2
Ang Kasal sa Cana
1Paglabay sa duha ka adlaw, may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Anaa didto ang inahan ni Jesus. 2Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga sumusunod. 3Ug nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kombira. Busa miingon ang inahan ni Jesus kaniya, 4Mitubag si Jesus, 5Giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon,
6May tulumanon ang mga Judio nga manghugas sa dili pa mokaon. Busa may unom didto ka tadyawng bato, ug ang matag usa masudlan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. 7Miingon si Jesus sa mga sulugoon, Busa gipuno nila kini. 8Pagkahuman, miingon si Jesus kanila, Busa nagkabo sila ug gidala didto sa nagadumala, 9ug gitilawan dayon sa nagadumala ang tubig nga nahimo nang bino. Wala siya mahibalo kon asa gikan ang bino apan nakahibalo ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang pamanhonon 10ug giingnan,
11Kini nga panghitabo sa Cana sa probinsya saGalilea mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo gipakita niya ang iyang gahom, ug mituo ang iyang mga sumusunod.
12Human sa kasal, miadto sa Capernaum si Jesus kauban ang iyang inahan, mga igsoon nga lalaki, ug mga sumusunod, ug nagpabilin sila didto sa pipila ka adlaw.
Misulod si Jesus sa Templo
(Mt. 21:12-13; Mc. 11:15-17; Lu. 19:45-46)
13Hapit na ang pista sa mga Judio nga gitawag nga Pista sa Paglabay sa Anghel. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. 14add Didto sa templo nakita niya nga may namaligya ug ighahalad nga mga baka, mga karnero ug mga salampati. Aduna usay mga tawo didto nga nagapang-ilis ug kuwarta diha sa ilang mga lamisa. 15Busa naghimo siya ug latigo nga pisi. Ug unya gipang-abog niya ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilabay niya ang mga kuwarta sa mga nang-ilis ug kuwarta ug gipanglintuwad usab ang ilang mga lamisa. 16Miingon siya sa mga nagbaligya ug salampati, 17Niining iyang gihimo, nahinumdoman sa iyang mga sumusunod ang nahisulat nga nagaingon, + 2:17 Tan-awa usab ang Salmo 69:9.
18Tungod sa iyang gihimo, gipangutana siya sa mga tigdumala sa mga Judio, 19Gitubag sila ni Jesus, 20Miingon sila, 21Apan ang gihisgotan ni Jesus nga templo mao ang iyang lawas. 22Busa sa dihang nabanhaw siya, nahinumdoman sa iyang mga sumusunod kining iyang gisulti. Ug mituo sila sa gipanagnasa Kasulatan ug sa iyang giingon mahitungod sa iyang pagkabanhaw.
Nahibalo si Jesus kon Unsa ang Sulod sa Kasingkasing sa Tanan nga mga Tawo
23Samtang didto si Jesus sa Jerusalem, sa panahon sa Pista sa Paglabay sa Anghel, daghan ang nakakita sa mga milagro nga iyang gipanghimo ug daghan kanila ang mituo kaniya. 24Apan wala mosalig si Jesus sa ilang pagtuo kaniya kay nahibalo man siya sa tanang tawo. 25Dili na kinahanglan nga sultihan pa siya mahitungod sa mga tawo, kay nahibalo na siyang daan kon unsa gayod ang anaa sa sulod sa ilang kasingkasing.
Loading reference in secondary version...

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.