YouVersion Logo
Search Icon

Yauhas 3

3
Yexus thiab Nikaudemaus
1Cov Yudais muaj ib tug thawjcoj hu ua Nikaudemaus, nws yog ib tug ntawm cov Falixais. 2Muaj ib hmo nws tuaj cuag Yexus thiab hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, peb paub hais tias koj yog tus xibhwb uas Vajtswv txib los. Tsis muaj leejtwg ua tau tej txujci tseemceeb uas koj ua no, tsuas yog tus uas Vajtswv nrog nws, tus ntawd thiaj ua tau xwb.”
3Yexus teb hais tias, “Kuv qhia tseeb rau koj hais tias yog leejtwg tsis yug dua tshiab, tus ntawd yeej tsis pom Vajtswv lub Tebchaws li.”
4Nikaudemaus nug Yexus hais tias, “Ib tug neeg laus lawm, yuav ua li cas rov yug dua tshiab tau? Nws yeej mus tsis tau rau hauv nws niam plab thiab rov yug dua ib zaug!”
5Yexus teb hais tias, “Kuv qhia tseeb rau koj hais tias tus neeg uas tsis tau yug los ntawm dej thiab ntawm Vaj Ntsujplig, tus ntawd yeej mus tsis tau Vajtswv lub Tebchaws li. 6Tus uas yog neeg yug yeej yog neeg, tiamsis tus uas yug los ntawm Vaj Ntsujplig yeej yog ntsujplig. 7Koj tsis txhob poob siab rau tej lus uas kuv qhia rau koj hais tias, txhua tus yuav tsum yug dua tshiab. 8Cua yuav ntsawj mus sab twg los yeej tau; koj hnov cua tuaj, tiamsis cua tuaj qhov twg tuaj lossis cua mus qhov twg koj yeej tsis paub. Txhua tus uas yug los ntawm Vaj Ntsujplig zoo ib yam nkaus li ntawd.”
9Nikaudemaus nug Yexus hais tias, “Yuav ua li cas thiaj muaj tau raws li koj hais ko?”
10Yexus teb hais tias, “Koj twb yog cov Yixalayees ib tug xibhwb, ua li cas koj tseem tsis paub tej no thiab? 11Kuv qhia tseeb rau koj hais tias peb hais tej uas peb paub thiab qhia tej uas peb pom xwb los nej yeej tsis muaj ib tug ntseeg tej lus uas peb qhia li. 12Kuv qhia nej txog tej yam uas nyob hauv lub ntiajteb no xwb, nej twb tsis ntseeg; yog kuv tseem qhia tej yam uas nyob saum ntuj ceebtsheej nej hajyam yuav tsis ntseeg. 13Thiab yeej tsis tau muaj leejtwg mus txog saum ntuj ceebtsheej li, tsuas yog Neeg Leej Tub xwb, nws thiaj los saum ntuj ceebtsheej los.
14“Mauxes tsa tus nab tooj rau saum tus ncej tom tiaj suabpuam li cas, luag yuav muab Neeg Leej Tub dai ib yam li ntawd; 15yog li ntawd, txhua tus uas ntseeg nws yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.
16“Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.
17“Qhov uas Vajtswv txib nws Leej Tub los rau hauv ntiajteb no, tsis yog los txiav txim rau neeg ntiajteb, tiamsis yog los cawm neeg ntiajteb kom lawv dim lawv lub txim.
18“Tus uas ntseeg Leej Tub yuav tsis raug txiav txim, tiamsis tus uas tsis ntseeg twb raug txiav txim lawm, rau qhov nws tsis ntseeg Vajtswv tib Leeg Tub. 19Qhov uas txiav txim yog li no: Qhov kaj twb los rau hauv lub ntiajteb lawm, tiamsis neeg nyiam qhov tsaus ntuj heev dua nyiam qhov kaj, rau qhov lawv nyiam ua phem ua qias. 20Tus uas nyiam ua phem ua qias yeej tsis nyiam qhov kaj thiab tsis los nyob hauv qhov kaj, rau qhov lawv tsis xav kom sawvdaws pom lawv tej kev phem kev qias. 21Tiamsis tus uas nyiam ua zoo yeej los nyob hauv qhov kaj kom sawvdaws pom hais tias nws ua nws tes haujlwm raws li Vajtswv lub siab nyiam.”
Yexus thiab Yauhas
22Tom qab ntawd, Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau nram lub xeev Yudas, Yexus nrog lawv nyob tau ib ntus thiab muab neeg ua kevcai raus dej. 23Thaum ntawd, Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej hauv lub zos Ainoos uas nyob tsis deb ntawm lub zos Xalis thiab, rau qhov nyob ntawd muaj dej ntau. Neeg niaj hnub tuaj cuag Yauhas thiab thov Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej. ( 24Thaum ntawd luag tseem tsis tau coj Yauhas mus kaw rau hauv tsev lojcuj.)
25Yauhas cov thwjtim qee leej nrog ib tug neeg Yudais sib cav hais txog txoj kevcai ntxuav. 26Yog li ntawd, lawv thiaj mus cuag Yauhas thiab hais tias, “Xibhwb, koj puas nco qab tus txivneej uas nrog koj ua ke ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj uas koj hais ntawd? Tamsim no nws tabtom muab neeg ua kevcai raus dej, thiab sawvdaws puavleej mus cuag nws!”
27Yauhas teb hais tias, “Txhua yam uas neeg muaj puavleej yog Vajtswv pub rau lawv. 28Nej yeej hnov kuv hais tias, ‘Kuv tsis yog tus Mexiyas, tiamsis kuv yog tus uas Vajtswv txib los ua nws ntej xwb, nej sawvdaws yeej ua tau timkhawv li ntawd.’ 29Tus nkauj nyab yog tus nraug vauv pojniam, tiamsis tus phijlaj tsuas yog tus uas sawv ib sab ua luag thiab mloog xwb. Thaum nws hnov tus nraug vauv tej lus, nws zoo siab heev. Nimno kuv zoo siab ib yam nkaus li ntawd ntag. 30Nws yuav muaj hwjchim loj zuj zus, tiamsis kuv lub hwjchim yuav yau zuj zus.”
Tus uas Los Saum Ntuj Los
31Tus uas los saum ntuj los, nws muaj hwjchim loj dua sawvdaws. Tus uas nyob hauv ntiajteb yeej yog neeg ntiajteb thiab hais neeg ntiajteb zaj, tiamsis tus uas los saum ntuj los muaj hwjchim loj dua ib puas tsav yam. 32Nws qhia tej uas nws pom thiab tej uas nws hnov rau sawvdaws mloog, tiamsis tsis muaj leejtwg ntseeg nws tej lus. 33Tiamsis tus uas ntseeg nws tej lus, tus ntawd yeej ntseeg hais tias Vajtswv yog tus ncaj ncees. 34Tus uas Vajtswv txib los nws yeej hais Vajtswv tej lus, rau qhov Vajtswv pub Vajtswv tus Ntsujplig puv npo rau tus ntawd. 35Leej Txiv hlub nws tus Tub kawg li thiab muab ib puas tsav yam tso rau nws kav huv tibsi. 36Tus uas ntseeg Leej Tub yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tiamsis tus uas tsis mloog Leej Tub tej lus yuav tsis tau txojsia; Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy