YouVersion Logo
Search Icon

Yahayya 3

3
Nikodiimu warii to Yeesu
1E woodi goɗɗo *Fariisaajo bi'eteeɗo Nikodiimu, go'oto nder aardiiɓe *Yahuudu'en. 2Neɗɗo oon yahi to Yeesu jemma, o vi'i ɗum :
— Moodibbo, emin anndi a ekkitinoowo ivoyɗo to Allah, gam walaa baawɗo waɗgo alaamaaji kaayniiɗi iri ɗi mbaɗataa, sey to Allah e wondi e ma'ako.
3Yeesu toontii mo vi'i :
— Emi vi'i maa goonga : to neɗɗo danytaaka, o waawataa yi'igo *laamu Allah.
4Nikodiimu vi'i mo :
— Noye mawɗo waawrata danyteego ? Koo emo waawi so''aago nder reedu inna ma'ako, o ɓesda danyteego naa ?
5Yeesu vi'i mo :
— Emi vi'i maa goonga : to naa neɗɗo danyaa gada e ndiyam e Ruhu, o waawataa nattugo laamu Allah. 6Ko neɗɗo danyata, ɗum neɗɗo. Ko *Ruhu Allah danyata, ɗum ruhu. 7To' ɗum haaynee gam mi vi'ii ma doole ɓesdon danyteego. 8Henndu e visa to ndu yiɗiri fuu. Eɗa nana sonnyo ma'aru, ammaa a anndaa to ndu ivoyi, a anndaa boo to ndu fa'i. Noon danyraaɗo e Ruhu wontiri.
9Nikodiimu vi'i mo :
— Noye ɗum laatorto ?
10Yeesu vi'i mo :
— Aan a moodibbo mawɗo nder *Isiraa'iila'en, e noon fuu a heɓtaay ɗum naa ? 11Emi vi'i maa goonga : ko min anndi min mbi'ata, ko min ngi'i min caaydoto. Ammaa onon, on njaɓataa caaydaaku amin. 12On ngoonɗinaay nde ngecciimi on habaru ku'uje duuniyaaru. Noye ngoonɗinirton to mi yeccake on habaru ku'uje dow ? 13Walaa meeɗɗo ƴeentugo dow, sey oon jippoyiiɗo gada dow, kanko woni *Ɓii-Neɗɗo. 14Noon no *Muusa ƴeftiri mbo'odi njamndi dow sawru nder ladde, noon ɓe ƴeftirta Ɓii-Neɗɗo dow lekki, 15faa goonɗinɗo mo fuu heɓa yonki ɗum faa abadaa. 16Gam Allah yiɗii duuniyaaru korey, faa o hokkii Ɓiyiiko bajjo, gam goonɗinɗo mo fuu to' halku, ammaa heɓa yonki ɗum faa abadaa. 17Allah liloyaay Ɓiyum nder duuniyaaru gam sernango ndu, ammaa o liloyii mo gam o hisnira ndu gada e ma'ako. 18Goonɗinɗo mo fuu sernantaake. Mo goonɗinaay mo boo aartii sernanaama, gam o goonɗinaay *Ɓiɗɗo Allah bajjo.
19Raa ceri'a kaan : jayngol warii nder duuniyaaru, ammaa yimɓe cuɓii niɓre dow e jayngol, gam kuuɗe maɓɓe no kalluɗe. 20Neɗɗo kalluɗo yiɗaa jayngol, o warataa to ma'agol, gam hulgo to' kuuɗe ma'ako kalluɗe mbanngu. 21Ammaa kuwoowo goonga no warey to jayngol, gam ngol holla kuuɗe ma'ako ɗe o huwi, o huwii ɗe nder ɗowtanaago Allah.
Caaydaaku Yahayya baɗoowo baptisma dow Yeesu
22Ɓaawo ma'ajum, Yeesu yahadi e almaajiri'en muuɗum nder lesdi *Yahuudiya. O jooɗodii e maɓɓe toon, emo waɗana yimɓe *baptisma. 23Yahayya boo e waɗa baptisma toon Aynon faro Salim, gam toon e woodi ndiyam ɗuuɗɗam. Yimɓe e ngara e mbaɗanee baptisma. 24E wakkaci ɗuum Yahayya nanngaaka tawo.
25Geddi ummii hakkunde woɓɓe gada nder almaajiri'en Yahayya e goɗɗo Yahuuduujo dow e lootam laɓɓineeki diina. 26Ɓe njahi to Yahayya, ɓe mbi'i ɗum :
— Moodibbo, neɗɗo mo ngondunoɗaa toon gaɗa maayo *Urdun, mo caaydinɗaa, kanko maa emo waɗa baptisma. Yimɓe fuu e njaha to ma'ako.
27Yahayya toontii ɓe vi'i :
— Neɗɗo waawataa heɓgo koo ɗume, sey ko Allah hokki ɗum. 28Onon e ko'e mooɗon on caaydu'en am, mi vi'ii miin naa mi *Almasiifu, ammaa mi aartii mo liloyeego. 29Kooviiɗo, kam jeyi debbo. Ammaa higoo kooviiɗo e faro ma'ako e yewanii mo. To o nanii voliinde kooviiɗo, o naney belɗum korey. Noon boo, velvelo am heevi. 30Doole o ɓesdoo, miin boo mi ustoo.
31Oon ivoyɗo gada dow, kanko woni dow koo ɗume. Ivoyɗo gada duuniyaaru, ɗum mo duuniyaaru. Kadimaa bolle ma'ako ɗum ɗe duuniyaaru. Oon ivoyɗo gada dow, kanko woni dow koo ɗume. 32Ko o yi'i e ko o nani o caaydinta, ammaa walaa jaɓeyɗo caaydaaku ma'ako. 33Jaɓɗo caaydaaku ma'ako fuu tabbitinii Allah no goongaajo. 34Mo Allah liloyi, bolle Allah o volvata, gam Allah hebbinii mo Ruhu muuɗum. 35*Baabiraawo e yiɗi *Ɓiɗɗo, faa o waɗii koo ɗume fuu nder juuɗe ma'ako. 36Goonɗinɗo Ɓiɗɗo oon heɓii yonki ɗum faa abadaa, caliiɗo jaɓgo Ɓiɗɗo oon boo heɓataa ɗum, ammaa huunƴere Allah e jooɗii dow ma'ako.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy