1
Ragu ondo' mampakaayag
1Paat ra talimpuun i, ra kalo poyo nabingkal tana' ti, mokoondo' noyo Ragu. Ragu no soroi ri Aki Kapuuno' am Io ti niayuk nogondo' ri Aki Kapuuno'. 2Intor noyo ra talimpuun i soroi Io ri Aki Kapuuno'. 3Mansail Riso ngaangai' inangun ri Aki Kapuuno', am kolondo' rondo' pana nasauk ru kalio Io. 4Ragu ti noyo puun ru ngaangai' kaayagan,#Ragu ti noyo puun ru ngaangai' kaayagan; kaapoam: Ngaangai' ondo' sinauk maayag nga sumimpung ra Ragu. am kaayagan ti mampakasinda ra ulun. 5Sinda no mampakatawang ra kalandaman, am kalandaman no kalo makapampalasa' ra sinda no.
6Am mokoondo' sangulun sinusub ri Aki Kapuuno', inggalan nano i Juanis. 7Io ti minatong mampabala' ra sinda no ra ulun, koson ngaangai' ulun mangintopot ra pambalaan nano. 8Io ti sala' ka sinda no, kaa' mampabala' io ayuk ra sinda no. 9Am sinda tojojo no, ondo' mampakasinda ra ngaangai' ulun, matong ra tana' ti.
10Ragu no soroi noyo ra tana' ti, am kabalu' pana tana' ti inangun mansail Riso, kalo nauligan Io ru ulun ru tana' ti. 11Minatong Io ra intok Nano galama', kaa' bulu Nano galama' kalo nangapu Riso. 12Kaa' osoi ak mangapu Riso, ioginio mangintopot Riso, pasaukon No ilo ra anak ri Aki Kapuuno'. 13Sala' ka pasaukon ilo ra anak ri Aki Kapuuno' nga inanak ilo noyo ru ulun, kaa' i Aki Kapuuno' galama' mampasauk risilo ra anak No rano.
14Ragu no nasauk ra ulun am minayan Io ritakau. Nakito takau noyo ra Io matulai tojojo, nga Io no rorondo' Anak Langkuir ri Ama'. Mansail Riso i Aki Kapuuno' galama' am togom Nano pinakito ritakau.#Mansail Riso i Aki Kapuuno' galama' am togom Nano pinakito ritakau; Harfiah: nototop ra togom tinaakan am katapatan.
15Kosongowo' ri Juanis nampaintutun Riso, kon no, “Io no kon kuli ra, ‘Tumauli Io raki' kaa' maatang Io toojo intor raki', nga soroi Io noyo ra aku kalo poyo inanak.’ ”
16Nga ra togom No ra maayo no, kalo lumonggo' Io mamarakat ritakau. 17Mansail ra nabi' Musa', pinataak ri Aki Kapuuno' ritakau Ukum ri Musa', kaa' mansail ri Jisus Kristus, pinakito ri Aki Kapuuno' ritakau togom am pampagagayaan Nano. 18Kolondo' sangulun pana nakakito ri Aki Kapuuno'. Kaa' Anak Langkuir ri Ama' ayuk, ondo' mogondo' Riso am rondo' guang Riso, Io nampaintalang ri Aki Kapuuno'.
Kaintutunan ri Juanis Mampariu'
(Mat. 3.1--12; Mrk. 1.1--8; Luk. 3.1--18)
19Tingganai ru ulun Jaudi rano giu' ra Jirusalim nanusub ra imam Jaudi am ulun papag ru Liwi rali, mongoi pangkuot ri Juanis, “Osoi kou?”
20Kaa' inali' ri Juanis, kon no, “Sala' ka aku Mamamayag ondo' sinusub ri Aki Kapuuno' i.”#Mamamayag ondo' sinusub ri Aki Kapuuno'; Harfiah: Mesias.
21Ginio ra pangkuot ilo, “Koson poyo ragino, osoi kou guat? Nabi' Ilia kia?”
Taam i Juanis, “Sala'.”
Pangkuot ilo poyo, “Nabi' binantu' i#Nabi' binantu' i: Io ondo' lansanin rumatong mampabala' ra ratangan ru Mamamayag. kia?”
Taam io, “Sala'.”
22Indagu ilo, “Balai' akai, osoi kou! Nga musiti' mai balain ondo' nanusub ramon rali. Osoi kou kia rokoon mu?”
23Taam i Juanis, “Aku noyo ondo' kon ru nabi' Jisaya,
‘Makaulun mampipiau giu' ra intok masiluk:
Baniso' noyo ralan ru Tuhan!’ ”
24Mokoondo' intor risilo ti sinusub ru ulun tayar Parisi. 25Ginio ra pangkuot ilo ri Juanis, “Amun sala' ka okou Mamamayag ondo' sinusub ri Aki Kapuuno', kaapoam i Ilia, kaapoam Nabi' binantu' i, kua pampariu' kou ra ulun?”
26Taam i Juanis, “Aku mampariu' ra timug ayuk, kaa' giti ra taatanga' min mokoondo' poyo sangulun ondo' kalo mauligan min. 27Makatauli Io raki', kaa' mamugal ra kaputan ru kasut Nano pana kalo maaya' aku.”
28Ngaangai' no nasauk giu' ra pamagunan Bitania, tampilon ra sirangon ru Sungoi Jordan, intok nampariwan ri Juanis ra ulun.
Anak Domba ri Aki Kapuuno'
29Io suabon ragili, nakito ri Juanis i Jisus minatong riso, am indagu io, “Ilai' min, gitio noyo Anak Domba ri Aki Kapuuno' ondo' mamuso ra tula ru ulun ru tana' ti! 30Io no kon kuli ra, ‘Tumauli Io raki', kaa' maatang Io toojo intor raki', nga soroi Io no ra aku kalo poyo inanak.’ 31Ragili, kalo nakatutun aku osoi Io ti, kaa' koson mampaintutun Riso ramuyun, ulun Israil, minatong aku mampariu' ramuyun ra timug.”
32Nampaintutun poyo i Juanis, kon no, “Nakito ku Ambiluo ri Aki Kapuuno'#Ambiluo ri Aki Kapuuno'; Harfiah: Ambiluo Matulai. timinuun Riso koson ra susuit asang intor ra limbowon, am siminoroi Riso. 33Ragili, kalo nakatutun aku osoi Io ti. Kaa' i Aki Kapuuno' ondo' nanusub raki' mampariu' ra timug no minindagu raki', kon no, ‘Makito mu Ambiluo ri Aki Kapuuno' tumuun ra sangulun am sumoroi riso. Ulun raginio noyo ondo' mampariu' ramuyun ra Ambiluo ri Aki Kapuuno'.’ 34Am aku galama' nakakito ra nasauk ti, ginio ra mampaintutun aku toojo ramuyun: Gitio noyo Anak ri Aki Kapuuno'.”
Maamaya' kasaa' ri Jisus rano
35Io suabon, minigor i Juanis nabaya' ra ruo ngaulun maamaya' nali ra giu' i poyo. 36Kakito no ra i Jisus nansail, indagu io, “Ilai', ginio noyo Anak Domba ri Aki Kapuuno'!”
37Korongog ru ruo ngaulun maamaya' ri Juanis ragu nali, bagu ugar ilo ruo baya' ri Jisus. 38Pangkaili i Jisus am kakito No ra siminunu' ilo Riso bagu kuati' No ilo, “Atan uyumon min?”
Taam ilo, “Rabbi, ati inayanan Mu?” (‘Rabbi’, arati' no ‘mangingila'.’)
39Indagu i Jisus, “Ibok, ongoyo' min ilai'.” (Paat ragili olo-olo' jam kaapat ra io mamai'.) Bagu baya' ilo Riso am kakito nilo intok Nali, soroi ilo ra giu' i orou raginio.
40Sangulun intor ra ruo ngaulun ti, ondo' nokorongog ra rinagu ri Juanis am baya' ri Jisus, io ti am i Andrias, pagaka' ri Simon Pitrus. 41Ginio ra ongoi i Andrias tuum ri Simon ra mataki' am indagu io riso, “Natuum mai noyo Mesias.” (Arati' no ‘Mamamayag ondo' sinusub ri Aki Kapuuno'.’) 42Ibito' no bo i Simon ri Jisus.
Tantangi' ri Jisus i Simon, am indagu, “Inggalan mu i Simon anak ri Juanis, kaa' piawon kou poyo ri Kaipas.” (Kaipas nogondo' ra Pitrus, arati' nano ‘bulur batu.’)
Piniau ri Jisus i Pilipus am i Natanil
43Io suabon, nangaru' i Jisus mongoi ra libung ru Galilia. Natuum No i Pilipus am indagu Io riso, “Baya' no Raki'!” (44Intor i Pilipus ra pekan Bitsaida, io no pamagunan ri Andrias am i Pitrus.) 45Katuum ri Pilipus i Natanil am indagu io riso, “Natuum mai noyo Io ondo' binatikan ri Musa' ra Ukum am kon ru Nabi' rali. Io no i Jisus anak ri Jusup intor ra Najarit.”
46Kaa' taam ri Natanil, “Kolondo' lair moonsoi matong intor ra Najarit.”
Indagu bo i Pilipus, “Ibok, ongoyo' ilai'.”
47Kakito ri Jisus i Natanil matong Riso, indagu Io, “Gitio noyo sangulun bulu ru Israil ra motopot; ulun ti mabanis guang.”
48Pangkuot i Natanil Riso, “Ati kulaan Okou nakaulig raki'?”
Taam i Jisus, “Kalo poyo piniau kou ri Pilipus, nakakito Aku no rirun siminindung ra puun ru ara no.”
49Indagu i Natanil, “Mangingila', Okou no Anak ri Aki Kapuuno' am raja' ru ulun Israil!”
50Indagu i Jisus, “Nangintopot kono kia nga minindagu Aku ra nakakito Aku rirun siminindung ra puun ru ara i? Mulu' poyo ra makakito kou ra baal maayo poyo intor ragitio.” 51Indagu poyo i Jisus risilo, “Balain takamin tojojo: makito min suruga' pabulowo am masundu ri Aki Kapuuno' rano magaloi am tumuun mongoi ra Anak ru Ulun.”
Loading reference in secondary version...