YouVersion Logo
Search Icon

Yauhaas 3

3
Yexus hab Nikaudemaus
1Cov Yudais muaj ib tug thawjcoj hu ua Nikaudemaus, nwg yog ib tug ntawm cov Falixais. 2Muaj ib mos nwg tuaj cuag Yexus hab has rua Yexus has tas, “Lanpis, peb paub has tas koj yog tug xwbfwb kws Vaajtswv khaiv lug. Tsi muaj leejtwg ua tau tej txujci tseemceeb kws koj ua nuav, tsuas yog tug kws Vaajtswv nrug nwg, tug ntawd txhaj ua tau xwb.”
3Yexus teb has tas, “Kuv qha tseeb rua koj has tas, yog leejtwg tsi yug dlua tshab,#3.3 yug dlua tshab; lossis lug sau ntuj lug. tug ntawd yeej tsi pum Vaajtswv lub Tebchaws le.”
4Nikaudemaus nug Yexus has tas, “Ib tug tuabneeg laug lawm, yuav ua le caag rov yug dlua tshab tau? Nwg yeej moog tsi tau rua huv nwg nam plaab hab rov yug dlua ib zag!”
5Yexus teb has tas, “Kuv qha tseeb rua koj has tas, tug tuabneeg kws tsi tau yug lug ntawm dlej hab ntawm Vaaj Ntsujplig, tug ntawd yeej moog tsi tau Vaajtswv lub Tebchaws le. 6Tug kws yog tuabneeg yug yeej yog tuabneeg, tabsis tug kws yug lug ntawm Vaaj Ntsujplig yeej yog ntsujplig. 7Koj tsi xob poob sab rua tej lug kws kuv qha rua koj has tas, txhua tug yuavtsum yug dlua tshab.#3.7 yug dlua tshab lossis lug sau ntuj lug. 8Cua yuav ntsawj moog saab twg los yeej tau; koj nov cua tuaj, tabsis cua tuaj qhov twg tuaj lossis cua moog qhov twg koj yeej tsi paub. Txhua tug kws yug lug ntawm Vaaj Ntsujplig zoo ib yaam nkaus le ntawd.”
9Nikaudemaus nug Yexus has tas, “Yuav ua le caag txhaj muaj tau lawv le koj has ko?”
10Yexus teb has tas, “Koj tub yog cov Yixalayees ib tug xwbfwb, ua le caag koj tseem tsi paub tej nuav hab? 11Kuv qha tseeb rua koj has tas; peb has tej kws peb paub hab qha tej kws peb pum xwb los mej yeej tsi muaj ib tug ntseeg tej lug kws peb qha le. 12kuv qha mej txug tej yaam kws nyob huv lub nplajteb nuav xwb, mej tub tsi ntseeg; yog kuv tseem qha tej yaam kws nyob sau ntuj ceebtsheej mej hajyam yuav tsi ntseeg. 13Hab yeej tsi tau muaj leejtwg moog txug sau ntuj ceebtsheej le, tsuas yog Tuabneeg Leej Tub xwb, nwg txhaj lug sau ntuj ceebtsheej lug.
14“Mauxes tsaa tug naab tooj rua sau tug ncej tom taj suabpuam le caag, luas yuav muab Tuabneeg Leej Tub dlai ib yaam le ntawd,#Tnp 21.9 15yog le ntawd, txhua tug kws ntseeg nwg yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis.
16“Rua qhov Vaajtswv hlub tuabneeg nplajteb kawg le, nwg txhaj khaiv nwg tuab leeg Tub lug rua huv nplajteb, tug kws ntseeg nwg leej Tub yuav tsi tuag, tabsis yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis.
17“Qhov kws Vaajtswv khaiv nwg leej Tub lug rua huv nplajteb nuav, tsi yog lug txav txim rua tuabneeg nplajteb, tabsis yog lug cawm tuabneeg nplajteb kuas puab dlim puab lub txim.
18“Tug kws ntseeg Leej Tub yuav tsi raug txav txim; tabsis tug kws tsi ntseeg tub raug txav txim lawm, rua qhov nwg tsi ntseeg Vaajtswv tuab leeg Tub. 19Qhov kws txav txim yog le nuav: qhov kaaj tub lug rua huv lub nplajteb lawm, tabsis tuabneeg nyam qhov tsaus ntuj heev dlua nyam qhov kaaj, rua qhov puab nyam ua phem ua qas. 20Tug kws nyam ua phem ua qas, yeej tsi nyam qhov kaaj hab tsi lug nyob huv qhov kaaj, rua qhov puab tsi xaav kuas suavdlawg pum puab tej kev phem kev qas. 21Tabsis tug kws nyam ua zoo yeej lug nyob huv qhov kaaj, kuas suavdlawg pum has tas nwg ua nwg teg num lawv le Vaajtswv lub sab nyam.”
Yexus hab Yauhaas
22Tom qaab ntawd, Yexus hab nwg cov thwjtim moog rua nraag xeev Yudas, Yexus nrug puab nyob tau ib ntus hab muab tuabneeg ua kevcai raus dlej. 23Thaus ntawd, Yauhaas muab tuabneeg ua kevcai raus dlej huv lub zog Ainoos kws nyob tsi dleb ntawm lub zog Xalimes hab, rua qhov nyob ntawd muaj dlej ntau. Tuabneeg naj nub tuaj cuag Yauhaas, hab thov Yauhaas muab puab ua kevcai raus dlej. 24(Thaus ntawd luas tseem tsi tau coj Yauhaas moog kaw rua huv tsev lojcuj.)#Mat 14.3; Mak 6.17; Luk 3.19-20
25Yauhaas cov thwjtim qee leej nrug ib tug tuabneeg Yudais#3.25 ib tug tuabneeg Yudais; tej phoo qub has tas cov Yudais qee leej. sis caav has txug txuj kevcai ntxuav. 26Yog le ntawd, puab txhaj moog cuag Yauhaas hab has tas, “Xwbfwb, koj puas ncu qaab tug txivneej kws nrug koj ua ke ntawm tug dlej Yauladees saab nubtuaj kws koj has ntawd? Taamsim nuav nwg taabtom muab tuabneeg ua kevcai raus dlej, hab suavdlawg puavleej moog cuag nwg!”
27Yauhaas teb has tas, “Txhua yaam kws tuabneeg muaj puavleej yog Vaajtswv pub rua puab. 28Mej yeej nov kuv has tas, ‘Kuv tsi yog tug Mexiyas, tabsis kuv yog tug kws Vaajtswv khaiv lug ua nwg ntej xwb, mej suavdlawg yeej ua tau timkhawv le ntawd!’#Yhs 1.20 29Tug nkauj nyaab yog tug nraug vauv quaspuj; tabsis tug phijlaaj tsuas yog tug kws sawv ib saab ua luag hab noog xwb, thaus nwg nov tug nraug vauv tej lug, nwg zoo sab heev. Nwgnuav kuv zoo sab ib yaam nkaus le ntawd. 30Nwg yuav muaj fwjchim luj zuj zug, tabsis kuv lub fwjchim yuav yau zuj zug.”
Tug Kws Lug sau Ntuj Lug
31Tug kws lug sau ntuj lug, nwg muaj fwjchim luj dlua suavdlawg. Tug kws nyob huv nplajteb, nwg yeej yog tuabneeg nplajteb hab has tuabneeg nplajteb zaaj, tabsis tug kws lug sau ntuj lug, nwg muaj fwjchim luj dlua ib puas tsaav yaam. 32Nwg qha tej kws nwg pum hab tej kws nwg nov rua suavdlawg noog, tabsis tsi muaj leejtwg ntseeg nwg tej lug. 33Tabsis tug kws ntseeg nwg tej lug, tug ntawd yeej ntseeg has tas Vaajtswv yog tug ncaaj nceeg. 34Tug kws Vaajtswv khaiv lug, nwg yeej has Vaajtswv tej lug, rua qhov Vaajtswv pub Vaajtswv tug Ntsujplig puv npo rua tug ntawd. 35Leej Txiv hlub nwg tug Tub kawg le hab muab ib puas tsaav yaam tso rua nwg kaav huv tuabsi.#Mat 11.27; Luk 10.22 36Tug kws ntseeg leej Tub yuav tau txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis; tabsis tug kws tsi noog leej Tub lug, yuav tsi tau txujsa, Vaajtswv yuav rau txim rua tug ntawd.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy