Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Somali - Soomaali

Read this version Download the Bible App now