YouVersion Logo
Search Icon

Yehiya 3

3
Isa nda Nikodem faajikaaraa
1Boro foo kaŋ goo Fariziyeŋey ra kaŋ maaɲoo ti Nikodem, Alyahuudey boŋkoyni foo no, 2a kaa Isa do cijin here ka nee a se: «Rabbi, ir ga bay kaŋ cawandikaw ti ni kaŋ hun Irkoy do, zama boro kul si hin ka tammaasa kayfantey wey tee kaŋ ni goo mʼi tee nda manʼti Irkoy bara a bande.» 3Isa zaabi ka nee a se: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har ma ne, nda boro mana hayandi taaga#3.3 hayandi taaga, Grek šenni ra, almaganaa faa ti hayandi ka hun beene., a si hin ka dii Irkoy Laamaa
4Nikodem nee a se: «Taka foo nda boro kaŋ žen ga hin ka hayandi? A mma hin ka yee nga ɲaa gundoo ra ka yee ka hayandi?» 5Isa zaabi ka nee: «Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har ma ne, nda boro mana hayandi hari nda Irkoy Hundoo albarkaa ra, a si hin ka huru Irkoy Laamaa ra. 6Haya kaŋ hayandi adamize albarkaa ra ti adamize, haya kaŋ hayandi Irkoy Hundoo albarkaa ra ti hundi. 7A masi ni boŋoo haw kaŋ ay nee: ‹Kala war ma hayandi taaga.›#3.7 Sorro 3to. 8Hewoo ga hẽe nongu kaŋ ra a baa, nʼga maa jindoo, amma nʼsi bay nongu kaŋ ra a hun, nʼsi bay nongu kaŋ ra a ga koy. Takaa woo da ti boro kul kaŋ hayandi Irkoy Hundoo albarkaa ra.»
9Nikodem nʼa zaabi ka nee: «Taka foo nda woo ga hin ka tee?» 10Isa zaabi ka nee a se: «Ni kaŋ ti Izirayel cawandikaa, amma nʼsi hayey wey bay? 11Nda cimi, cimoo ne kaŋ ay gʼa har ma ne, hayaa kaŋ ir gʼa bay no ir gʼa har, hayaa kaŋ ir dii a, nga ga ir ga seedetaray tee, amma war si yadda ir seedetaraa ga. 12Nda ay šelaŋ war se laboo hayey ga, war si naanay, taka foo nda war ga naanay nda ay šelaŋ war se beenaa hayey ga? 13Boro kul mana žigi beenaa ra, nda manʼti Boro-izʼaroo kaŋ zunbu ka hun beenaa ra.
14Sanda takaa kaŋ nda Musa na gondoo jer bundu ga saajoo ra#3.14 Kabuyaney 21.7–9., takaa din da kala Boro-izʼaroo ma jerandi 15hala boro kul kaŋ naanay a ma duu hunayan abadantaa. 16Zama Irkoy hanse ka baa aduɲɲa, a na nga Izʼaru bajja follokaa nondi#3.16 Zama Irkoy hanse ka baa aduɲɲa, a na nga Izʼaru bajja follokaa nondi, Grek šenni ra, almaganaa faa ti Zama takaa ne kaŋ nda Irkoy baa aduɲɲa: a na nga Izʼaru bajja follokaa nondi. hala boro kul kaŋ naanay a masi halaci, a ma duu hunayan abadantaa. 17Irkoy mana nga Izʼaroo sanba aduɲɲa ra hala a ma aduɲɲa ciiti, amma a nkʼa sanba a ma aduɲɲa hallasi. 18Boro kaŋ naanay a si ciitandi, amma boro kaŋ si naanay, ciitandi ka ben, zama a mana naanay Irkoy Izʼaru follokaa maaɲoo. 19Ciitoo ti, gaayoo kaa aduɲɲa ra, adamizey baa kubaa ka bisa gaayoo, zama ngi teegoyey ga laala. 20Zama boro kul kaŋ ga goy laala tee, mma konna gaayoo, a si kaa gaayoo here, nga teegoyey masi bangay. 21Amma boro kaŋ ga goy nda cimi ga kaa gaayoo here hala nga teegoyey ma bangandi kaŋ i teendi nda Irkoy ibaayoo.»
Yehiya kaŋ ti batizekaa šelaŋ Isa Almasihu ga
22Woo banda ga, Isa nda nga taalibey koy Žude gandaa ra, a na waati tee i bande no din, a ga borey batize. 23Yehiya mo ga borey batize Enoŋ kaŋ ga man Salim, zama hari boobo goo no din. Boroyaŋ ga kaa hala i ma batizandi. 24Woo ti za Yehiya mana huru kasaa ra.
25Kakaw huru Yehiya taalibey nda Alyahuudu foo game henanandiyanoo ga. 26I koy Yehiya do ka nee a se: «Rabbi, boraa kaŋ cindi ni bande Žurdeŋ isaa se banda, kaŋ ga nʼna seedetaray too, nga ne, a goo ma borey batize, de borey kul goo ma koy a do.» 27Yehiya zaabi ka nee: «Boro kul si hin ka duu baffoo kala woo kaŋ hun a se Irkoy do beenaa ra. 28War zaati ga tee ya ne seede kaŋ ay nee: ‹Ay manʼti Almasihu, amma ya nka sanbandi a jine.› 29Boraa kaŋ wane nda woyhiijoo manʼti kala aruhiijoo, amma aruhiijoo ceroo kaŋ goo jeroo ga, ga haŋajer a se, a ga hanse ka ɲaali nda aruhiijoo jindoo kaŋ se a ga maa. Woo ti ay ɲaaloo, haya kul sʼa gaza. 30Boraa din, kala a ma tonton, agay ya yee ganda.»
Boraa kaŋ hun beenaa ra
31«Boraa kaŋ hun beene goo borey kul boŋ. Boro kaŋ goo laboo ga, laboo wane nda a, laboo hayey ga a ga šelaŋ. Boraa kaŋ hun beenaa ra [goo borey kul boŋ], 32hayey kaŋ a dii ey, a maarʼey, a ga seedetaray tee i ga. Amma boro kul si yadda nga seedetaraa ga. 33Boro kaŋ na nga seedetaraa dii tabatandi kaŋ Irkoy ti cimi. 34Zama boraa kaŋ Irkoy nʼa sanba, Irkoy šenney no a gʼi har, zama Irkoy si nga Hundoo neeši kʼa noo. 35Baabaa Irkoy ga baa Izʼaroo, de mo a na hayaa kul daŋ kaboo ra. 36Boro kaŋ naanay Izʼaroo duu hunayan abadantaa, boro kaŋ na Izʼaroo kuta si kaa ka dii hunaroo, amma Irkoy futayyanoo ga cindi a ga.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy