YouVersion Logo
Search Icon

Yoane 3

3
Yesu ye Nikodemo
1Vandaka muntu mu bafalisi, nkumbu ya yandi Nikodemo, ikele nkuluntu ya baYuda. Yoa. 7:50; 19:39
2Yandi kwizaka kwa Yesu mu mpimpa, ye tubaka kwa yandi: Nlongi, beto zaba, nge ikele nlongi ya katuka na Nzambi; kadi muntu lenda ve kusala bidimbu yai, ya nge ikele kusala, kana Nzambi ikele na yandi ve. Yoa. 7:50; 9:16, 33; 19:39
3Yesu vutulaka ye tubaka kwa yandi: Kieleka, kieleka, mono tuba kwa nge: Kana muntu butuka yampa ve, yandi lenda ve kumona kimfumu ya Nzambi. Tit. 3:5
4Nikodemo tubaka kwa yandi: Nki mpila muntu lenda kubutuka, bu yandi imene kununa ? Yandi lenda kukota diaka mbala ya zole mu divumu ya ngudi ya yandi ye butuka ?
5Yesu vutulaka: Kieleka, kieleka, mono tuba kwa nge: Kana muntu butuka ve na masa ye Mpeve, yandi lenda ve kukota mu kimfumu ya Nzambi.
6Ya butuka mu nsuni, ikele nsuni, ye ya butuka mu Mpeve, ikele mpeve.
7Yituka ve, na mono tuba kwa nge: Beno fwiti kubutuka yampa.
8Mupepe vevumuka kwa sika yo zola, ye nge ikele kuwa ndinga ya yo, kansi nge zaba ve yo basika wapi ye yo kwenda wapi. Ikele mpilayai konsomuntu ya butukana Mpeve. Yeh. 11:5; 1 Kol. 2:11
9Nikodemo vutulaka ye tubaka kwa yandi: Nki mpila mambu yai lenda kuvanda ?
10Yesu vutulaka kutubaka kwa yandi: Nge ikele nlongi ya Isaeli ye nge zaba ve mambu yai.
11Kieleka, kieleka, mono tuba kwa nge: Beto ikele kutuba ya beto zaba, ye beto tuba kitemo ya beto imene kumona, ye beno ikele kubaka kitemo ya beto ve. Yoa. 7:16; 8:28; 12:49; 14:24
12Bu mono tuba kwa beno mambu ya ntoto ye beno kwikila ve, buna nki mpila beno takwikila, bu mono tuba kwa beno mambu ya zulu ?
13Muntu imene kutombokaka ku zulu ve, kansi yandi ya kulumukaka tuka zulu, ikele Mwana ya muntu ikele mu zulu. Bing. 30:4; Yoa. 6:62; Ef. 4:9
14Bonso Mose telemisaka nioka mu nsi ya mpamba, mpilayai Mwana ya muntu fwiti kutelemiswa mpe,
15kadi konsonani ya kwikila mu yandi, ikele na moyo mvu ya mvu. Luk. 19:10; Yoa. 6:40, 54
16Kadi Nzambi luta kuzola bantu ya nsi, yandi pesaka Mwana ya yandi mosi kaka, na konsonani kwikila yandi takufwa ve, kansi yandi ikele na moyo mvu ya mvu. Lom. 5:8; 1 Yoa. 4:9
17Kadi Nzambi fidisaka Mwana ya yandi mu nsi ve, sambu na fundisa nsi, kansi na nsi lenda kuvuluswa mu yandi. Yoa. 12:47; 1 Yoa. 4:4
18Yandi ya kwikila yandi, ikele kufundiswa ve; yandi ya konda kukwikila yandi imene kufundiswa, sambu na yandi kwikila ve, mu nkumbu ya Mwana mosi kaka ya Nzambi. Yoa. 5:24; 6:40; Bis. 4:12
19Ye yai ikele mfundusu: na mwini kwizaka na nsi, kansi bantu luta kuzola tombe mingi ye mwini fioti, kadi bisalu ya bau vandaka mbi. Yoa. 1:5, 10
20Kadi konsomuntu ya sala mbi, yandi zola mwini ve, ye kwiza ku mwini ve na bisalu ya yandi sembwa.
21Kansi yandi ya sala kieleka, yandi ikele kwiza ku mwini, na bisalu ya yandi lenda kumonika, kadi yau salwaka mu Nzambi.
Mbotokolo yo Yoane ye mbotokolo ya Yesu
22Landa mambu yai, Yesu ye banlonguki ya yandi kwendaka ku nsi ya Yuda. Kuna yandi vandaka na bau ye yandi botikaka.
23Kansi Yoane vandaka kubotika mpe kuna na Ainoni, mfinama ku Salemi, sambu na kuna vandaka masa mingi, ye bau kwizaka kuna kubotukwa. Mat. 3:6; Luk. 3:7
24Kadi Yoane imene kutulwa ntete ve mu boloko.
25Buna ntembe basikaka na banlonguki ya Yoane ye bantu Yuda sambu na mvedolo.
26Bau kwizaka kwa Yoane, ye tubaka kwa yandi: Nlongi, yandi ya vandaka na nge kuna simu ya Yodani ya nge tubaka kitemo, tala yandi ikele kubotika, ye bantu yonso ikele kwiza kwa yandi. Yoa. 1:15, 26, 30
27Yoane vutulaka ye tubaka: Muntu lenda ve kubaka kima bu yo imene kupeswa yandi ve tuka zulu.
28Beno kibeni ikele batemo ya mono, bu mono tubaka: Mono ikele Klisto ve, kansi mono fidiswa nantwala na yandi. Yoa. 1:20
29Muntu ya ikele na nkento ya makwela, yandi ikele toko ya makwela, kansi nduku ya toko ya makwela, bu yandi telema ye kuwa yandi, luta kuyangalala mu kiese sambu na ndinga ya toko ya makwela. Mpilayai, kiese ya mono imene kulunga.
30Yandi fwiti kwiza nene, kansi mono fwiti dikulumuna.
31Yandi ya katuka na zulu ikele va zulu ya yonso: Yandi ya katuka mu ntoto; ikele ya ntoto; ye yandi ikele tuba mambu ya ntoto; yandi ya katuka na zulu ikele va zulu ya yonso, Yoa. 8:23
32yandi ikele kutuba kitemo ya mambu ya yandi monaka, ye kuwaka, kansi muntu ikele kubaka ve kitemo ya yandi. Yoa. 5:20; 8:26; 12:49; 14:10
33Yandi ya baka kitemo ya yandi, imene kutula kidimbu yai, na Nzambi ikele kieleka.
34Kadi yandi ya fidiswa kwa Nzambi ikele kutuba ndinga ya Nzambi, kadi yandi pesa ve Mpeve mu kitezo. Yes. 11:2; Bis. 10:38; Ef. 4:7
35Tata zola Mwana, ye imene kupesa bima yonso mu maboko ya yandi. Yoa. 5:20
36Konso ya kwikila Mwana ikele na moyo mvu ya mvu, kansi ya kwikila Mwana ve tamona moyo ve, kansi makasi ya Nzambi ikele kuvanda va yandi. Yoa. 5:24; 6:47; 1 Yoa. 5:11; 1 Kol. 4:7; Yak. 1:17

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy