YouVersion Logo
Search Icon

Yoh 3

3
Yesu ni Nikodemo
1Ŵapali jwamkulungwa jwine jwa Ciyuda lina lyakwe Nikodemo, jwa likuga lya Afalisi.* 2Jweleju ŵajawile kwa Yesu* cilo ni ŵatite kuti, “Mwalimu, uwe tukumanyilila kuti wawo ni mwalimu juŵatumisidwe ni Mlungu. Pangali mundu jwampaka apakombole kuyitenda yakusimonjesya yakuyitenda ŵalakwe naga Mlungu nganaŵa najo.”
3Yesu ŵajanjile kuti, “Une ngwasalila yakuwona kuti: pangali jwakupakombola kuwuwona Ucimwene wa Mlungu* naga nganapagwa soni kaŵili.”
4Nikodemo ŵawusisye kuti, “Ana mundu jwamkulungwa mpaka apagwe kaŵili camtuli? Pakuŵa yili yangakomboleka kuti jwalakwe ajinjile mcitumbo ca mamagwe ni kupagwa soni kaŵili!”
5Yesu ŵajanjile kuti, “Une ngwasalila jemanja yakuwona kuti, pangali jwampaka apakombole kwinjila mu Ucimwene wa Mlungu ali jwangapagwa mwa mesi ni Msimu. 6Ku cilu mundu akusapagwaga mwa acinangolo, nambo ku usimu akusapagwaga mwa Msimu. 7Akasimonga cinguŵecetela kwa jemanja kuti wosope ŵene akwenela kupagwa kaŵili. 8Mbungo jikasapujila kujikusosa, jemanja akusajipikana lisegwe lyakwe, nambo ŵangamanyilila kujikusatyocela kapena kujikwawula. Yili myoyo kwa jwalijose jwakupagwa mwa Msimu.”
9Nikodemo ŵawusisye kuti, “Yeleyi mpaka yikombolece camtuli?”
10Yesu ŵajanjile kuti, “Ana wawo ngakumanyilila yeleyi kutendaga ali mwalimu jwamkulungwa mu Isalaeli?” 11Une ngwasalila yakuwona kuti: “Uwe tukuŵeceta yitukuyimanyilila ni kusala yituyiweni, nambope pangali jumo jwa jemanja jwakusosa kwiticisya utenga wetu. 12Jemanja ngakungulupilila une pingumsalila yindu ya cilambo acino, nambi tacingulupilila camtuli pitinasalile yindu ya kwinani? 13Ni pangali mundu jumo juŵakwesile kwawula kwinani nambo Mwanace jwa Mundupe basi juŵayice pasi pano kutyocela kwinani.”
14Mpela muŵatendele Mose* kuti ŵalikolece pa citela lijoka lya bulonsi mcipululu, yalumo soni Mwanace jwa Mundu* akuŵajilwa kumkwesya,#Num 21:9 15kuti jwalijose jutamkulupilile jwalakwe akole umi wangamala.* 16Pakuŵa Mlungu ŵacinonyele cilambo capasi mnope mwakuti jwalakwe ŵampelece Mwanace jwakwe jumopejo, ni kuti jwalijose jwakukulupilila mwa jwalakwe akawa nambo akole umi wangamala. 17Pakuŵa Mlungu nganamtumisya Mwanace jwakwe mcilambo kuti aŵe jwakulamula magambo ga ŵandu, nambo kuti ŵakulupusye.
18Ŵandu ŵakukulupilila mwa Mwanacejo ngakwalamula, nambo ŵakakukulupilila ŵalamwile kala, ligongo nganakulupilila mwa Mwanace jwa Mlungu jumopejo. 19Amu ni muciciŵela cilamulo cakwe: lilanguka liyice mcilambo capasi, nambo ŵandu akunonyela cipi kupunda lilanguka, ligongo yitendo yawo yili yakusakala. 20Wosope ŵene ŵakusatenda yakusakala akusaliŵenga lilanguka soni ŵangayika kulili lilanguka, ligongo ngakusosa kuti yitendo yawo yakusakala yiwonecele pakulanguka. 21Nambo ŵandu ŵakutenda yayili yakuwona akusayika kulili lilanguka kuti lilangukalyo lilosye kuti yiŵayitesileyo yaliji yakumpikanila Mlungu.
Yesu ni Yohane
22Panyuma pa yeleyi, Yesu ni ŵakulijiganya* ŵakwe ŵajawile ku upande wa Yudeya, kuŵatemi ni jemanjajo ndaŵi panandi soni ŵabatisye.#Yoh 4:2 23Yohane* nombe najo ŵabatisyaga mu Ainoni, ngaŵa kwakutalikangana ni ku Salimu, ligongo gapali mesi gamajinji mu gele malogo. Ŵandu ŵaliji mkwawula kwa Yohane ni ŵabatisyaga. 24(Pelepa ni kuti Yohane ŵaliji mkanaponyedwe mu ukayidi.)#Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20
25Ŵakulijiganya ŵane ŵa Yohane ŵatandite kukangana ni Myuda jwine ya ngani ja msyungu wakuliswejesya. 26Ni jemanjajo ŵajawile kwa Yohane ni ŵamwusisye kuti, “Mwalimu, ana akumkumbucila mundu juŵaliji najo lisi lya kungopoko lyuŵa kwa Yolodani, jwejula juŵamtendelaga umboni jula? Jwalakwejotu ali mkubatisya sambano jino ni mundu jwalijose akuwutucila kwa jwalakwejo!”
27Yohane ŵajanjile kuti, “Pangali mundu jwampaka akole cilicose naga Mlungu nganacipeleka kwa jwalakwe. 28Jemanja acimsyene ali mboni syangu kuti une natite, ‘Une nganimba Mkulupusyo, nambo andumile kuti longolele pasogolo pa jwalakwe.’#Yoh 1:20 29Jwakulombedwa akusaŵa m'myala mwa jwakulombela, nambo mjakwe jwa jwakulombela, jwakusajimililaga ni kupikanilaga, akuŵa jwakusangalala pakupikana maloŵe ga jwakulombela. Myoyo soni une kusengwa kwangu kukwanile. 30Jwalakwe akwenela kuŵa jwamkulungwa nambo une mbe jwamnondi.”
Yesu ŵatyocele kwinani
31Jwele jwakutyocela kwinani ali jwamkulungwa kwapunda wosope. Jwele jwakutyocela pa cilambo capasi ali jwapacilambo capasi ni akusaŵecetaga yindu ya pa cilambo capasi, nambo jwele jwakutyocela kwinani ali penani pa wosope. 32Jwalakwe akusasala yayiweni ni kuyipikana, nambo pangali atamose jumo jwakuwupocela utenga wakwe. 33Nambo jwalijose jwakuwupocela utenga wakwe akusimicisya kuti Mlungu ali ŵakuwona. 34Pakuŵa jwele jwatumidwe ni Mlungu akusaŵeceta maloŵe ga Mlungu, ligongo Mlungu akusampaga macili gosope ga Msimu. 35Atati akusamnonyelaga Mwanace jwawo soni yosope yene ayiŵisile m'myala mwakwe.#Mat 11:27; Luk 10:22 36Jwalijose jwakukulupilila mwa Mwanace akwete umi wangamala, jwalijose jwangampikanila Mwanace ngasakola umi, nambo Mlungu tacapa yisawusyo mpaka kalakala.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy