YouVersion Logo
Search Icon

Yh 3

3
Kuvyalika kwa lomba
1Lomba kwenze munthu mkulu wa Ayuda wa mu cipani ca Afalisi, zina yake enze Nikodimo, 2ewela kwa Yesu usiku. Ewuzya Yesu kuti, “Labi#3:2 Labi Kutanthauza kuti Asambizyi , tuziŵa kuti nimwe msambizyi ofumila kwa Mulungu, pakuti paliye munthu angatweshe kucita viziŵikilo vokanganisha vamucita mwewo, keno Mulungu alilini naye.”
3Yesu elaŵila kuti, “Cendi nulaŵilisha kuti keno munthu ovyalikalini kwa lomba, angawuwonelini Ufumu wa Mulungu.”
4Nikodimo emukonsha kuti, “Kansi munthu angatweshe kuvyalika soti tyani wakulukazya kale? Kansi akaloŵe mu mala mwa anyina kuti akavyalike ka ciŵili?”
5Yesu elaŵila kuti, “Cendi nulaŵilisha kuti keno munthu ovyalikalini mu manzi na mwa Mzimu Mtuŵa, angatweshelini kuloŵa mu Ufumu wa Mulungu. 6Covyalika mwa munthu ni muŵili tyala, koma covyalika mwa Mzimu Mtuŵa ni mzimu. 7Usakanganishiwe kuti nelaŵila kuti, ‘Munthu owamila kuvyalika soti.’ 8Mphepo yukunthila kwayupangwa, nipo ukumvwa kukuntha kwake, koma uziŵalini kwayufumila keno kwayukuya. Cimozi–mozi munthu aliyense oyvalika mwa Mzimu Mtuŵa.”
9Nikodimo ekonsha kuti, “Ivi vingacitike tyani?”
10Yesu elaŵila kuti, “Kansi wewo niwelini msambizyi woziŵika pakati pa Aisilayeli, nga umvweshalini tyani ivi? 11Cendi nulaŵilisha kuti tulaŵila vatuziŵa, nipo tucitila umboni vetiwona, koma mwewo mucetekelalini malizu ŵasu aŵa. 12Keno mucetekelalini panukuwuzyani va pano pansi, nga mukacetekele tyani nikazokuwuzyani va Kululu? 13Paliye munthu ekwela kuya Kululu, koma Mwana wa Munthu niye eseluka kufumila Kululu.
14“Ngani Mose mwecipanyikila njoka ya mkuwa pa cimuti mu cipululu mwala, mwamene soti Mwana wa Munthu azeapanyikiwe cendi, 15kuti aliyense wocetekela aŵe na moyo wosasila mwa yeve. 16Mulungu eŵatemwa ngako ŵanthu wonse ŵa pa calo ca pansi. Tetyo, eŵapa Mwana yumo yeka, kuti aliyense wocetekela mwa yeve osati atayike, koma aŵe na moyo wosasila. 17Mulungu etuma Mwana wake wala pano pansi, osati kuti azeaŵapingule, koma kuti azeŵapulumushe.
18“Munthu aliyense wocetekela mwa Mwana wala, azeapewelini mlandu, koma wosacetekela mwa yeve wapewa kale mlandu, cikomo aliyocetekele mwa Mwana yumo yeka wa Mulungu. 19Mlandu wake ni uyu: cukanga kuŵala kwiwela pano pansi, ŵanthu etemwa mfinzi, osati kuŵala kwala, cikomo vocita vawo venze viyipa. 20Aliyense ocita viyipa, otinkhana na kuŵala. Owonekelalini patuŵa, kuyopa kuti vocita vake vala vingawonekele. 21Koma ocita vocetekeleka akuza patuŵa, nipo vocita vake vuziŵika kuti wavicita mokatizyana na Mulungu.”
Yohane Mbatizi ocitila Yesu umboni ka ciŵili
22Pa vuli pake Yesu na asambili ŵake eluta ku Yudeya. Eciŵa nawo kwamene kwala pa kansita, nipo enzobatiza. 23Yohane naye soti enzobatiza ku Ainoni kufupi na Salimu, cikomo kwala kwenze manzi anyinji. Ŵanthu enzofwikako, yeve enzoŵabatiza. (24Pamene apo niye kuti Yohane enzeakaliyopozewa mu jele.)
25Asambili ayakine ŵa Yohane etatika kusushana na Muyuda muyakine pa va mwambo wotuŵisha. 26Tetyo, asambili ŵala ewela kwa Yohane nomuwuzya kuti, “Labi wonani, munthu wala enze na mwewo ku silya kwa Yolodani, yeve wemwenzocitila umboni, naye soti obatiza, nipo ŵanthu wonse owutukila kwa yeve.”
27Yohane elaŵila kuti, “Ici cungocitikalini keno Mulungu aliyocizomezye. 28Mwewo namwe nimwe mboni zangu kuti nelaŵila kuti, ‘Ninelini Mpulumushi Wolayizyiwa wala, koma nine nthumi pa nthangu pake.’ 29Wolungula niye mwine wake wa wolunguliwa. Koma muyake wa wolungula opanama pafupi, nomvwisha. Otemwa ngako akamvwa malizu ŵa wolungula wala. Cikomo ca ici newo lomba nine wotemwa ngako. 30Yeve owamila kukula, newo nikocepa.”
Yesu ofumila Kululu
31“Ofumila Kululu ali palulu pa wonse. Ofumila pano pansi ni wa pano pansi, nipo olaŵila va pano pansi. Ofumila Kululu ali palulu pa wonse cendi. 32Yeve ocitila umboni veciwona na kumvwa, koma paliye wocetekela malizu ŵake ŵala. 33Keno munthu aliyense wocetekela malizu ŵake owonesha kuti wacetekela kuti cawalaŵila Mulungu ni cendi. 34Wecituma olaŵila Malizu ŵa Mulungu, pakuti Mulungu otwala Mzimu Mtuŵa uliye mpimo. 35Mulungu Atata otemwa Mwana wake, nipo oyika vonse mu manja mwake. 36Munthu wocetekela mwa Mwana wala, ali na moyo wosasila, koma okana kucetekela mwa Mwana wala, azeawonelini moyo, Mulungu azeapitilizye kumulanga.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy