YouVersion Logo
Search Icon

Mpiin 1

1
Uwumbɔr aah nan naan tiwan mɔmɔk pu na aabɔr
1Mpiin na Uwumbɔr nan naan kitiŋ, 2le kitiŋ aa nan kpa liker. Nnyun, ni mbɔmbɔɔn ŋmeen le nan bi ni kookoo. Uwumbɔr Aafuur Nyaan mu le nan bi nnyun ngbaan aapaacham. 3Le Uwumbɔr bui ke, “Nwiihn ŋa,” le mu ŋa.#1.3: Lik 2 Korint Yaab 4.6. 4U nan kan ke nwiihn ngbaan ŋan, le u yakr nwiihn ni mbɔmbɔɔn, 5ki yin nwiihn ke “Nwiin pu,” ki yin mbɔmbɔɔn ke “Kinyeek,” le ki nan joor ki woln kichakpiik ni. Njan aataak daal le na.
6-7Le Uwumbɔr bui ke, “Nnyun mu bi paacham ni kitiŋ na yakr.” Le mu yakr tɔb chee, le ki cha paacham ni kitiŋ aakaasisik ni. Nnyun ngbaan aah yakr nin chee na, 8le Uwumbɔr yin nima ke “Kitaapaak.” Le ni ki joor ki ki woln kichakpiik ni. Winlee daal le na.
9Uwumbɔr nan ki bui ke, “Nnyun mu bi kitiŋ pu na kpaan tɔb chee ki cha kitiŋ.” Le mu ŋa kina. 10Uwumbɔr nan yin nnyun aah kaa bi nin chee na ke “Kitiŋ,” ki yin mu aah kuun doon nin chee na ke “Nnyusakpem.” U nan kan ke ni ŋan. 11Le u bui ke, “Tisufar aabɔŋ ti lu njikaabim na, ni isui i lu ŋisubil na, ni tijikaar mɔk aabɔŋ, punn ni.” Le ni ŋa kina. 12Le tisufar ni isui mɔmɔk lu ŋisubil ni tijikaar mɔk aabɔŋ ki moo pɔr kpee. U nan kan ke ni ŋan. 13Le ni ki joor ki ki woln kichakpiik ni. Wintaa daal le na.
14Uwumbɔr nan ki bui ke, “Iwiihn nya ki li bi kitaapaak aan ki yakr nwiin pu ni kinyeek. Cha i yakr n‑yoonn, kitaak ki ti saa kitaak, ni njim ki ti saa njim, ni libiln ki ti saa libiln. 15Iwiihn ngbaan li wiin kitaapaak ki woln kitiŋ pu.” Le ni ŋa kina. 16Uwumbɔr nan naan iwiin sakpiin ilee la, nwiin li wiin nwiin pu, uŋmal li wiin kinyeek; u nan naan iŋmabi mu. 17Uwumbɔr nan di i ŋa kitaapaak aan i li wiin kitiŋ pu. 18I li bi nwiin pu ni kinyeek, ki yakr nwiihn ni mbɔmbɔɔn tɔb chee. U nan kan ke ni ŋan. 19Le ni ki joor ki ki woln kichakpiik ni. Winaa daal le na.
20Uwumbɔr nan ki bui ke, “Ijan mɔk aabɔŋ, ni tiwanfuurkaan mɔmɔk aabɔŋ naan, ki li bi nnyun ni ki li wiir. Inyoon mu mɔmɔk aabɔŋ li bi ki laani paacham.” 21Uwumbɔr nan naan ijasakpiin, ni iwaatiir, ki kpee tiwanfuurkaan mɔk aabɔŋ ki di ŋa nnyun ponn ni, ki naan inyoon aabɔŋ i li laani paacham. U nan kan ke ni ŋan. 22U nan ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki bui ke nnyun ni aawan maa, paacham mu aawan too, ki li moo pɔr kpae. 23Le ni ki joor ki ki woln kichakpiik ni. Winŋmu daal le na.
24Uwumbɔr nan ki bui ke, “Tiwakor, ni ipeel, ni tiwan ni mɔmɔk baar na, ni ye nisakpiin, ni niwaatiir na, naan ki li bi kitiŋ pu.” Le ni ŋa kina. 25Uwumbɔr nan naan tiwan ngbaan mɔmɔk, le waah nan kan nimɔk na, ni ŋan u chee.
26Uwumbɔr nan ki bui ke, “Cha ti naan binib, bi li bi ke timi na, ki li naahn timi. M ga tii bi mpɔɔn, bi li lik ijan, ni inyoon, ni ipeel, ni tiwakor, tisakpiin ni tiwaatiir mɔmɔk pu.” 27Uwumbɔr nan naan binib ki di naŋ ubaa. U nan naan uja ni upii la,#1.27: Lik Matiu 19.4; Mak 10.6. 28le ki ŋa tinyoor ŋa bi pu, le ki bui ke, “Maa, ki pɔr, aan ki gbiin kitiŋ kee pu, ki li lik kitiŋ ngbaan. Li kpa mpɔɔn ijan, ni inyoon, ni tiwan nimɔk fu ki baar kitiŋ pu na.” 29Uwumbɔr nan ki bui ke, “M di njikaabim, ni isui i lu ŋisubil na mɔmɔk ki di tii nimi, ni li ji, 30ki di mmobim ni tisufar di tii ipeel, ni tiwakor, ni tiwan nimɔk fu ki baar kitiŋ na, ni inyoon, ni li ji ki li ŋmɔ.” Le ni ŋa kina. 31Le Uwumbɔr nan lik ki kan ke waah ŋa tiwan nimɔk na ŋan pam. Le ni ki joor, ki ki woln kichakpiik ni. Winloob daal le na.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy