1
Ang Maayong Balita
Bahin Kang Jesu-Cristo Sumala Kang
Ang Pulong nga Naghatag ug Kinabuhi
1Sukad pa kaniadto, + 1:1 Sukad pa kaniadto: o kaha,Sa wala pa gimugna ang kalibotan.anaa na ang gitawag nga Pulong. Ang Pulong kauban na sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. 2Sukad pa gayod kaniadto ang Pulong kauban na sa Dios. 3Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang, ug wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya. 4Ang Pulong mao ang gigikanan sa kinabuhi. Ug kini nga kinabuhi sama sa suga kay mao kini ang nagalamdag sa hunahuna sa mga tawo. 5Kini nga suga mao ang iwag diha sa kangitngit, + 1:5a kangitngit: buot ipasabot,kalibotan nga nangitngitan tungod sa sala.ug ang iyang kahayag wala mapildi + 1:5b wala mapildi sa kangitngit: o,wala masabti sa mga anaa sa kangitngit. sa kangitngit.
6Karon, adunay tawo nga gipadala sa Dios. Ang iyang ngalan mao si Juan. 7Gipadala siya sa Dios sa pagsugilon kon kinsa ang suga, aron pinaagi sa iyang pagsugilon makatuo ang tanang katawhan. 8Dili si Juan ang suga, apan mianhi siya sa pagsugilon kon kinsa ang suga. 9Si Jesu-Cristo mao ang tinuod nga suga nga mianhi dinhi sa kalibotan ug naglamdag sa hunahuna sa tanan nga katawhan. 10Mianhi siya sa kalibotan, apan bisan ug gihimo ang kalibotan pinaagi kaniya, ang mga tawo sa kalibotan wala moila kaniya. 11Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan,f + 1:11 kaugalingong katawhan: buot ipasabot,mga Judio. apan ang kadaghanan kanila wala modawat kaniya. 12Apan si bisan kinsa nga midawat ug mituo kaniya gihatagan niya ug katungod nga mahimong anak sa Dios. 13Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatawo o kaha sa kabubut-on sa tawo, kondili pinaagi sa kabubut-on sa Dios.
14Ang Pulong nagpakatawo ug nakig-uban kanato. Nakita namo ang iyang kadungganan ingon nga bugtong Anak sa Amahan. Maluloy-on gayod siya ug pulos kamatuoran ang iyang gipanulti.
15Nagpamatuod si Juan mahitungod kaniya. Nag-ingon siya,
16Tungod sa dako nga kalooy ni Jesu-Cristo walay puas ang iyang pagpanalangin kanatong tanan. 17Ang Kasugoan gihatag sa Dios kanato pinaagi kang Moises, apan ang kalooy ug ang kamatuoran miabot kanato pinaagi kang Jesu-Cristo. 18Wala gayoy tawo nga nakakita sa Dios nga Amahan.Apan gipaila siya kanato sa bugtong Anak nga Dios nga kauban kanunay sa Amahan. + 1:18 kauban kanunay sa Amahan: o,gihigugma sa Amahan; sa literal,anaa sa dughan sa Amahan.
Ang Mensahe ni Juan nga Tigbautismo
(Mt. 3:1-12; Mc. 1:1-8; Lu. 3:1-18)
19Gisugo sa mga tigdumala sa mgaJudio sa Jerusalem ang mga pari ug ang mga katabang sa mga pari sa templo + 1:19 mga katabang sa mga pari sa templo: nga mao ang mga Levita, nga mga kaliwat ni Levi. nga adtoon si Juan ug pangutan-on kon kinsa gayod siya. 20Gisultihan sila ni Juan sa walay lipodlipod, 21Nangutana sila, Mitubag si Juan, Busa miingon sila pag-usab, Apan mitubag pag-usab si Juan nga dili siya mao ang Propeta nga ilang ginaingon. 22Busa miingon sila, 23Mitubag si Juan,
24Ang mga nagsugo niadtong mga tawo nga miadto kang Juan mao ang mga Pariseo. 25Gipangutana nila pag-usab si Juan. 26Mitubag si Juan, 27Siya ang akong giingon ngamoabot sunod kanako, apan dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon." + 1:27 dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon: Sa literal,dili gani ako takos sa paghubad sa iyang sandalyas.
28Nahitabo kini sa Betania, tabok sa Suba sa Jordan, diin nangbautismo si Juan.
Ang Nating Karnero sa Dios
29Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong kaniya. Miingon dayon si Juan, 30Siya mao ang akong giingon nga moabot sunod kanako, apan mas labaw pa siya kay kanako, kay sa wala pa ako matawo, anaa na siyang daan. 31Kaniadto bisan gani ako wala makaila kon kinsa gayod siya. Apan mianhi ako dinhi nga nangbautismo pinaagi sa tubig aron ipaila siya sa mga taga-Israel. 32Nagapamatuod ako nga nakita ko ang Espiritu Santo nga mikunsad kaniya gikan sa langit sama sa salampati ug nagpabilin diha kaniya. 33Kaniadto bisan gani ako wala makaila kon kinsa gayod siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako nga mangbautismo pinaagi sa tubig nag-ingon nang daan kanako nga kon makita ko na gani ang Espiritu Santo nga mokunsad ug magpabilin sa usa ka tawo, kana nga tawo mao ang mangbautismo pinaagi sa Espiritu Santo. 34Ug kana nakita ko gayod. Busa napamatud-an ko gayod nga siya mao ang Anak sa Dios."
Ang Unang mga Sumusunod ni Jesus
35Pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha sa iyang mga sumusunod. 36Sa pagkakita niya kang Jesus nga miagi, miingon siya, 37Sa pagkadungog niadto sa duha niya ka sumusunod, misunod dayon sila kang Jesus. 38Paglingi ni Jesus, nakita niya sila nga nagasunod. Busa nangutana siya, Mitubag sila, (Ang buot ipasabot sa Rabbi, ) 39Miingon siya, Busa miuban sila ug nakita nila ang iyang gipuy-an. Mga alas kwatro na kadto sa hapon, busa nagpabilin na lang sila didto hangtod sa buntag. 40Ang usa sa duha nga nakadungog sa giingon ni Juan ug misunod kang Jesus mao si Andres nga igsoon ni Simon Pedro. 41add Pagkabuntag, gipangita dayon niya ang iyang igsoon nga si Simon ug gisultihan niya nga nakita nila ang Mesiyas. (Ang buot ipasabot sa Mesiyas ) 42Ug gidala niya si Simon kang Jesus. Pag-abot nila kang Jesus, gitutokan ni Jesus si Simon ug giingnan, (Ang Cefas sama usab sa ngalan nga Pedro nga ang buot ipasabot )
Gitawag ni Jesus si Felipe ug si Natanael
43Pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus nga moadto sa probinsya saGalilea. Pag-abot niya didto, nakita niya si Felipe ug iya kining giingnan, 44(Kini si Felipe taga-Betsaida. + 1:44 Betsaida: usa ka lugar sa probinsya sa Galilea. Taga-didto usab si Andres ug si Pedro.) 45Ug gipangita ni Felipe si Natanael. Ug sa dihang nakita na niya, iya kining giingnan, 46Miingon si Natanael, Mitubag si Felipe,
47Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, 48Nangutana si Natanael kaniya, Gitubag siya ni Jesus, 49Busa miingon si Natanael, tinuod gayod nga ikaw ang Anak sa Dios! Ikaw ang hari sa Israel. 50Unya miingon si Jesus kaniya, 51Ug miingon pa gayod si Jesus kaniya,
Loading reference in secondary version...

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.