YouVersion Logo
Search Icon

Saŋ 3

3
Nikodem li ajow li huk ajuk Yéesu
1Bile baj ánayine akee an kunaake koon Nikodem. Li hujojahu hata Kufaaliisiyeŋaku. 2Li líiŋ hanak hukee, li abil li huk ajuk Yéesu min aanool:
— Anahaan, jihaase joon Ateemit áboñuli boot káliikenoli Hulimahu hoola. Mata bajut an ayilo akaan búhiisenumabu umbu bájaahaleni muñowu ban ukaanemuu, Ateemit balet li akila.
3Yéesu li aanool:
— Li mal̥egenamu fan ilobi: an ayilaat ajuk Jáyiiyaju jata Ateemit, akila balaañenut abuki.
4Nikodem li agel̥l̥enool aanool:
— Kama buu an ahallene aate ayili alaañen abuki? Manooman let ayili alaañ li halahu hata jaawool min alaañen abuki búl̥ubut.
5Yéesu li aanool:
— Li mal̥egenamu fan ilobi: an ayilaat anoken li Jáyiiyaju jata Ateemit, okila babukutumi li mal, li Buyinumabu Banabaabu. An abukumi li atuuba áami an, fan alako an. 6An abukumi li Buyinumabu Banabaabu, fan alako buyinum. 7Jakum usego min eenimuu: «Joote jilaañen jibuki.» 8Elúsayi#3:8 Elúsayi: Unte li elobayi yata kata Gilees li yata Kusuwifaku, hulimahu hanolahu huyilo hulako “élus, buyinum.” ban efañe li etek ejuke bo. Fan ujam kawelaku kata yo, bale let uhaas bay ebilumulo, mantee foof bay ejowe boot. Muñowu foof nokoomuu li anoowan abukumi li Buyinumabu Banabaabu.
9Muñeˈe Nikodem li aan Yéesu:
— Kama buu wahawu unwu uyilo ubaj?
10Yéesu li aanool:
— Awu jammuu aliikena áamak híndo Isilayeel, uhaasut wahawu unwu? 11Li mal̥egenamu fan ilobi: áloli jilobelob wah wan jihaase, li jilob wahawu wan jijukumuu. Bale bukuluul jifañut jíyinen wahawu wan jilobuulumuu. 12Emmuu lilobuulob mata wahawu wata baabe li etaamaye, jíyinenut, buu emmuu nokoo li jíyinenom ínje balobeluul mata wahawu wata li emitayi? 13Bajut an abile aŋito boot li emitayi, ábuti lí ínje Añool-An abilummuu li emitayi boot li etaam. 14Loon Móyiis aŋa’muu enuukayilaayi yata fálamayi akaan li hunuk ateben li kayiinaayaku, mo foof Añool-An áatimuu atebeni, 15bájum an áyinenumuu li akila, li abaj buloŋabu bábaneliitumuu. 16Mata Ateemit lafanfañ bukanabuku kammuu li adunaayi bil gay, li ásenul Añoolool anolawu sih, bájum an áyinenumuu li akila let aket, bale li abaj buloŋabu bábaneliitumuu. 17Ateemit áboñuloot Añoolool li adunaayi boot batiib bukanabuku kammuu li adunaayi, bale min áfakenum bukanabuku kammuu li adunaayi li akila. 18An áyinenumuu li Añiilawu let atiibi. Bale an áyinenutumuu layaane atiibi aban, mata áyinenut li Añiilawu anolawu sih ata Ateemit. 19Batiibabu bo bommuu umbe: mawuŋaamu mubiibil li adunaayi, bale bukanabuku li kuhaŋ mafañ élimayi, mata makaanelamu mooliil mujakut. 20Li mal̥egenamu, anoowan feh akaane majakut, afañut mawuŋe ban let áfu’ alako li mawuŋe, jakum bil makaanelamu moola majakutumuu muhaasi. 21Bale an anabe li mal̥egenamu, fan áfu’ alako li mawuŋe, bájum makaanelamuu moola li mujuki jak, min híis kaanaku mukaanikaan li húnongum hata Ateemit.
Saŋ li alaañ alob mata Yéesu
22Fúlum tó, Yéesu li kúgoomaku koola li kujow boot li etaamayi yata Súde. Kúliiŋ, li alako bo li buko min anaak ábatiise bukanabuku. 23Saŋ foof li anaak ábatiise bukanabuku li ésuk yakee yan koone Enoŋ yáloyiwut ésukayi yata Salim, mata babbaj to mal mafame. Bukanabuku li kunaak kubil min ábatiiseyiil. 24(No unnu Saŋ akila bakul̥oluti.)
25Muñeˈe kukee li kúgoomaku kata Saŋ li kulako búwonnoo li Asuwif #3:25 Li síliibal sakee li sihaanasu Kusuwif kukaane akee mata kágiilen. 26Kúgoomaku li kujow kujuk Saŋ min koonool:
— Anahaan, luwayil̥owe ánayinaawu alakomuu tan ulakomuu kageb kaaka katunkaku kata Suuludeŋ, an unaake ulobumuu li okila? Ehee’! ummu muñeˈe li kábatiise, ban ésukayi feh li enaak ejow boola.
27Saŋ li aaniil:
— An ayilaat abaj wah Ateemit basenutool wo. 28Bukuluul humumuul jimaate nan eenumuu: «Ilet Afakenaawu, bale kúboñulomboñ íyabulool hákil.» 29Anáyinaawu an kóomi li ébuto li anaale okila akile anaalaawu. Bale abukaawu ata ánayinaawu ammuu li ébutowayi fan ajow akoojool min ajantenool, min súumool ŋáa’ okila bajame hulimahu hata ammuu li ébutowayi. Esúumansuumayi inyu yommuu lí ínje, ban súumonsuum muñeˈe li mal̥egen. 30Kajawaku koola koote kuhaŋ majamo min kúmbaam kuhoko.
Anawu abilumulomuu li emitayi
31— Anawu abilumulomuu haatiya lahaŋe bukanabuku feh. Anawu abilumulomuu li etaam, etaamayi ekilool, ban li anaak alob mata wahawu wabajumuu li etaamayi. Anawu abilumulomuu li emitayi lahaŋe bukanabuku feh. 32Wahawu wan ajukumuu li wan ajamumuu, wo lalobemuu mata wo. Bale anoowan áyinenut li wahawu wan alobumuu. 33Li mal̥egenamu, an áyinenumuu li kulimaku koola, láhihhiis kaanaku Ateemit lakankaan Ateemit alobe mal̥egen. 34Anawu an Ateemit aboñulomuu, kulimaku kata Ateemit lalobe, mata Ateemit lasenoosen ŋáa’ Buyinumabu boola. 35Atuubaawu láboolibooli Añiilawu, ban li akat wahawu feh li kuŋenool. 36An áyinenumuu li Añiilawu, li abaj buloŋ babaneliit. Bale an ahoyumuu min áyinen li Añiilawu, let abaj buloŋabu umbu, bale fan alo li katekaku kata Ateemit.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy