Ioan 19 BDC [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
19
Isus este dat în mâinile iudeilor
1Atunci#Mat. 20:19; 27:26. Marcu 15:15. Luca 18:33., Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. 2Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. 3Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme. 4Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca#Cap. 18:38. Vers. 6. să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.” 5Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat. 6Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis#Fapte 3:13. Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.” 7Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege#Lev. 24:16., şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a#Mat. 26:65. Cap. 5:18; 10:33. făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” 8Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. 9A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus: „De unde eşti Tu?” Dar#Is. 53:7. Mat. 27:12,14. Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul!” 11„N-ai#Luca 22:53. Cap. 7:30. avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” 12De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă#Luca 23:2. dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine#Fapte 17:7. se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.” 13Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreieşte, „Gabata”. 14Era#Mat. 27:62. ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem#Gen. 49:10. alt împărat decât pe Cezarul!” 16Atunci#Mat. 27:26,31. Marcu 15:15. Luca 23:25., L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească.
Răstignirea
17Isus, ducându-Şi#Mat. 27:31,33. Marcu 15:21,22. Luca 23:26,33. crucea, a#Num. 15:36. Evr. 13:12. ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. 18Acolo a fost răstignit şi, împreună cu El, au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte şi altul de alta, iar Isus la mijloc. 19Pilat#Mat. 27:37. Marcu 15:26. Luca 23:38. a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”. 20Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte. 21Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’22„Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. 23Ostaşii#Mat. 27:35. Marcu 15:24. Luca 23:34., după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. 24Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Şi-au împărţit#Ps. 22:18. hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii. 25Lângă#Mat. 27:55. Marcu 15:40. Luca 23:49. crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa#Luca 24:18., şi Maria Magdalena. 26Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe#Cap. 13:23; 20:2; 21:7,20,24. ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie#Cap. 2:4., iată fiul tău!” 27Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă#Cap. 1:11; 16:32.. 28După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca#Ps. 69:21. să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” 29Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus#Mat. 27:48. într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură. 30Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a#Cap. 17:4. isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.
Moartea lui Isus dovedită
31De frică să#Marcu 15:42. Deut. 21:23. nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci#Vers. 42. era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce. 32Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, 34ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a#1 Ioan 5:6,8. ieşit din ea sânge şi apă. 35Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. 36Aceste lucruri s-au întâmplat ca#Exod 12:46. Num. 9:12. Ps. 34:20. să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.” 37Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor#Ps. 22:16,17. Zah. 12:10. Apoc. 1:7. vedea pe cine au străpuns.”
Îngroparea lui Isus
38După#Mat. 27:57. Marcu 15:42. Luca 23:50. aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de#Cap. 9:22; 12:42. frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci şi a luat trupul lui Isus. 39Nicodim#Cap. 3:1,2; 7:50., care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe. 40Au luat deci trupul lui Isus şi l-au#Fapte 5:6. înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. 41În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42Din#Is. 53:9. pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că#Vers. 31. mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.