Parallel
9
Pátá a šestá polnice
1Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí#n.: mu … Otevřel dán klíč od jícnu bezedné propasti.#vv. 2.11; 11,7; 17,8; 20,1.3; L 8,31; Ř 10,7; ř. abyssos odpovídá h. tehóm (Gn 1,2) 2[Otevřela#n.: mu … Otevřel jícen bezedné propasti] a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší.#ř.: vzduch 3Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc,#ř.: pravomoc (exúsia); 2,26; 6,8; 9,10.19; 11,16; 12,10; 13,5! jakou mají pozemští štíři. 4A bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří na čele nemají Boží pečeť. 5A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim působily trýzeň po#n.: na pět měsíců; jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když bodne člověka. 6V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji, budou si přát umřít, ale smrt od nich uteče.
7Vzhledem se ty kobylky podobaly#ř.: byly podobné (srv. Jl 2,4; Na 3,17) koním připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce podobné zlatu,#var.: zlaté věnce jejich tváře byly jako tváře lidí, 8vlasy měly jako vlasy žen a jejich zuby byly jako zuby lvů. 9Měly hrudní pancíře jako ze železa#ř.: hrudní pancíře ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje. 10Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc#ř.: pravomoc (exúsia); 2,26; 6,8; 9,10.19; 11,16; 12,10; 13,5! škodit lidem po#n.: na pět měsíců. 11Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón.#tj.: Zhoubce
12První "běda" pominulo;#ř.: odešlo hle, ještě dvoje "běda" přichází potom.
13Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze [čtyř] rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. 14Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: “Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.” 15Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí. 16Vojska jejich jízdy měla#ř.: Počet vojsk jízdy: dvě stě miliónů#ř.: dvacet tisíc desetitisíců; srv. 5,11 mužů -- uslyšel jsem jejich počet. 17A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli: hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové#tj. temně rudé nebo temně modré a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra. 18Těmito třemi ranami byla zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která vycházela z jejich tlam. 19Neboť moc#ř.: pravomoc (exúsia); 2,26; 6,8; 9,10.19; 11,16; 12,10; 13,5! koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou podobné hadům: mají hlavy a těmi škodí.
20Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; 21neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů,#n.: drog; ř. farmakon zahrnuje jak okultní praktiky (a nápoje), tak drogy a jedy; 18,23; 21,8; 22,15; Ga 5,20 od svého smilstva ani od svých krádeží.