Leviticus 1 CSP [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
1
Zápalná oběť
1Tu zavolal Hospodin na Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání takto: 2Promluv k synům Izraele a řekni jim: Když chce někdo#h.: člověk z vás přinést#impf.; n.: přináší; 2,1; 3,1; 22,21; [U obětí se většinou opakuje obecný postup vyjádřený slovesy: přinést (resp. přivést, hiqríb), položit ruku (sámak), zabít (šáchat), pokropit (záraq, resp. nějaká manipulace s krví), zapálit (resp. obětovat, hiqtír n. sárap) + u některých: jíst (’ákal); Ex 29,4.10nn] obětní dar#h. qorbán – srv. Mk 7,11 Hospodinu, přinesete svůj obětní dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu. 3Budeli jeho obětním darem zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby nalezl zalíbení před Hospodinem. 4Položí ruku na hlavu zápalné oběti; ta bude za něj laskavě přijata a získá pro něj smíření. 5Pak zabije#[tedy (stejně jako v. 6a.9a) ten, kdo přináší oběť; LXX mění na: oni (tj. kněží)] tele před Hospodinem a synové Áronovi, kněží,#zde je poprvé užita tato vazba, která pův. označuje vlastní syny Árona (Eleazara a Ítamara) a později (evidentně po jejich smrti – Joz 24,33) přechází v obecnější význam: Áronovi potomci; Lv 2,2; 3,2; Nu 3,3n!; 10,8; Joz 21,19; + srv. Lv 21,1; Joz 21,10; 1Pa 6,35–39; 24,1–19.31; 2Pa 35,14; Neh 12,47; L 1,5p přinesou krev a krví ze všech stran pokropí oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. 6Stáhne#h.: Svlékne kůži; srv. 7,8! zápalnou oběť a rozseká ji na díly. 7Synové kněze Árona dají oheň na oltář a narovnají dříví na oheň. 8Synové Áronovi, kněží, narovnají díly, hlavu a lůj#[tj. tvrdý tuk kolem ledvin hovězího a skopového dobytka] na dříví, které je na ohni na oltáři. 9Vnitřnosti a hnáty však umyje vodou a kněz to všechno bude#h.: zapálí obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.
10Budeli jeho obětní dar z bravu, z ovcí či koz, přivede jako zápalnou oběť samce bez vady. 11Zabije ho před Hospodinem na severní straně oltáře a synové Áronovi, kněží, pokropí jeho krví oltář ze všech stran. 12Rozseká ho na díly. S jeho hlavou a lojem je kněz narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. 13Vnitřnosti a hnáty umyje vodou a kněz to všechno přinese a bude obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.
14Budeli jeho obětním darem Hospodinu zápalná oběť z ptactva, přinese svůj obětní dar z hrdliček či z holoubat.#[obětovat ptáky bylo dovoleno chudým; 5,7; 12,8; L 2,24] 15Kněz ho přinese k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a bude obětovat na oltáři. Jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře. 16Odstraní vole s vývržkem a odhodí to východně vedle oltáře, tam, kde je popel.#h.: tuk; [popel z obětovaného tuku, srv. 1Kr 13,3] 17Roztrhne ho za křídla, ale nerozdělí ho. Kněz ho bude obětovat na oltáři na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.