Iosua 15 BDC [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
15
Ţinutul seminţiei lui Iuda
1Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul#Num. 34:3. Edomului până la pustia#Num. 33:36. Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi. 2Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi. 3Ieşea spre miazăzi de suişul#Num. 34:4. Acrabim, trecea prin Ţin şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar şi se întorcea la Carcaa; 4trecea apoi prin Aţmon#Num. 34:5., mergea până la pârâul Egiptului şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi. 5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.
Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. 6Suia spre Bet-Hogla#Cap. 18:19., trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba şi se ridica până la piatra lui Bohan#Cap. 18:17., fiul lui Ruben; 7suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor#Cap. 7:26., şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş şi mergea până la#2 Sam. 17:17. 1 Împ. 1:9. En-Roguel. 8Suia de acolo prin valea Ben-Hinom#Cap. 18:16. 2 Împ. 23:10. Ier. 19:2,6., înspre miazăzi de Iebus#Cap. 18:28. Jud. 1:21; 19:10., care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus şi la capătul văii refaimiţilor#Cap. 18:16. la miazănoapte. 9Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor#Cap. 18:15. Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala#1 Cron. 13:6., sau Chiriat-Iearim#Jud. 18:12.. 10Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Şemeş şi trecea prin Timna#Gen. 38:18. Jud. 14:1.. 11Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului#Cap. 19:43., se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare. 12Hotarul de apus era Marea cea Mare#Vers. 47. Num. 34:6,7. şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Caleb ia Hebronul şi Debirul
13Lui Caleb#Cap. 14:13., fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba#Cap. 14:15. era tatăl lui Anac. 14Caleb a izgonit de acolo pe cei#Jud. 1:10,20. trei fii ai lui Anac: Şeşai#Num. 13:22., Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac. 15De acolo#Cap. 10:38. Jud. 1:11. s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 16Caleb#Jud. 1:12. a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.” 17Otniel#Jud. 1:13; 3:9., fiul lui#Num. 32:12. Cap. 14:6. Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 18După#Jud. 1:14. ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât#Gen. 24:64. 1 Sam. 25:23. de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 19Ea a răspuns: „Fă-mi un dar#Gen. 33:11., căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos. 20Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
Cetăţile din ţinutul Iuda
21Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur, 22China, Dimona, Adada, 23Chedeş, Haţor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor, 26Amam, Şema, Molada, 27Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet, 28Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia, 29Baala, Iim, Aţem, 30Eltolad, Chesil, Horma, 31Ţiclag#1 Sam. 27:6., Madmana, Sansana, 32Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor. 33În câmpie: Eştaol#Num. 13:23., Ţorea, Aşna, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca, 36Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor. 37Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad, 38Dilean, Miţpe, Iocteel#2 Împ. 14:7., 39Lachis, Boţcat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitliş, 41Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor. 42Libna, Eter, Aşan, 43Iiftah, Aşna, Neţib, 44Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor. 45Ecron, cetăţile şi satele lui; 46de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor, 47Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului#Vers. 4. şi la Marea#Num. 34:6. cea Mare, care slujeşte ca hotar. 48În munte: Şamir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul, 50Anab, Eştemo, Anim, 51Gosen#Cap. 10:41; 11:16., Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor. 52Arab, Duma, Eşean, 53Janum, Bet-Tapuah, Afeca, 54Humta, Chiriat-Arba#Vers. 13. Cap. 14:15., care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor. 55Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Iizreel, Iocdeam, Zanoah, 57Cain, Ghibea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor. 58Halhul, Bet-Ţur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor. 60Chiriat-Baal#Cap. 18:14., care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor. 61În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca, 62Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor. 63Fiii lui Iuda#Jud. 1:8,21. 2 Sam. 5:6. n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii#Jud. 1:21. au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.