Parallel
36
Die familiegeskiedenis van Esau
(Vgl. 1 Kron. 1:35-37)
1Hier volg besonderhede uit die familiegeskiedenis van Esau, dit is Edom.
2Esau het getrou met Kanaänitiese meisies: met Ada dogter van Elon, 'n Hetiet, met Oholibama dogter van Ana, dogter van Sibon, 'n Hewiet, 3en met Basemat dogter van Ismael en suster van Nebajot.
4Ada het vir Elifas in die wêreld gebring. Basemat het vir Reüel in die wêreld gebring 5en Oholibama vir Jeüs, Jalam en Korag.
Dit is Esau se seuns wat vir hom in Kanaän gebore is.
6Maar Esau het met sy vrouens en sy seuns en dogters en al die mense by hom en met sy kleinvee en grootvee en al sy besittings wat hy in Kanaän bymekaargemaak het, weggetrek na 'n ander land toe, weg van sy broer Jakob af. 7Hulle twee se besittings was te veel, hulle kon nie saam boer nie, en die land waar hulle as vreemdelinge gebly het, kon nie hulle vee dra nie.
8Esau, dit is Edom, het in die Seïrberge gaan woon.
9Hier volg die name van Esau se nageslag in die Seïrberge. Esau was die voorvader van die Edomiete. 10Die name van Esau se seuns was: Elifas seun van Esau se vrou Ada, en Reüel seun van Esau se vrou Basemat.
11Elifas se seuns was Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. 12Esau se seun Elifas het vir Timna as byvrou gehad, en sy het vir Amalek in die wêreld gebring.
Dit was die nageslag van Esau se vrou Ada.
13Die seuns van Reüel was Nagat, Serag, Samma en Missa.
Dit was die nageslag van Esau se vrou Basemat.
14Die seuns van Esau se vrou Oholibama dogter van Ana, dogter van Sibon, was Jeüs, Jalam en Korag. Hulle was Esau se seuns.
15Die volgende uit Esau se nageslag was stamhoofde. Uit Esau se oudste seun Elifas se seuns was daar Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korag, Gatam en Amalek, almal stamhoofde.
Hulle was stamhoofde in Edom, almal uit Elifas se huis, die nageslag van Ada.
17Uit Esau se seun Reüel was daar Nagat, Serag, Samma en Missa, almal stamhoofde.
Hulle was stamhoofde in Edom, almal uit Reüel se huis, die nageslag van Esau se vrou Basemat.
18Die seuns van Esau se vrou Oholibama was Jeüs, Jalam, Korag, almal stamhoofde.
Hulle was stamhoofde uit die geslag van Oholibama dogter van Ana, Esau se vrou.
19Dit was Esau, dit is Edom, se nageslag, en dit was hulle stamhoofde.
Die nageslag van Seïr
(Vgl. 1 Kron. 1:38-42)
20Die eerste inwoner van die land Edom was Seïr die Goriet. Sy seuns was Lotan, Sobal, Sibon, Ana, 21Dison, Eser en Disan. Hulle was die Goritiese stamhoofde, die nageslag van Seïr, in Edom.
22Lotan se seuns was Gori en Hemam. Timna was Lotan se suster.
23Sobal se seuns was Alwan, Managat, Ebal, Sefi en Onam.
24Sibon se seuns was Aja en Ana. Dit is die Ana wat die warmbronne in die woestyn ontdek het terwyl hy sy pa Sibon se donkies opgepas het.
25Ana het 'n seun Dison en 'n dogter Oholibama gehad.
26Dison se seuns was Gemdan, Esban, Jitran en Keran.
27Eser se seuns was Bilhan, Saäwan en Akan.
28Disan se seuns was Us en Aran.
29Die stamhoofde van die Goriete was Lotan, Sobal, Sibon, Ana, 30Dison, Eser en Disan.
Dit is die Goritiese stamhoofde uit hulle families in Seïr.
Die konings van Edom
(Vgl. 1 Kron. 1:43-50)
31Daar het al konings oor Edom geregeer nog voor daar konings oor Israel geregeer het. Hier volg hulle name.
32Bela seun van Beor het in die stad Dinhaba oor Edom geregeer. 33Na sy dood het Jobab seun van Serag geregeer. Hy was afkomstig uit Bosra. 34Na sy dood het Gusam geregeer. Hy was afkomstig uit die wêreld van die Temaniete. 35Na sy dood het Hadad seun van Bedad in die stad Awit geregeer. Hadad het die Midianiete verslaan in die gebied van Moab. 36Na sy dood het Samla geregeer. Hy was afkomstig uit Masreka. 37Na sy dood het Saul geregeer. Hy was afkomstig uit Regobot-aan-die-Rivier. 38Na sy dood het Baäl-Ganan seun van Akbor geregeer. 39Na sy dood het Hadar in die stad Paü geregeer. Sy vrou was Mehetabel dogter van Matred, dogter van Me-Sahab.
Stamhoofde van Esau
(Vgl. 1 Kron. 1:51-54)
40Dit is die stamhoofde van Esau volgens hulle families en hulle woonplekke. Hulle was Timna, Alwa, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mibsar, 43Magdiël en Iram. Dit is die name van die stamhoofde van Edom volgens hulle woonplekke in die land waar hulle besittings gehad het. Esau was die voorvader van Edom.