YouVersion Logo
Search Icon

ܓܠܝܢܐ 1:5-14

ܓܠܝܢܐ 1:5-14 AII

ܘܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܚܙܹܐ ܠܝܼ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܘܹܗ ܘܡ̣ܢ ܠܒܵܬܪܹܗ ܘܚܬܝܼܡܵܐ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܚܵܬܡܹ̈ܐ.ܘܚܙܹܐ ܠܝܼ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ”ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܚܫܝܼܚܵܐ ܕܦܵܬܹܚ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܘܫܵܪܹܐ ܠܚܵܬܡܹ̈ܐ ܕܝܼܹܗ؟“ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܚܲܕ، ܠܵܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܠܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܪܥܵܐ، ܠܵܐ ܡܨܹܐ ܠܹܗ ܕܦܵܬܹܚ ܗܘܵܐ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܲܢ ܕܚܵܐܹܪ ܗܘܵܐ ܒܝܼܹܗ.ܘܒܟܹܐ ܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܡܫ݇ܟ̰ܝܼܚ ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܕܚܵܫܹܚ ܗܘܵܐ ܠܸܦܬܵܚܵܐ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܲܢ ܠܸܚܝܵܪܵܐ ܒܝܼܹܗ.ܗ̇ܝܓܵܗ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ: ”ܠܵܐ ܒܵܟܹܝܬ، ܗܵܐ، ܓ݂ܠܝܼܒ ܠܹܗ ܐܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܥܸܩܪܵܐ ܕܕܵܘܝܼܕ. ܗ̇ܘ ܡܵܨܹܐ ܦܵܬܹܚ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܘܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܚܵܬܡܹ̈ܐ ܕܝܼܹܗ.“ܘܚܙܹܐ ܠܝܼ، ܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܕܬܪܘܿܢܘܿܣ ܘܕܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܒܹܝܦܲܠܓܵܐ ܕܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܟܸܠܝܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܦܪܝܼܡܵܐ. ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܫܒܲܥ ܩܲܪ̈݇ܢܵܢܹܐ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܫܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܘܼܕܪܹܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܬܪܘܿܢܘܿܣ.ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܥܸܣܪܝܼ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܢܦܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡ ܦܹܐܪܵܐ. ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܩܝܼܬܵܪܵܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܡܸܠܝܹܐ ܒܸܣܡܵܐ، ܕܝܼܢܵܐ ܨܠܵܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ.ܘܫܲܒܘܼܚܹܐ ܝܗܘܵܘ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵ‌ܐ ܚܲܕܬܵ‌ܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ܐܲܢ݇ܬ ܝܼܘܸܬ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܟܬܵܒ݂ܵܐ ܘܠܸܦܬܵܚܵܐ ܠܚܵܬܡܘܼ̈ܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫ ܠܘܼܟ݂ ܦܪܝܼܡܵܐ، ܘܩܵܡ ܙܵܒ݂ܢܹܬ ܒܕܸܡܘܼܟ݂ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܲܒ݂ܛܵܐ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ، ܘܛܵܝܸܦܵܐ، ܘܐܘܼܡܬܵ‌ܐ. ܘܥܒ݂ܝܼܕܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܘܟܵܗ̈ܢܹܐ ܠܐܲܠܵܗܲܢ، ܘܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܚܝܼܪܝܼ ܘܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܠܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ ܕܬܪܘܿܢܘܿܣ ܘܕܚܲܝܘܵܬܹ̈‌ܐ ܘܕܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ. ܡܸܢܝܵܢܵܝܗ‌ܝ ܪܸܒܘܼ ܪܸ̈ܒܘܵܬܹ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ،ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܹܐܪܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܦܪܝܼܡܵܐ، ܕܩܲܒܸܠ ܚܲܝܠܵܐ ܘܥܘܼܬܪܵܐ ܘܚܸܟ݂ܡܬܵ‌ܐ ܘܪܲܒܘܼܬܵ‌ܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ ܘܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ. ܘܟܠ ܒܪܝܼܬܵ‌ܐ ܕܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܠܬܸܚܬ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܓܵܘ ܝܵܡܵܐ، ܘܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ، ܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܒܹܐܡܵܪܵܐ: ܒܘܼܪܟܬܵ‌ܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܼܠܹܗ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܬܪܘܿܢܘܿܣ، ܘܠܦܹܐܪܵܐ، ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܘܐܲܪܒܲܥ ܚܲܝܘܵܬܹ̈‌ܐ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ: ”ܐܵܡܹܝܢ.“ ܘܢܦܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܚܘܵܪ̈ܕܸܩܢܹܐ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;