YouVersion Logo
Search Icon

Zaan 3

3
Yeezuu kan Nikodɛm kɩ sʊʊra
1Zɩɩfʊrɔ jɩtaarɛ deem ɩ nyɩnta farizɛɛnrɔ wɔɔ barla, a tɔ m Nikodɛm. 2A n bʊr gunuu Yeezuu zi, an b'a hɩ m, a ʊ: «*Rabi, wɔɔ dɔ wɔɔ ʊ karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, ɩ ɩ to Woso zi. Bala, wɔɔ dɔ wɔɔ ʊ, gʊaa b'a dam ma, an makrarɔ k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bam nɔ nɔɔn ba, kʊ Woso ba kan a zaa kɩ y.»
3Yeezuu n a nyɩ bɔ nʊ, a ʊ: «Sɩra paan… mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: kʊ gʊaa n a bɔ an yɩ, a bɩ *Woso cirbəə bɩ yɩrɛ y.» 4Nikodɛm n a hɩ m, a ʊ: «Kʊ gʊaa gusi, a y'a bam lɔ k'a a ya, a yɩ gɛ? A y'a bɔrɛ, an gasʊ a da nɔ ʊ a hɩɩya hɔ ma k'a yɩ ra?»
5Yeezuu n a hɩ m, a ʊ: «Sɩra paan… mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: Kʊ gʊaa n yɩ hi nɔ ʊ kan *Sɛnt-Ɛspri kɩ, a b'a dam ma, an gasʊ Woso cirbəə nɔ ʊ y. 6Hɔ k'a yɩ mɛsim nɔ ʊ bɩ, mɛsim m. Hɔ k'a yɩ Sɛnt-Ɛspri nɔ ʊ bɩ, ɛspri m. 7Kʊ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʊ, ɩ ɩ ya, ɩ so ɩ ra ɩ yɩ bɩ, ɩ bɩ zɛ kədə y. 8Hɩnhɛr bɩ, hɔ an nawʊm bɩncɛ k'a ŋʊa ʊ, ɩbɩɩ n'a bʊgʊr marɛ, b'ɩbɩɩ n a dɔ k'a to a ʊ ka, an nɩ tam ka y. A maam sɔ kan gʊaa k'a nɩ yɩm Sɛnt-Ɛspri nɔ ʊ bɩ kɩ.»
9Nikodɛm n a hɩ m, a ʊ: «Naa y'a dam ma, an ba lɔ?» 10Yeezuu n a nyɩ bɔ ʊ, a ʊ: «Israyɛl karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, b'ɩbɩɩ n hɔɔ nɔɔn duro dɔ y! 11Sɩra paan… mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, hɔ kʊ wɔɔ dɔ bɩ wɔɔ n n'a hɩm, hɔ kʊ wɔɔ yɩ bɩ wɔɔ n'a kasɛtɩ kam, awɔɔ n bɔkarɛ, awɔɔ bɩr wɔɔ kasɛtɩ bɩ sire y. 12Kʊ mɔɔ ɩ tara burə minno hɩrɛ b'awɔɔ bɩr ŋ sire, kʊ mɔɔ bɩ brama mim hɩ, awɔɔ y'a bam lɔ k'a si? 13Bala, gɔsɩ n ta arzana ʊ y, kʊ n maam *Gʊaanyɩ k'a a to arzana ʊ, an bʊr bɩ m. 14Amba *Moyiisi k'a mɩm busu brama poohɔɔn ʊ bɩ, pakra m kʊ n n Gʊaanyɩ bɩ busu sɔ. 15Kʊ gʊaa k'a sɩra ka ʊ bɩ n *mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʊ bɩ yɩ.
16Sɩra m, Woso durnya ŋʊa paan…, hallɩ an a Nyɩ deem bɩ sa an a ka, kʊ gʊaa k'a nɩ sɩra kaŋ ʊ bɩ mɩsɩrbaa b'a zar y, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʊ bɩ yɩ. 17Bala, Woso n a Nyɩ bɩ nyɔɔ durnya ʊ k'an bɩ durnya dʊdɔ ka y. A nyɔɔ a ʊ, k'an bɩ durnya bʊmbɔ. 18N bɩ gʊaa k'a sɩra ka ʊ bɩ dʊdɔ karɛ y. Bɔ ɩ nɩ sɩra ka ʊ bɩ, n lɛɛ ka, n n a dʊdɔ ka. Bala, a n sɩra ka Woso Nyɩ a deem b'ʊ y. 19Ba dʊdɔ bɩ n na: lɛɛgure bʊr durnya ʊ, gʊɔɔ n bɔkarɛ ŋnɩ monsigə ŋʊa an lɛ da lɛɛgure m, bala, ŋ zibəəro wɔɔ nyɩnta bʊnyaa. 20Gʊaa k'a n'a bʊnyaa bam bɩ, a sɔ lɛɛgure m, an nɩ nyi barɛ, a lɛ baa k'a bʊr lɛɛgure ʊ y, a zibəəro bʊnyaarɔ wɔɔ y'a n a hɩnka. 21Gʊaa k'a nɩ sɩra zi bam bɩ, zɛ bɩ nawʊm lɛɛgure ʊ, kʊ ŋ n'a zibəəro wɔɔ dɔ, bala, ŋ ba a ʊ Woso tɔ ma.»
Zaan kan Yeezuu kɩ
22Bɩ jɛ ʊ bɩ, Yeezuu ta kan a *karɩndanyɩnɔ kɩ Zidee kʊ ʊ. A gɔɔta b'ʊ kan ŋ kɩ, an nɩ *batɛm kam. 23Zaan ɩ batɛm kam sɔ Enɔɔn kʊ ʊ, Salim kʊ jɩr ʊ. Bala, hi ɩ b'ʊ gʊta. Gʊɔɔ wɔɔ n bʊr, ŋn'ɩ batɛm sire. 24Bɩ ma bɩ, n n Zaan du lɔnnɔcɛ ʊ y.
25Bɩsɩkarɛ wuti Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ bire ʊ kan zɩɩfʊ deem kɩ zɩɩfʊrɔ *hubɔrɛ minto. 26Ŋ n bʊr Zaan zi, ŋnɩ b'a hɩ, ŋ ʊ: «Karɩnsaamba, gʊaa k'a nyɩnta kan ɩbɩɩ kɩ Zʊrdɛn kɔ zeezi bɩ, ɩbɩɩ n a kasɛtɩ ka bɩ, a ɩ batɛm kam kɛɛrɛ sɔ, gʊaa haay nɩ tam zi.»
27Zaan n a nyɩ bɔ ŋ nʊ, a ʊ: «Gʊaa b'a dam ma, an hɔ yɩ, kʊ Woso bɛɛ y'a ka ʊ y. 28Awɔɔ mɩŋŋɔɔ m mɔɔ kasɛtɩzannɔ kan hɔ kʊ mɔɔ hɩ bɩ kɩ: mɔɔ ʊ *Krista bɛɛ m mɔɔ nɩ y, bɩ mɔɔ n yɩ m nyɔɔ kʊ m lɛɛ ka a lɛɛ. 29Gʊaa k'a nɩ lʊ bɩ m bɩ, bɩ n a zim. Lʊzaa bɩ gʊaasɩba bɩ, jɩm an nawʊm b'ʊ, an n'a tʊr karɛ. Heernyɔɔ n a heer han lʊzaa bɩ leer k'a n'a mam bɩ minto. Mɔɔ heernyɔɔ bɩ n naa, a mɩŋŋa paan…. 30Pakra m k'a wɩsɩrabaa n bɩr a dam la, kʊ mɔɔ n bɩr m bɔm lɛ.»
31Gʊaa k'a a to brama an bʊr bɩ lɛ da hɔ haay ra. Bɔ y'a to tara ʊ bɩ, tara burə gʊaa m, an nɩ tara burə mim dɩndam. Gʊaa k'a a to brama bɩ, 32hɔ k'a yɩ, an a ma sɔ bɩ kasɛtɩ an n'a kam. Bɩ gɔsɩ bɩr a kasɛtɩ bɩ sire y. 33Gʊaa k'a n'a kasɛtɩ bɩ sim bɩ, a sɩra ka an n'a hɩrɛ, a ʊ: Woso bɩ sɩrazaa m. 34Sɩra m, gʊaa kʊ Woso a nyɔɔ bɩ, Woso lemim an n'a hɩm. Bala, Woso *Sɛnt-Ɛspri ka ʊ, b'a jire ba ʊ y. 35Zɩ Woso a Nyɩ ŋʊa, an hɔ haay sa, an a zar a wɔ ʊ. 36Gʊaa k'a nɩ sɩra kam Nyɩ b'ʊ, a ɩ *mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʊ bɩ m. Gʊaa k'a kaanm Nyɩ bɩ nɩ, a bɩ mɩsɩrbaa yɩrɛ y, bɩ Woso heerbusu gɔɔtarɛ a mim ʊ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy