YouVersion Logo
Search Icon

A Zã Sõng 3

3
Sõasg ne a Nikodɛm
1Ned n da be n boond t'a Nikodɛm; a yʋʋr ra yii Zʋɩf rãmba sʋka la a ra yaa Farizẽ. 2A wa-la a Zezi nengẽ ne yʋngo, n yeel-ba: «Karen-saamba, tõnd miime tɩ Wẽnd n tʋm yãmb d nengẽ tɩ y wa zãms-do. Sɩda ned ba a ye ka tõe n maan wẽnd makr niyns yãmb sẽn maandã, Wẽnnaam sã n ka be ne a soab ye.» 3La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba tɩ ned sã n pa le rog yĩngr dogma, a pa tõe n yãend Wẽnd Rĩung ye.» 4La a Nikodɛm yeelame: «Sẽn lebga nin-kẽema na n le roga wãn wãna? A tõe n le kẽe a ma pʋgẽ n le rog bɩ?»
5La a Zezi leokame: «Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba, tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Vʋʋsem, a ka tõe n kẽ Wẽnd Rĩung pʋgẽ ye. 6Yĩng sẽn dogde, yaa yĩnga, la Vʋʋsem sẽn dog a soab me tara bãmb wẽnego. 7Bɩ y ra yɛɛse, m sã n yeel-y tɩ yaa modgre tɩ y le roge, yĩngr dogma. 8Sobg fõta a sẽn date, fo wʋmda a sẽn vũudi la f ka mi a sẽn yitẽ la a sẽn dabd zĩig ning ye. Yaa boto ne a Vʋʋsem sẽn dog a soaba.»
9La a Nikodɛm leok-b lame: «Dẽ yɩta a wãna?» 10A Zezi yeelame: «Yãmb yaa Israyɛl karen-saamba, n yaool n ka wʋmd rẽnna? 11Sɩd-sɩda, mam yeta yãmba, tɩ tõnd gomda d sẽn mi, la d sẽn yãe bũmb ningã kaset la d kõta. La yãmb ka reegd d kaseta ye. 12Yãmb sã n pa tẽed-ma, mam sã n togsd yãmb tẽng zug yelle, y yɩta a wãn n tẽ-ma, m sã n wa togsd yãmb yĩngr yelle? 13La ned ba a ye ka rʋ arzãna, sã n ka sẽn zĩnda arzãna n sigi: Ned Biigã. 14#Ss 21,9. Wala a Moyiiz sẽn zẽk waafa weoogẽ wã, woto me yaa modgre tɩ b zẽk Ned Biigã, 15sẽn na yɩlẽ tɩ sẽn tẽ-a bãmba, bɩ a tũ bãmb n paam vɩɩm sẽn kõn sɛ. 16Wẽnnaam sẽn nong dũniya al wʋsg yĩnga, b kõ b Bi-yende, sẽn na n yɩlẽ tɩ sẽn tẽed-b bãmba da menem ye, la b paam vɩɩm sẽn kõn sɛ. 17Wẽnnaam pa tʋm b Biiga dũniya tɩ b wa kao dũi bʋʋd ye, b tʋm-b lame tɩ dũni paam fãagre, bãmb maasem yĩnga. 18Sẽn tẽed-a bãmba, b ka bʋʋd yẽ soab bʋʋd ye; la sẽn pa tẽed-a bãmba, a bʋʋd zoe n bʋʋme, t'a pa sak n tẽ Wẽnnaam Bi-yend yʋʋr ye. 19La bũmb ninga sẽn wata ne bʋʋda la woto: Vẽenem waa dũni pʋgẽ, la ninsaalb yam kẽe lika n yɩɩd vẽenem tɩ b tʋʋma ra yaa yoodo. 20Ned ning fãa sẽn maand wẽnga, kisa vẽenem la a pa wat vẽenemẽ ye t'a tʋʋma wẽnem na n wa puki. 21La ned ninga manesem sẽn tũud sɩda, yẽ soab wata vẽenemẽ, tɩ b bãng vẽenega, t'a tʋʋma tʋma Wẽnd maasmẽ.»
A Zã yaoolem kaseto
22Dẽ poore a Zezi kẽnga Zɩɩde ne b karen-biisã la b zĩnda be ne bãmba n kõt neb soobo. 23A Zã me ra sooda neba Aeno, Salim baobgo, tɩ kooma ra yaa wʋsg beene tɩ neb wʋsg ra watẽ t'a sood-ba. 24#Mt 14,3; Mk 6,17; Lk 3,19-20. La rẽ wẽnd tɩ b ra nan pa kẽes a Zã roog ye.
Soob poorẽ no-koeemde
25La a Zã karen-biisa yika no-koeemd ne Zʋɩf a ye, sooba poorẽ. 26La b wa a Zã nengẽ n yeel-a: «Karen-saamba, dao ninga sẽn da be-b ne yãmb Zʋrdẽ kʋɩlg rʋʋnde tɩ yãmb kõ a soab kasetã, ad-y yẽ me kõta soob marsã tɩ neb fãa zoet n dabd a nengẽ.» 27La a Zã leokame: «Ned ka tõe n paam bũmb, tɩ pa yĩngr soabã n kõ-a ye. 28#Zã 1,20. Yãmb meng yaa m kaset tɩ m da yeelame: ‹Mam pa Krista ye, la b tʋma maam tɩ m deng bãmb taoore.› 29Sẽn so-a pagã, yẽ la pʋg-sɩda; la pʋg-sɩd zoa sã n yɛs n kelgdẽ, noogda a sũuri a sẽn wʋmd pʋg-sɩda koɛɛgã. Mam sũ-noog la boto, la m sũ-noog pida zãnga. 30Yaa modgre tɩ bãmb zẽke tɩ mam leb poorẽ. 31Sẽn yit-a yĩngri zʋʋga fãa; la sẽn yit-a tẽng zugu yaa tẽng zug neda, la a gomda tẽng zug yɛl bala. Sẽn yit-a yĩngri, 32yaa yẽ me sẽn yãe la a sẽn wʋm bũmb ninga kaseto la a kõta, la ned ba a ye pa reegd a kaset ye. 33La sẽn deegd-a kaseto, yẽ me maanda kaset n paas tɩ Wẽnnaam yaa sɩda. 34Wẽnnaam sẽn tʋm a soaba, togsda Wẽnnaam goama, la Wẽnnaam pa kõt yẽ soab a Vʋʋsem Sõng bilf bal ye. 35#Mt 11,27; Lk 10,22. Ba nonga Biiga, la b basa bũmb fãa bãmb nugẽ. 36Sẽn tẽed-a Biiga tara vɩɩm sẽn kõn sɛ, la sẽn pa tẽed-a Biiga, a kõn paam vɩɩm ye, yaa Wẽnnaam sũ-puur bala n paad ne-a.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy