YouVersion Logo
Search Icon

Yozhanq Saw 3

3
Yehsuh caeuq boux heuh Nizgohdijmuj
1Miz boux Fazliqcaiq baij vunz he, gij coh de heuh Nizgohdijmuj; de dwg boux lingjdauj gij vunz Youzdaiq he. 2Miz haemh he, de daeuj cimh Yehsuh, doiq Yehsuh naeuz: “Lahbij, gou rox mwngz dwg Cangqdiq baij daeuj son vunz he, aenvih hauhnaeuz mbouj miz Cangqdiq bang, gaenhbaenj mij'z vunz ndaej guh doenghgij geizmiuj mwngz soj guh hih.”
3Yehsuh dingq le, han de naeuz: “Gou saedsaeh naeuz mwngz ni, hauhnaeuz vunz mbouj ndaej doiqyungz seng, couh mbouj ndaej gaep haeuj aen guek Cangqdiq.”
4Gajlaeng Nizgohdijmuj youhcaiq cam naeuz: “Vunz laux le, ij baenz ndaej doiqyungz seng haem nej? Nanzdauh vanzlij ndaej doiqyungz haeuj ndaw dungx daxmeh bae caiq ndaej doiqyungz seng mbat ngeih haem maz?”
5Yehsuh caiq han de naeuz: “Gou saedsaeh naeuz mwngz ni, vunz hauhnaeuz mbouj dwg dajlaeng raemx caeuq dajlaeng Hoenzsaenz Cangqdiq seng hih, couh mbouj ndaej haeuj aen guek Cangqdiq. 6Daj ndangnoh seng hih vanzlij dwg ndangnoh; dajlaeng hoenzsaenz seng hih cij dwg hoenzsaenz. 7Sojhij, mwngz gaejyungh geizheih gou naeuz faenhsou ij dauqyungz seng nej. 8Caemh luj mwngz dingqri miz sing rumz, hoeng, gaenhbaenj mij rox gij rumz dwg daj mwnqlaw ci daeuj, ci bae daengz mwnqlaw. Caemh doxdoengz, dajlaeng Hoenzsaenz Cangqdiq seng hih mij'z vunz ndaej rox Hoenzsaenz Cangqdiq baenzlaw soengq mingh hawj de.”
9Nizgohdijmuj dingq le, vanzlij caiq cam naeuz: “Ij baenz miz gij saeh neix hwj?”
10Yiengq Yehsuh caiq han de naeuz: “Mwngz dwg sojmiz Hijswzlez vunz dih lauxsae lo, hoeng, dauq mij rox gij saeh neix haj? 11Gou saedsaeh naeuz mwngz ni, gyoengqraeuz rox hih, cij gangj; gyoengqraeuz raen goq hih, cij cingqmingz. Hoeng, faenhsou dauq mbouj sinq. 12Gou gangj naeuz faenhsou ni lajmbwn dih saeh, faenhsou vanzlij mbouj sinq; gangjnaeuz caiq gangj daengz gwnzmbwn hih saeh hwx, faenhsou mbouj engqgya mbouj sinq maz? 13Cawzok Vunz dih Daiqbiuj daj gwnzmbwn roengz daeuj, mij'z vunz ndaej hwnj mbwn bae goq.”
14Yehsuh vanzlij caiq naeuz: “Cingq luj Mohsih youq rogndoi yingx duz ngwz aeu doengz ma guh he hwnjdaeuj, Vunz dih Daiqbiuj caemh ciuqyiengh ij ngaiz yingx hwnjdaeuj, 15hawj gij vunz sinq de he cungj ndaej seiqseiz lix. 16Cangqdiq gig ndiep vunz lajmbwn, simqciq daiqlienz daeglwg dog de cungj nyok hawj vunz, hawj gij vunz sinq de he mbouj ngaiz raicied, dauq ndaej seiqseiz lix, 17aenvih Cangqdiq baij daeglwg dog de daeuj lajmbwn, mbouj dwg ij dingh hawj vunz miz coih, dauq dwg ij hawj vunz vih de hwj ndaej gouq.
18“Famz sinq de hih vunz cungj mbouj ngaiz dingh miz coih; mbouj sinq de hih vunz gaenq dingh hawj miz coih lo, aenvih gyoengqde mbouj sinq daeglwg dog Cangqdiq. 19Gou couh dangq rongh. Gannaeuz rongh daeuj daengz lajmbwn lah, hoeng, lajmbwn hih vunz dauq vih bonjfaenh guh doeg guh sieb hwj mbouj haenj rongh, haenj laep; gij neix couh dwg gyoengqde ngaiz dingh coih dih yienzyouz. 20Doenghheij guh doeg guh sieb hih vunz dwgcaengz rongh, mbouj haenj dep rongh, aenvih gyoengqde lau gyoengqde soj guh hih vaihsaeh ngaiz loh okdaeuj. 21Hoeng, doenghheij ciuq saedsaeh bae guh hih dauq haenj rongh, yienghneix couh ndaej yienh ok gyoengqde dwg ciuq Cangqdiq guh hih.”
Guh sijlij dih Yozhanq gangj daengz Yehsuh
22Gij saeh neix goq le, Yehsuh caeuq gij lwgsae de bae Youzdaiq Saengj camqciz youq, youq mwnq bang vunz sijlij. 23-24Mwhde guh sijlij dih Yozhanq mijyaengz ngaiz vunz gyaeng haeuj ndaw lauz bae haw; [23]de caemh youq mwnq gaenh Sajlaengj, mwnq heuh Aihnaenq he bang vunz sijlij, aenvih mwnq miz raemx lai. Miz haujlai vunz cungj daeuj hawj de sijlij. 25Yiengq miz ngoenz he, miz boux Youzdaiq vunz he caeuq gij lwgsae Yozhanq vih guh gancengh ngiqsiz dih guhfap hwj doxeuq, couh dwg vih ij gouzhaenh Cangqdiq hwj swiq hih gij guhfap mwnq. 26Gajlaeng gij lwgsae de bae doiq de naeuz: “Lahbij, gaxgonq mwngz youq baixrog diuz dah Yozdanq mwnq, mwngz gangj daengz hih boux mwnq, seizneix de bang vunz sijlij hwj, gij vunz caemh haenj bae laeng de mwnq!”
27Yozhanq dingq le, couh han naeuz: “Cizfeih daj gwnzmbwn soengq roengzdaeuj, mijn'x nex, mij'z vunz ndaej ndaej gijmaz.” 28Yozhanq vanzlij caiq naeuz: “Gaxgonq gou gangj goq, gou mbouj dwg Gihduz; gou cijmboujgoq dwg baij daeuj gaxgonq de guh ndei cwnjbiq lah. Gij neix faenhsou ndaej cingqmingz hah. 29Caemhdangq gojyez moq aeu yah; doenghheij baengzyoux de ndwn youq henz de dingqri gij sing de couh angq lo. Caemh doxdoengz, gou seizneix caemh angq ij rai hah. 30De gaengjdingq ndaej hwng hwnjdaeuj; gou nej, gou gaengjdingq ij ngaiz baih roengzma.”
31De vanzlij caiq naeuz: “Boux daj gwnzmbwn daeuj hih cauhgoq sojmiz hih. Daj lajdeih daeuj hih dwg haeuj lajdeih he, de soj gangj daengz hih caemh dwg lajdeih hih saeh. Hoeng, boux daj gwnzmbwn daeuj hih cauhgoq sojmiz hih. 32De ij dawz de soj dingq soj raen hih gangj naeuz vunz ni, hoeng, vunz mbouj dingq de gangj. 33Yiengq, hauhnaeuz miz vunz dingq de gangj hih, couh ndaej cingqmingz gyoengqde dwg nginh Cangqdiq dwg saedsaeh hih. 34Boux Cangqdiq baij daeuj mwnq gangj hih cungj dwg gij vah Cangqdiq, aenvih Cangqdiq dawz gij Hoenzsaenz bonjfaenh de haijliengh hih nyok hawj de.
35“Cangqdiq Bohmbwn aiq daeglwg de, dawz sojmiz hih cungj gyau hawj de guenj. 36Sinq daeglwg de hih vunz ndaej seiqseiz lix; mbouj dingq daeglwg de hih vunz mbouj ndaej seiqseiz lix, dauqfanj, Cangqdiq seiqseiz cungj aeuqheiq de.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy