YouVersion Logo
Search Icon

ܡܙܡܘܪܐ 1:6-10

ܡܙܡܘܪܐ 1:6-10 AII

ܒܟܲܪܒܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܡܲܢܟܸܣܸܬ ܠܝܼ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܘܒܚܸܡܬܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܥܠܡܸܬ ܠܝܼ. ܪܲܚܸܡ ܥܲܠܝܼ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܟܪܝܼܗܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ، ܒܲܣܸܡ ܠܝܼ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܪܓܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܝܼ. ܘܓܵܢܝܼ ܪܓܝܼܕܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ. ܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ؟ ܕܘܼܪ، ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ، ܦܲܨܝܼ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܝܼ، ܦܲܪܸܩ ܠܝܼ ܒܘܼܬ ܛܲܝܒܘܼܬܘܼܟ݂. ܒܗ̇ܝ ܕܠܲܝܬ ܓܵܘ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܕܟ݂ܵܪܘܼܟ݂، ܒܫܝܘܿܠ ܡܵܢܝܼ ܒܸܬ ܫܲܒܸܚ ܠܘܼܟ݂؟ ܟܟ̰ܝܼܚ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܢܲܚܬ‌ܝܼ، ܟܹܐ ܡܲܣܚܹܝܢ ܫܘܝܼܬ‌ܝܼ ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ، ܒܕܸܡܥܝܼ̈ ܕܘܼܟܵܐ ܕܕܡܵܟ݂ܬ‌ܝܼ ܟܹܐ ܡܲܬܪܹܝܢ. ܡ̣ܢ ܚܲܫܵܐ ܢܘܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܥܲܝܢܝܼ̈، ܚܒܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܬܵ‌ܐ ܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܝܼ̈. ܪܚܘܿܩܘܼܢ ܡܸܢܝܼ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܦܵܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟ݂ܝܝܼ. ܫܡܝܼܥܘܼܗ̇ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܦܲܪܦܲܠܬ‌ܝܼ، ܒܸܬ ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܨܠܘܿܬ‌ܝܼ. ܒܸܬ ܢܵܟ݂ܦܝܼ ܘܪܵܓܕܝܼ ܪܵܒܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܕܸܫ̃ܡܸܢܝܼ̈، ܒܸܬ ܕܵܝܪܝܼ ܘܒܸܬ ܢܵܟ݂ܦܝܼ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy