Parallel
5
Die nageslag van Adam oor Set tot op Noag
1Hier volg die geslagsregister van Adam.
Toe God die mense geskep het, het Hy hulle gemaak as beeld van Homself. 2Man en vrou het Hy hulle geskep en Hy het hulle geseën en hulle “mens” genoem toe hulle geskep is.
3Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hyself. Adam het hom Set genoem. 4Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. 5Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het.
6Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. 7Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 8Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het.
9Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. 10Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 11Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het.
12Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. 13Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 14Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het.
15Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered. 16Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 17Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het.
18Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henog. 19Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 20Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het.
21Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Metusalag. 22Henog het na die geboorte van Metusalag nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. 23Henog se ouderdom was dus 365 jaar. 24Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na Hom toe weggeneem.
25Toe Metusalag 187 was, het hy die vader geword van Lameg. 26Metusalag het na die geboorte van Lameg nog 782 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. 27Metusalag was dus 969 jaar toe hy gesterf het.
28Toe Lameg 182 was, het hy die vader geword van 'n seun. 29Hy het die seun Noag#Die naam Noag herinner aan die Hebreeuse woord wat hier met “opbeur” vertaal is. genoem, “want,” het hy gesê, “hierdie seun sal ons opbeur in die harde werk met ons hande en in ons swaarkry op die grond wat deur die Here vervloek is.”
30Lameg het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. 31Lameg was dus 777 jaar toe hy gesterf het.
32Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet.