YouVersion Logo
Search Icon

Joh. 3

3
Jesu naNikodhemusi
1Zvino kwaiyapo munhu wevaFarisi, zina rake ndiNikodhemusi, mutongi wevaJudha. 2Uyu munhu wakauya kunaJesu usiku wakati kwaari, “Rabhi, tinozia kuti iwewe uri mudzidzisi wakabva kunaMwari; ngokuti akuna naumwe ungakona kuita iyi mioniso younoita, kwega kuti Mwari anaye.” 3Jesu wakapingura, akati kwaari, “Ngegwinyiso ndinoti kwouri, kudai munhu asabarwa ngokwomudenga, aakoni kuona umambo hwaMwari.” 4Nikodhemusi wakati kwaari, “Munhu ungaita mabarirwenyizve apo aamusharuka? Ungakona here kuti apotere ngokwechipiri mundani yamai ake, abarwezve?” 5Jesu wakapingura echiti, “Ngegwinyiso ndinoti kwouri, kuti munhu asabarwa ngemvura noMweya, aangakoni kupotera muumambo hwaMwari. 6Munhu unobarwa ngokwenyama inyama, unobarwa ngokwoMweya mweya. 7Usashama ngokuti ndati kwouri, ‘Kunosisira kuti ubarwe ngokwomudenga.’ 8Dutu rinovhuvhuta perinoda, newe unozwa chaungira charo, asi auzii perinobva neperinoenda. Zvakadaro kwavari veshe vanobarwa ngokwoMweya.” 9Nikodhemusi wakapingura, akati kwaari, “Izvi zvingaita maitikirenyi?” 10Jesu wakapingura akati kwaari, “Iwewe uri mudzidzisi waIsuraeri, auzwisisi izvi here? 11Ngegwinyiso ndinoti kwouri, tinoereketa chetinozia, nesu tinopupura ngeicho chetakaona; nemwi amuashiri uchapupu hwedu. 12Kudai ndamuronzera zviro zvomunyika nemwi amuzi kuzvitenda, hino munozoita matenderenyi kudai ndechimuronzera ngezviro zvomudenga? 13Akuna naumwe wakambokwira mudenga, asi uwo wakadzaka kubva mudenga, Mukororo woMunhu. 14Kudai ndiMosi wakamirudza nyoka mushango, ngokudaro kunosisira kuti Mukororo woMunhu amirudzwe, 15kuti kunyazwi ndiani unomutenda aone kupona kusikaperi.”
16Ngokuti Mwari wakaida nyika kudai, wakahina Mukororo wake wakabarwa ari ega, kuti veshe vanomutenda vasafa asi vaone kupona kusikaperi. 17Ngokuti Mwari aazi kutuma Mukororo wake munyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe kubudikidza ndiye. 18Uwo unotenda kwaari aatongwi; asi uwo usikatendi watotongwa nazvino, ngokuti aazi kutenda zina rouwo wakabarwa ari ega Mukororo waMwari. 19Uku ndikwo kutongwa, kuti kujeka kwakaguma munyika, nevanhu vakada chidima kakurutu kupinda kujeka, ngokuti mishando yavo yaiya yakashata. 20Ngokuti weshe unoita zvakashata unozonda kujeka naye aauyi mukujeka, ngokuti mishando yake inozooneka pamhene. 21Asi uwo unoita zvinegwinyiso unouya mukujeka, kuti mishando yake inase kuoneka kuti yakaitwa munaMwari.
Jesu naJohani Mubhabhatidzi
22Ngesure kweizvi Jesu nevadzidzi vake vakaenda munyika yeJudhia; naye wakagaramwo navo echibhabhatidza. 23NaJohani waibhabhatidza muAenoni pasinde peSarimu, ngokuti yaiyapo mvura yakawanda; vanhu vakauya vakabhabhatidzwa. 24(Ngokuti Johani waiya asati aiswa mutirongo.)
25Zvino kwakaapo kuphikisana pakati pevadzidzi vaJohani nomuJudha ngendaa yokucheneswa. 26Navo vakauya kunaJohani, vakati kwaari, “Rabhi, uwo waiya newe seri kweJorodhani, uwo wowakaita chapupu ndiye, uyu uri pano, unobhabhatidza, navo veshe vanoenda kwaari.”
27Johani wakapingura, akati, “Munhu aakoni kuashira chiro kunyazwi ngechiri kuti asikazi kuchipuwa kubva mudenga. 28Imwimwi mwemene mwakaita chapupu ndini kuti ndakati, ‘Inini andiriyepi Kristu, asi ndakatumwa pamberi pake.’ 29Uwo unanyamuroorwa ndiye mukwambo; asi shamwari yomukwambo, iyo inoema yechimuzwa, inodakara ngendaa yeizwi romukwambo; ndizvo uku kudakara kwangu kwazadkisika. 30Kunosisira kuti iye akuriswe, asi inini ndinosisira kuti nditsonge.”
Uwo Unouya Echibva Mudenga
31Uwo unouya echibva mudenga uri padera pazvo zveshe; uwo unobva munyika ngowenyika, naye unoereketa zvomunyika. Uwo unobva mudenga uri padera pazvo zveshe. 32Naye unopupura ngeizvo zvaakaona nezvaakazwa, asi akuna munhu unoashira chapupu chake. 33Uwo wakaashira chapupu chake, wakagwinyisa kuti Mwari igwinyiso. 34Ngokuti uwo waatuma Mwari unoereketa mazwi aMwari, ngokuti iye aapi kwaari Mweya ngechipimo. 35Baba vanoda Mukororo, navo vakapa zviro zveshe munyara dzake. 36Uwo unotenda Mukororo waane kupona kusikaperi; nouwo usikatendi Mukororo aazooni kupona, asi ushungu hwaMwari hunondogara padera pake.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy