YouVersion Logo
Search Icon

یوحنا 3

3
عیسی بیلِن نیقودیموس
1فَریسی‌لِرینگ آراسیندا نیقودیموس آدلی بیر آدام باردی، اُل یَهودیلِرینگ مِجلِسینینگ بیریدی.‏ 2اُل بیر گیجَه‌نینگ ایچینده عیسانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏یا اُستاد، بیز سِنینگ خودایدان گِلِن مُعلِّمدیگینگی بیلیَریس.‏ چونکی خودایینگ اُزی سِنینگ بیلِن بُلماسا، گُرکِزِن عالاماتلارینگی گُرکِزیپ بیلمِزدینگ»‏ دییدی.‏ 3عیسی اُنگا:‏ ‏«‏سانگا دُغروسینی آیدیارین، تَزه‌دِن دُغمادیق آدام خودایینگ پادیشاهلیغینی گُروپ بیلمِز»‏ دییّپ جُغاپ بِردی.‏ 4نیقودیموس اُنگا:‏ ‏«‏قارّان آدام نَدیپ تَزه‌دِن دُغلوپ بیلِر؟ اُل یِنه-ده اِنه‌سینینگ گُوره‌سینه گیریپ، قایتادان دُغلوپ بیلمِز آخیری!‏»‏ دییدی.‏
5عیسی شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏سانگا دُغروسینی آیدیارین، سودان و مُقادِّس روحدان دُغمادیق آدام خودایینگ پادیشاهلیغینا گیریپ بیلمِز.‏ 6بِدِندِن دُغان بِدِندیر، روحدان دُغان روحدیر.‏ 7سانگا تَزه‌دِن دُغمالیسینگ دییَّنیمه گِنگ قالما.‏ 8یِل ایسلَن طارافینا اُسیَر، سِن اُنونگ سِسلِرینی اِشیدیَرسینگ-ده، نیرِدِن گِلیپ، نیرَه باریانینی بیلمِیَرسینگ.‏ روحدان دُغانلار هِم شِیلِدیر.‏»‏
9نیقودیموس اُندان:‏ ‏«‏بو نَهیلی بِیله بُلوپ بیلیَر؟»‏ دییّپ سُرادی.‏ 10عیسی اُنگا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏سِن اسرائیل‌ینگ مُعلِّمی بُلوپ-دا، بولاری بیلِنگُقمی؟ 11سانگا دُغروسینی آیدیارین، بیز بیلِنیمیزی آیدیاریس، گُرِنیمیزه شاهاتلیق اِدیَریس، اِمّا سیز بیزینگ شاهاتلیغیمیزی قابول اِتمِیَرسینگیز.‏ 12مِنینگ یِردَکی زاتلار بارادا آیدیانلاریما اینانماسانگیز، اُندا آسمانداقی زاتلار بارادا آیتسام، نَدیپ اینانارقانگیز؟ 13هیچ کیم آسمانا چیقان دَلدیر، اُنگا دینگه آسماندان اینِن، یَعنی اینسان اُغلی، چیقاندیر.‏ 14موسانینگ بیاباندا ییلانی یُقاری گُتِریشی یالی، اینسان اُغلی-دا یُقاری گُتِریلمِلیدیر.‏#سانامالار ۲۱‏:۹ 15شُنگا گُرَه اُنگا ایمان گِتیرِن هِر بیر آدام اِبِدی یاشایشا قاوشار.‏
16‏«‏خودای دونیَه‌دَکیلِری قاتی کَن سُیِندیگی اوچین اُزونینگ یِکِجه اُغلونی بِردی.‏ اُل مونی اُغلونا ایمان گِتیرِنلِرینگ هیچ بیری هِلَک بُلمان، اِبِدی یاشایشا قاووشماغی اوچین اِتدی.‏ 17خودای اُغلونی دونیَه‌دَکیلِری مَحکوم اِتمِک اوچین دَل-ده، اُندان باشغا اُنونگ اوستو بیلِن نِجات تاپسین دییّپ دونیَه ایبِردی.‏ 18اُنگا ایمان گِتیرِن مَحکوم بُلماز.‏ اِمّا ایمان گِتیرمِدیگه شو واقت مَحکوم اِدیلِندیر، سِبَبی اُل خودایینگ یِکِجه اُغلونا ایمان گِتیرمِدی.‏ 19مَحکوملیک، اینه، بودیر:‏ دونیَه نور گِلدی، اِمّا آداملار قارانگقیلیغی نوردان خاص قاوی گُردولِر، سِبَبی اُلارینگ ایشلِری یامانلیقدی.‏ 20تِلِکه‌لیک اِدیَن آدام نوردان ییگرِنیَندیر، اُز اِدیَن تِلِکه‌لیکلِرینینگ اَشکَر بُلماغیندان قُرقوپ، نورا یاقینلاشیان دَلدیر.‏ 21اِمّا یاخشیلیق اِدیَن آدام نورا یاقینلاشیار.‏ شِیدیپ، اُنونگ ایشلِرینینگ خودایینگ حاقی اوچین اِدیلیَندیگی اَشکَر بُلیار.‏»‏
یحیانینگ عیسی باراداقی شاهاتلیغی
22شوندان سُنگ عیسی شَگیرتلِری بیلِن یهودیه اِطرافینا گیتدی.‏ عیسی اُلار بیلِن بیرنَچه واقتلاپ شُل یِرده قالدی و اُل یِرده آداملاری تَعمید بِریَردی.‏ 23شُل واقت سالیمینگ قُلایینداقی عِینوندا بُلسا خالق یحیی طارافیندان تَعمید بِریلیَردی.‏ اُل یِرده سو کَندی و آداملار گِلیپ، اُل یِرده تَعمید آلیاردیلار.‏ 24بو واقالار یحیی زیندانا سالینمازدان اُنگ بُلوپ گِچیپدی.‏
25شُل واقت یحیانینگ شَگیرتلِری بیلِن بیر یَهودینینگ آراسیندا یوونوپ-پَکیزلِنمه سونِّتی بارادا جِدِل توردی.‏ 26اُلار یحیانینگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏اِی اُستاد، اُردُنینگ بِیلِکی طارافیندا سِنینگ شاهاتلیق اِدِن آدامینگ، اینه، آداملاری تَعمید بِریَر.‏ هِمّه‌لِر اُنونگ یانینا باریارلار»‏ دییدیلِر.‏ 27یحیی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏آسماندان بِریلمِسه، اینسان هیچ زات اِدیپ بیلمِز.‏ 28‏”‏مِن مسیح دَل، مِن دینگه اُنونگ اُووندِن ایبِریلدیم“‏ دییِنیمه سیزینگ اُزونگیز شاهاتسینگیز.‏ 29گِلین دامادا دِگیشلیدیر.‏ دامادینگ دُستی بُلسا، گِلمِسینه قاراشیپ، اُنونگ سِسینی اِشیدِنینده خاص شاتلانیاندیر.‏ اِدیل شُنونگ یالی مِنینگ شاتلیغیم-دا ایندی کَمیل بُلدی.‏ 30اُل بِییک بُلمالیدیر و مِن پِسِلمِلیدیرین.‏
31‏«‏یُقاردان گِلِن هِمّه‌دِن یُقاریدیر.‏ یِردِن بُلان یِرینگکیدیر و یِردَکی زاتلار بارادا کِپلِیَندیر.‏ آسماندان گِلِن هِمّه‌دِن یُقاریدیر.‏ 32اُل گُرِنینه، اِشیدِنینه شاهاتلیق اِدیَر، یُنه اُنونگ شاهاتلیغینی هیچ کیم قابول اِتمِیَر.‏ 33اِمّا اُنونگ شاهاتلیغینی قابول اِدِن کیشی خودایینگ حاقدیغینی تاصدیقلایاندیر.‏ 34خودایینگ ایبِرِنی خودایینگ سُزلِرینی آیدیاندیر، سِبَبی خودای اُنگا مُقادِّس روحی اُلچِگسیز بِریَر.‏ 35آتا اُغلی سُییَر و اُل هِمّه زادی اُنونگ اِلینه تابشیراندیر.‏ 36اُغلا ایمان گِتیرِن آدام اِبِدی یاشایشا اِیه بُلیار، اِمّا ایمان گِتیرمِیَن اِبِدی یاشایشا قاووشماز، اُندان باشغا اُل خودایینگ غاضابینا دوچار بُلیار.‏»‏

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy