YouVersion Logo
Search Icon

Juwau 3

3
Yezu na Nikodhemu
1Akhalipo nfarisi m'bodzi akhacemerwa Nikodhemu, n'tsogoleri wa madjuda. 2Iye abwera kuna Yezu na masiku, mbalonga kuti: “Rabhii, ife tisadziwa kuti Imwe ndimwe Mpfundzisi adabuluka kuna Mulungu. Thangwi nkhabe m'bodzi anakwanisa kucita pidzindikiro pya pirengo pinacita Imwe, Mulungu angakhonda kukhala na iye.”
3Yezu antawira tenepa: “Ndimo mwene, ndimo mwene ndisakupanga kuti: Nkhabe m'bodzi anakwanisa kuona Umambo wa Mulungu, angakhonda kubalwa kapsa.#3:3 Peno: angakhonda kubalwa kudzulu. Ndi pibodzi-bodzi pa vesi 7.
4Nikodhemu abvundza kuti: “Munthu anabalwa tani, Iye mbali nkhalamba? Kodi anapita pontho m'mimba mwa mai wace mbabalwa kacikawiri?”
5Yezu atawira tenepa: “Ndimo mwene, ndimo mwene ndisakupanga kuti: Nkhabe m'bodzi anakwanisa kupita mu Umambo wa Mulungu, angakhonda kubaliwa m'madzi pontho na mu Nzimu Wakucena. 6Anabalwa mu nyama ndi wa nyama, anabalwa mu Nzimu ndi wa nzimu. 7Leka kudzumatirwa na pidalonga Ine kuti: Pisafunika kuti imwe mubalwe kapsa. 8Mphepo isaenda kunafuna iyo. Iwe usaibva, mbwenye nkhabe kuidziwa iri kubuluka kupi peno iri kwenda kupi. Tenepa pisacitikambo na onsene anabalwa mu Nzimu.”
9Nikodhemu abvundza tenepa: “Pinacitika tani penepi?”
10Yezu ampanga tenepa: “Iwe ndiwe mpfundzisi wa Izarayeli, nkhabe kupidziwa pinthu penepi? 11Ndimo mwene, ndimo mwene ndinakupanga kuti ife tisalonga pire pinadziwa ife pontho mbaticita umboni wa pire pidaona ife, mbwenye imwe nkhabe kutawira umboni wathu. 12Ine ndakupangani pire pya pantsi pano, imwe mwakhonda kupitawira. Munadza katawira tani ndingakupangani pya kudzulu? 13Nkhabe m'bodzi adakwira kudzulu, mbwenye ule basi adabwera buluka kudzulu, Ine Mwana wa Munthu.#3:13 Matsamba anango akutoma akale a Mafala a Mulungu, asaikha: ali kudzulu. 14#3:14 Num. 21:9.Sawa-sawa ninga Mozesi alamusa nyoka n'thando, tenepa pisafunikambo kuti Ine Mwana wa Munthu ndilamuswembo, 15toera onsene ale anantawira akhale na upulumuki wakukhonda kumala.
16“Thangwi Mulungu afuna dziko, mbafikira kupereka Mwana wace m'bodzi basi, toera ale onsene anantawira aleke kufa, mbwenye akhale na upulumuki wakukhonda kumala. 17Thangwi Mulungu atuma Mwana wace pa dziko, si kuti adze katonga miseru ya dziko tayu, mbwenye toera dziko ipulumuswe na Iye. 18Ule anantawira nkhabe kutongwa, mbwenye ule anakhonda kuntawira amala kutongwa kale, na thangwi yakukhonda kutawira kwace dzina ya Mwana m'bodzi basi wa Mulungu. 19Kutongwa kwace ndi uku: Cieza cabwera pa dziko, mbwenye anthu afuna cidima mbakhonda cieza, thangwi mabasa awo akhali a kuipa. 20Ule anacita pyakuipa asazonda cieza, pontho nkhabe fendedza pa cieza, gopa mabasa ace anaonekera pakweca. 21Mbwenye ule anacita pya ndimo mwene asabwera pa cieza, toera mabasa ace aoneke pakweca kuti asacitwa na mphambvu za Mulungu.”
Umboni wa Juwau Bhatixta
22Buluka penepo, Yezu aenda na anyakupfundza ace ku dziko ya Djudeya. Kweneko akhala na iwo pabodzi, mbakhatambirisa anthu batixmu. 23Juwau akhatambirisambo batixmu ku Enomi, dhuzi na ku Salimi, thangwi kweneku kukhali na madzi mazinji, pontho mbumba ikhabwera penepo toera kutambira batixmu. 24(Penepi pyacitika Juwau mbadzati kupita n'kaidi.) 25Na tenepo, yasoseka mphoka pakati pa anyakupfundza a Juwau na n'djuda m'bodzi, na thangwi ya kuceneswa kwa madjuda. 26Iwo aenda kuna Juwau mbampanga kuti: “Mpfundzisi, mamuna ule akhakhala na imwe ntunda unango wa nyandza ya Djorodani, ule adaticitira imwe umboni, ali kutambirisa batixmu pontho anthu onsene ali kwenda kuna Iye!”
27Juwau atawira tenepa: “Munthu anatambira pire basi pidapaswa iye kudzulu. 28Imwe ene ndimwe anyamaso a pire pidalonga ine kuti: Ine sine Kirixtu tayu, mbwenye ndine ule adatumwa patsogolo pace. 29Mwanaciro mwali wankazi, ndi mwali wa mamuna. Xamwali wa mwali wa mamuna anam'phedza pontho mbam'bvesera, asakomerwa pikulu kakamwe angabva fala ya mwali wa mamuna. Uku ndi kutsandzaya kwanga kunadzadziswa cincino. 30Pisafunika kuti Iye akuzwe, ine ndicepeswe.
31“Ule adabuluka kudzulu ali padzulu pa onsene. Ule wa pantsi pano ndi wa pantsi pano, pontho asalonga pire pya pantsi pano. Ule adabuluka kudzulu ali padzulu pa onsene. 32Iye asacita umboni wa pire pidaona iye na pidabva iye, mbwenye nkhabe munthu anautawira umboni wace. 33Ule anautawira umboni unowu, asasimbisa kuti Mulungu ndi wamaso. 34Thangwi ule adatumwa na Mulungu asalonga Mafala a Mulungu, thangwi Mulungu asampasa Nzimu wace wa kusoweka n'dida. 35Baba asafuna Mwana wace mbampasa pyonsene m'manja mwace. 36Ule anatawira Mwana, ana upulumuki wakukhonda kumala. Mphapo ule anakhonda Mwana, nkhabe kudza kauona upulumuki, mbwenye kuipirwa kwa Mulungu kunakhala na iye.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy