1
Zápalná oběť
1Tu zavolal Hospodin na Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání takto: 2Promluv k synům Izraele a řekni jim: Když chce někdo#h.: člověk z vás přinést#impf.; n.: přináší; 2,1; 3,1; 22,21; [U obětí se většinou opakuje obecný postup vyjádřený slovesy: přinést (resp. přivést, hiqríb), položit ruku (sámak), zabít (šáchat), pokropit (záraq, resp. nějaká manipulace s krví), zapálit (resp. obětovat, hiqtír n. sárap) + u některých: jíst (’ákal); Ex 29,4.10nn] obětní dar#h. qorbán – srv. Mk 7,11 Hospodinu, přinesete svůj obětní dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu. 3Budeli jeho obětním darem zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby nalezl zalíbení před Hospodinem. 4Položí ruku na hlavu zápalné oběti; ta bude za něj laskavě přijata a získá pro něj smíření. 5Pak zabije#[tedy (stejně jako v. 6a.9a) ten, kdo přináší oběť; LXX mění na: oni (tj. kněží)] tele před Hospodinem a synové Áronovi, kněží,#zde je poprvé užita tato vazba, která pův. označuje vlastní syny Árona (Eleazara a Ítamara) a později (evidentně po jejich smrti – Joz 24,33) přechází v obecnější význam: Áronovi potomci; Lv 2,2; 3,2; Nu 3,3n!; 10,8; Joz 21,19; + srv. Lv 21,1; Joz 21,10; 1Pa 6,35–39; 24,1–19.31; 2Pa 35,14; Neh 12,47; L 1,5p přinesou krev a krví ze všech stran pokropí oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. 6Stáhne#h.: Svlékne kůži; srv. 7,8! zápalnou oběť a rozseká ji na díly. 7Synové kněze Árona dají oheň na oltář a narovnají dříví na oheň. 8Synové Áronovi, kněží, narovnají díly, hlavu a lůj#[tj. tvrdý tuk kolem ledvin hovězího a skopového dobytka] na dříví, které je na ohni na oltáři. 9Vnitřnosti a hnáty však umyje vodou a kněz to všechno bude#h.: zapálí obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.
10Budeli jeho obětní dar z bravu, z ovcí či koz, přivede jako zápalnou oběť samce bez vady. 11Zabije ho před Hospodinem na severní straně oltáře a synové Áronovi, kněží, pokropí jeho krví oltář ze všech stran. 12Rozseká ho na díly. S jeho hlavou a lojem je kněz narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. 13Vnitřnosti a hnáty umyje vodou a kněz to všechno přinese a bude obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.
14Budeli jeho obětním darem Hospodinu zápalná oběť z ptactva, přinese svůj obětní dar z hrdliček či z holoubat.#[obětovat ptáky bylo dovoleno chudým; 5,7; 12,8; L 2,24] 15Kněz ho přinese k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a bude obětovat na oltáři. Jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře. 16Odstraní vole s vývržkem a odhodí to východně vedle oltáře, tam, kde je popel.#h.: tuk; [popel z obětovaného tuku, srv. 1Kr 13,3] 17Roztrhne ho za křídla, ale nerozdělí ho. Kněz ho bude obětovat na oltáři na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně Hospodinu.
Loading reference in secondary version...
Ceský studijní preklad, Copyright © 2009, Nadacní fond prekladu Bible. Pouzito s povolením. Nedistribuovat.