kwiyulu wene waluta onsi. Uwafuma mu nsi wene uwamu nsi, nupya akavwanga pali vino vikacitika mu nsi. Lelo wino uwafuma kwiyulu wene waluta onsi. 32Wene akapeela umboni pali vino walola nu kuvwa, lelo pasi umwi akataila umboni wakwe. 33Lelo wino wensi akataila umboni wakwe, wene akasininkizya vino umboni wakwe Leza uwa cumi. 34Pano wino Leza watuma wene akavwanga mazwi yakwe Leza, na Leza akamupeela Mupasi Wamuzilo. 35#Mat 11:27; Luk 10:22 Isi watemwa Mwana wakwe, nupya wamupeela maka pali vyonsi. 36Wino wensi akataila Mwana wene ali nu umi wape. Lelo wino wensi asyayela Mwana wene atalaya nu umi. Ukali wakwe Leza ulaya panoli.
Yesu nu mwanaci uwaku Samaliya

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy