YouVersion Logo
Search Icon

یوحنا ۳

۳
عیسی نیقودیموسٚ اَمرأ مولاقات بوکوده
۱ مردی بو از فرقه‌یٚ فریسی، نیقودیموس نام، از حاکمأنٚ یهود. ۲ اون ایتأ شب عیسی ورجه بمو و اونَ بوگفته: «اوستاد، دأنیمی کی تو معلمی ایسی کی از خودا طرف بمویی، چونکی هیچکی نتأنه معجزاتی‌یَ کی تو انجام دیهی، انجام بده، به جز اونی کی خودا اونٚ اَمرأ ببه.»
۳ عیسی در جواب بوگفته: «آمین، آمین، ترَ گم تا کسی از نو به دونیا نأیه، نتأنه خودا پادشایی‌یَ بیدینه.»
۴ نیقودیموس اونَ بوگفته: «کسی کی پیره، چوطو تأنه دوواره به دونیا بأیه؟ آیا تأنه به خو مارٚ شکم وأگرده و دوواره به دونیا بأیه؟»
۵ عیسی جواب بده: «آمین، آمین ترَ گم تا کسی از آب و روح به دونیا نأیه، نتأنه واردٚ خودا پادشایی ببه. ۶ اونچی کی از اینسان به دونیا بأیه، جسمأنی‌یه و اونچی کی از روح به دونیا بأیه، روحانی‌یه. ۷ تعجب نوکون کی بوگفتم بأید از نو به دونیا بأیید! ۸ باد هر جایی کی بخوأیه، حرکت کونه و اونٚ صدایَ ایشنَوی، امّا نأنی کی از کویه اَیه و به کویه شه. هوطویه هر کسی کی از روح به دونیا بأیه.»
۹ نیقودیموس از اون وَورسه: «اَ چیز چوطو ممکنه؟»
۱۰ عیسی جواب بدَه: «تو ایسرائیلٚ معلمی و اَ چیزأنَ متوجه نیبی؟ ۱۱ آمین، آمین، ترَ گم اَمأن از اونچی کی دأنیم، حرف زنیم و اونچی کی بیده‌ییم، شهادت دیهیم، امّا شومأن اَمی شهادتَ قوبیل نوکونیدی. ۱۲ وختی شیمی اَمرأ درباره‌یٚ امورٚ زیمینی حرف بزم، باور نوکودیدی، چوطو باور کونیدی اگه شیمی اَمرأ از امورٚ آسمانی بگم؟ ۱۳ هیکس به آسمان بوجور نوشو، مگر اونی کی از آسمان بیجیر بمو، ینی اینسانٚ پسر. ۱۴ هوطویی کی موسی بیابانٚ میأن مارٚ مجسمه‌یَ بلندَ کوده تا مردوم بیدینید و از مرگ نجات پیدا بوکونید، هوطویی هم اینسانٚ پسر بأید بلندَ کوده ببه تا مردوم بیدینید و نجات پیدا بوکونید ۱۵ تا هر کسی کی به اون ایمأن بأوره، زندگی‌یٚ اَبدی بدأره.
۱۶ «چونکی خودا دنیایَ اونقدر محبت بوکوده کی خو یگانه پسرَ فدَه، تا هرکی به اون ایمأن بأوره هلاکَ نبه، بلکی زندگی‌یٚ اَبدی بدأره. ۱۷ چونکی خودا خو پسرَ اوسه نوکوده تا مردومٚ دنیایَ محکوم بوکونه، بلکی اوسه کوده تا توسطٚ اون نجات پیدا بوکونید.
۱۸ «هرکی به اون ایمأن دأره، محکوم نیبه، امّا هرکی به اون ایمأن نأره، از هَه الأنم محکوم بوبوسته، چونکی به خودا یگانه پسرٚ نام ایمأن نأورده. ۱۹ و محکومیت در اَنه کی نور به جهان بمو، امّا مردوم تاریکی‌یَ ویشتر از نور دوست دأشتیدی، چونکی اَشأنٚ کارأن بده. ۲۰ چونکی هر کسی بدی کونه، از نور نیفرت دأره و نورٚ طرف نأیه، مبادا اونٚ کارأن آشکارَ به و روسوا ببه. ۲۱ امّا اونی کی در راستی زندگی کونه، نورٚ طرف اَیه تا آشکارَ به، کی خو کارأنَ به یاری‌یٚ خودا انجام بده.»
یحیی خو آخرین شهادتَ درباره‌یٚ عیسی دهه
۲۲ بعد از اون، عیسی خو شاگردأنٚ اَمرأ به دیهاتٚ اطرافٚ یهودیه بوشو، اون چند روزی اویه بِیسه و مردومَ تعمید بده. ۲۳ یحیایم عِیْنونٚ میأن، نزدیکٚ سالیم، تعمید دَیی، چونکی در اویه آب زیاد بو و مردوم اَموییدی و تعمید گیفتیدی. ۲۴ اون وختی بو کی یحیی هنوز به زندان دنکفته‌بو. ۲۵ ایدفعه بینٚ یحیی شاگردأن و ایتأ یهودی، رسمٚ تطهیرٚ وستی بحثی به وجود بمو. ۲۶ پس یحیی ورجه بموییدی و اونَ بوگفتیدی: «اوستاد، اونی کی تی اَمرأ او طرفٚ رودٚ اردن ایسَه‌بو و تو درباره‌یٚ اون شهادت دَیی، الأن خودش تعمید دهه و همه اونٚ ورجه شیدی.»
۲۷ یحیی در جواب بوگفته: «هیچکی نتأنه چیزی به دس بأوره مگر اونکی از آسمان به اون عطا ببه. ۲۸ شومأن خودتأن شاهدید کی من بوگفتم کی من مسیح نی‌یم، بلکی پیشاپیشٚ اون روانه بوبوستم. ۲۹ عروس دامادٚ‌ شینه، امّا دامادٚ رِفَق کی کنار ایسه به اون گوش کونه، و از ایشنَوستنٚ دامادٚ صدا، شادی‌یٚ زیادی کونه. می شادی‌یم اَطویی تکمیلَ بوسته. ۳۰ اون بأید جلال پیدا بوکونه و من بأید کوچیکَ بم.
۳۱ «اون کی از آسمان اَیه، از همه بالاتره، امّا اونی کی از زیمین ایسه، زمینی‌یه و از چیزأنٚ زیمینی حرف زنه. اونی کی از آسمان اَیه، از همه بالاتره. ۳۲ اون از اونچی کی بیده و بیشنَوسته شهادت دهه، امّا هیچکی اونٚ شهادتَ قوبیل نوکونه. ۳۳ کسی کی اونٚ شهادتَ قوبیل بوکونه، بر راستی‌یٚ خودا مُهرٚ تأیید بزه. ۳۴ چون اونی‌یَ کی خودا اوسه کوده، خودا کلامَ بیان کونه، چون خودا خو روحَ به یک میزان عطا نوکونه. ۳۵ پئر، پسرَ محبت کونه و همه چیزَ به اون بیسپرده. ۳۶ اونی کی به پسر ایمأن دأره زندگی‌یٚ اَبدی دأره، امّا اونی کی از پسر ایطاعت نوکونه، زندگی‌یٚ اَبدی‌یَ نیدینه، بلکی زیرٚ غضبه خودا مأنه.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy